TANCAR
Accés ràpid
Activitats innòcues
Canvi titularitat activitat innòcua
Comunicació ambiental
Act. recreatives
 Llicència ambiental 
 Autorització 
 Exempt de llicència 
Observacions
Tràmits
 Models i més informació 


 
GUIA D'ESPECTACLES I ACTIVITATS RECREATIVES
 DECRET 112/2010

Actualitzat al gener 2015

Decret 112/2010, de 31 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament que desplega la llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives

Establiments oberts al públic: comunicació prèvia d'activitats innòcues, comunicació ambiental d'activitats (Annex III), comunicació d'activitats recreatives, llicència ambiental, autorització o exempts de llicència
 Comunicació prèvia d'activitats innòcues 

DESCRIPCIÓ:
Aquest procediment té per objecte comunicar, amb caràcter previ al seu inici, l’obertura d’activitats no incloses en els annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ni sotmeses a l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i els activitats recreatives, i que tinguin escassa incidència ambiental, sense que sigui procedent sotmetre-les a llicència d’obertura.

QUAN ES FA?
La comunicació prèvia d’obertura s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres, i també per la resta de llicències sectorials necessàries.
La presentació incompleta de la comunicació prèvia no habilita per a l’exercici de l’activitat.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
• Plànol de planta del local amb indicació de:
    - superfície i dependències,
    - ubicació de la maquinària i aire condicionat,
    - situació del mobiliari
    - ubicació dels llums d’emergència i extintors.
• Plànol de secció del local
• Certificat signat per tècnic competent acreditatiu que es compleix la normativa (seguretat, prevenció d’incendis, medi ambient, baixa tensió, etc.).
• Document acreditatiu d’haver pagat, per autoliquidació, la taxa corresponent.
• Còpia del DNI/NIF del titular.
• Còpia del darrer rebut de l’IBI.
• Còpia del contracte d’arrendament o escriptura de propietat de l’establiment.


DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA
En general, en activitats/instal·lacions on hi hagi elements estructurals de fusta o metàl·lics, aquests s’hauran de revestir per donar una protecció al foc i justificar-ho tècnicament amb la presentació del certificat tècnic corresponent.

Per a la instal·lació de plaques solars o instal·lació d’energia solar fotovoltaica inferior a 100 KW / 6 ha caldrà aportar: Projecte elèctric i certificat de solidesa estructural.

Es podrà requerir altra documentació segons les característiques de l’activitat, el seu emplaçament i la normativa sectorial o procedimental vigent, a criteri de l’enginyer tècnic municipal
- Drogueries: caldrà una justificació tècnica de la càrrega de foc.
- Solàriums/Odontòlegs: Memòria Sanitària
 


 


Comunicació de canvi de titularitat d'activitats innòcues 

DESCRIPCIÓ:
Aquest procediment té per objecte comunicar, amb caràcter previ al seu inici, el canvi de titularitat en les activitats no incloses en els annexos de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, ni sotmeses a l’àmbit d’aplicació de la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i els activitats recreatives.

QUAN ES FA?
La comunicació prèvia de canvi de titularitat s’ha de formalitzar quan es requereixi fer un canvi/transmissió de la titularitat de l'activitat innòcua.
La presentació incompleta de la comunicació prèvia no habilita per a l’exercici de l’activitat.

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
• Document acreditatiu d'haver formulat l'autoliquidació de la taxa corresponent a aquesta comunicació.
• Còpia del títol de propietat/del contracte de lloguer o cessió d'ús o qualsevol altre forma admesa en dret (quan manqui la signatura del transmitent).

 Comunicació ambiental
d'activitats (Annex III LPCA)

DESCRIPCIÓ:
Comunicació prèvia a l'inici d’activitats amb una baixa incidència ambiental i que estan incloses a l'Annex III de la Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA) presentada a l’Ajuntament, acompanyada de la documentació legalment preceptiva, per la que es posa en coneixement d’aquest que es procedirà a iniciar l’activitat, sota l’exclusiva responsabilitat de les persones titulars i tècniques, des de la data de la seva presentació, sense perjudici de les facultats de comprovació, control i inspecció que tingui l’Ajuntament atribuïdes.

QUAN ES FA?
La comunicació prèvia d’obertura s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència d’obres corresponent o, si s’escau per la comunicació prèvia d’obres o informe favorable de compatibilitat urbanística i també per la resta d’informes preceptius i llicències sectorials necessàries fixades per llei o per desplegament reglamentari per dur a terme l’activitat.
La presentació incompleta de la comunicació prèvia no habilita per a l’exercici de l’activitat.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
Certificat del tècnic que acrediti que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen al projecte.
Projecte amb memòria ambiental i prevenció i protecció d’incendis, redactat i signat per un tècnic competent (duplicat).
Memòria sanitària. Només si l’activitat es de tipus alimentari
Còpia del NIF del titular.
Còpia de la declaració censal. Model 036 de l’Agència Tributària Espanyola
Còpia de la llicència d’obres. Només si s’han realitzat obres i/o instal·lacions en l’establiment.
Còpia del contracte d’arrendament o escriptura de propietat de l’establiment.
Còpia de les autoritzacions sectorials i/o controls inicials preceptius, si escau.
Còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa. Només si el titular es una empresa.
Còpia de l’anterior llicència d’obertura de l’establiment. Només en cas de canvi de titularitat.
Autorització de la comunitat de propietaris. Només si s’utilitzen elements comuns de la finca.
Còpia del contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.
Còpia del comprovant de pagament de les taxes de la comunicació.
 Comunicació d'activitats recreatives

DESCRIPCIÓ:
Aquest procediment té per objecte comunicar, amb caràcter previ al seu inici, l’obertura d’activitats a les que fa referència l’article 124 del Decret 112/2010, de 31 d’agost, pel qual s’aprova el reglament d’espectacles públics i activitats recreatives.

QUAN ES FA?
La comunicació prèvia de pública concurrència s’ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d’estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau, per la comunicació prèvia d’obres, i també per la resta de llicències sectorials necessàries.
La presentació incompleta de la comunicació prèvia no habilita per a l’exercici de l’activitat.


DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
Còpia de l’informe de compatibilitat urbanística de l’activitat amb el planejament.
Projecte tècnic (duplicat) i certificat tècnic de compliment del projecte.
Estudi d’impacte acústic (duplicat).
Còpia del rebut vigent i de la pòlissa d’assegurança que cobreix la responsabilitat civil.
Còpia del NIF del titular.
Còpia de la declaració censal. Model 036 de l’Agència Tributària Espanyola.
Còpia de la llicència d’obres. Només si s’han realitzat obres i/o instal·lacions en l’establiment.
Còpia del contracte d’arrendament o escriptura de propietat de l’establiment.
Còpia de les autoritzacions sectorials i/o controls inicials preceptius, si escau.
Còpia de l’escriptura de constitució de l’empresa. Només si el titular es una empresa.
Còpia de l’anterior llicència d’obertura de l’establiment. Només en cas de canvi de titularitat.
Autorització de la comunitat de propietaris, si escau.
Còpia del contracte de manteniment de les instal·lacions de protecció contra incendis.
Còpia del comprovant de pagament de les taxes de la comunicació.
 


Llicència ambiental (activitats incloses a l'Annex II de la Llei 20/2009)

DESCRIPCIÓ:
Aquest procediment té per objecte autoritzar l’obertura d’activitats compreses en l’annex II de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

QUAN ES FA?
En qualsevol moment a petició de l’interessat

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR:
Còpia de l’informe de compatibilitat urbanística de l’activitat amb el planejament.
Projecte tècnic de l’activitat amb memòria ambiental per duplicat.
Certificat tècnic acreditatiu de que l’activitat i les instal·lacions s’adeqüen a l’estudi ambiental i. al projecte i que compleixen tots els requisits ambientals
Documentació tècnica que permet verificar el compliment de les condicions de seguretat en cas d’incendi.
Certificat signat pet tècnic competent acreditatiu que es compleix la normativa en matèria de seguretat en cas d’incendi
Declaració responsable del compliment dels requisits de la normativa vigent en matèria de turisme relativa a l’establiment hoteler/apartaments turístics/turisme rural segons model de l’Oficina de Gestió Empresarial de la Generalitat de Catalunya.
Document acreditatiu d’haver pagat, per autoliquidació, la taxa corresponent.
Documentació acreditativa de disposar de llicència comercial, quan s’escaigui.
 
Autorització

Supòsits en què es requereix autorització de la Generalitat

• Establiments oberts al públic de règim especial en municipis de menys de 50.000 habitants.
• Espectacles públics i activitats recreatives de caràcter extraordinari en municipis de menys de 50.000 habitants.
• Proves esportives en més d’un terme municipal (Servei Català de Trànsit).

Exempts de llicència

Supòsits exempts de llicència municipal (llevat que ordenances o reglaments municipals diguin el contrari). Article 29.7 Llei 11/2009

• Establiments oberts al públic que són de titularitat del mateix ajuntament.
• Espectacles públic i activitats recreatives de caràcter extraordinari organitzats pels municipis amb motiu de festes i revetlles (amb independència de la titularitat de l’espai obert al públic o de l’establiment on es realitzen).
• Espectacles públics i activitats recreatives d’interès artístic o cultural amb un aforament reduït (si es duen a terme ocasionalment en espais oberts o establiments de pública concurrència). En aquests casos, es pot determinar l’obligatorietat de comunicació prèvia.
• Espectacles i activitats esportives de caràcter esporàdic.
• La Generalitat pot eximir obligatorietat de llicència municipal en espectacles i activitats d’interès artístic o cultural que es facin ocasionalment en edificis inclosos dins l'inventari del patrimoni arquitectònic de la Generalitat.

Observacions

Aquesta informació té únicament caràcter orientatiu. Així doncs, no modifica ni substitueix les Disposicions normatives que regulen els diferents procediments administratius ni, per tant, pot originar drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.
La inexactitud, falsedat o l’omissió de dades de caràcter essencial, en qualsevol dada, manifestació o document que s’incorpora a la present declaració i comunicació, implicarà la impossibilitat de continuar amb l’exercici de l’activitat des del moment en què es tingui constància dels fets, sens perjudici de la resta de responsabilitats civils, penals o administratives corresponents, segons disposa l’article 71.bis 4 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 


TRÀMITS NECESSARIS

-Pagament de les taxes establertes
-Lliurament de la instància al registre general, o tramesa per fax, correu o internet (registre telemàtic) juntament amb tota la documentació.
-Un cop efectuada la comunicació amb la documentació requerida, i obtingudes, si s’escau, les llicències sectorials necessàries, es pot iniciar l’exercici de l’activitat sota l’exclusiva responsabilitat de la persona titular.
Zona de descàrrega 
 

Models normalitzats
Comunicació d'activitat innòcua [nou]
Comunicació de canvi de titularitat d'activitat innòcua [nou]
Comunicació d'activitats ambientals Annex 3
Comunicació d'activitats recreatives o espectacles públics
Llicència ambiental
Memòria sanitària
   
Més informació
Llei 11/2009, de 6 de juliol, [PDF, 563,34 KB.] de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives (DOGC núm. 5419, 13.7.2009)
Llei 20/2009, de 4 de desembre, [PDF, 826,18 KB.] de prevenció o control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, 11.12.2009)
Llei 26/2009, de 23 de desembre, [PDF, 722,96 KB.] de mesures fiscals, financeres i administratives (DOGC núm. 5537, 31.12.2009)
Descarrega't el Decret 112/2010
   


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org