DOL OFICIAL PER LES VÍCTIMES DE LA COVID-19 (DEL 27/MAIG AL 06/JUNY)
Data final de l'Estat d'alarma: 21 de juny    ·    Desconfinament progessiu: Fase 2    ·    Nou horari del CAP: de 8 a 20h de dilluns a divendres i de 8 a 15h el cap de setmana    ·    ATENCIÓ PRESENCIAL: Cita prèvia al 972 340 100 per demanar hora per l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i 972 34 09 05 per informació al lloguer a la Casa de Cultura. Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14h.    ·    Informació provisional de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament a les empreses de Tossa per la covid-19    ·    Informació provisional de les ajudes socials de l'Ajuntament a les famílies tossenques per la covid-19    ·    Informació municipal sobre el Coronavirus    ·    Truqueu a la policia local en cas d'emergència: 972 34 01 35 (les 24h)    ·    El canal de Salut de la Generalitat informa sobre el Coronavirus

Notícies Comunicats

BASES PER A LES AJUDES ECONÒMIQUES A EMPRESARIS I FAMÍLIES DE TOSSA ARRAN DEL COVID-19

L’equip de govern de Tossa, format per Junts per Tossa, Endavant Tossa i Esquerra, en el marc del "Pla de Reactivació Economica del municipi per la crisi del COVID-19”, destinarà 275.000 euros a subvencionar directament empresaris i famílies.  Aquests diners s’entregaran tant a empresaris (200.000 euros) com a les famílies (75.000 euros) mitjançant el compliment de les següents bases:

 

Bases per a empresaris (presentar sol·licituds a partir del mes de juny):

 

Per una banda, unes bases perquè les empreses, els professionals i els autònoms de qualsevol sector empresarial de la població que estiguin més afectats per la crisi del COVID-19 puguin accedir a un programa de subvencions directes de l’Ajuntament. Aquest programa de subvencions, que s’activaria a partir del juny, disposarà inicialment de 200.000 euros de crèdit.

 

Així, les bases per accedir a aquestes subvencions especifiquen que es farà un únic pagament amb la finalitat d’ajudar, entre d’altres coses, a pagar lloguers de locals comercials; a pagar el personal de les empreses; a fer campanyes de promoció, màrqueting i difusió de les activitats empresarials del municipi; a fomentar noves activitats com la venda online o els serveis a domicili; o a adaptar les empreses a les noves necessitats actuals.

 

Els criteris de puntuació de les bases són dos:

 

 1. % de decrement de la facturació: aquest decrement s’acreditarà comparant els ingressos del mes d’abril 2020 amb els ingressos del mes d’abril 2019. En cas d’empreses de nova creació, amb menys d’un any de funcionament, el % es calcularà en relació a la mitjana mensual dels mesos anteriors a l’abril 2020. Aquest criteri s’ha de complir per poder sol·licitar l’ajut. En cas que l’empresa no hagi tingut una reducció de la facturació mínima del 25% no es pot presentar.

 

 1. Nombre de persones que treballen a l’empresa: ja sigui en modalitat d’autònom, de soci, de professional o de contractació al règim general o qualsevol altre previst segons l’activitat.

 

Les puntuacions de cada criteri són les següents:

 

 1. % de decrement de la facturació
 2. Decrement entre 75% i 100% de la facturació: 20 punts
 3. Decrement entre 50% i 74% de la facturació: 15 punts
 4. Decrement entre 25% i 49% de la facturació: 5 punts

 

 1. Nombre de persones que treballa a l’empresa:
 2. Empreses de més de 6 treballadors: 15 punts
 3. Empreses de 2 a 6 treballadors: 10 punts
 4. Empreses de 1 treballador: 5 punts

 

La subvenció serà un únic pagament configurat segons la suma de la puntuació assolida en els dos criteris puntuables:

 

 1. Si la puntuació és de 26 a 35 punts: 750 €
 2. Si la puntuació és entre 16 a 25 punts: 500 €
 3. Si la puntuació és entre 10 i 15 punts: 300 €

 

La sol·licitud es presentarà de forma electrònica i amb el model de sol·licitud normalitzat, que estarà disponible a l’apartat de tràmits online de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tossa, a l’enllaç www.tossademar.cat

 

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’un certificat digital qualificat vàlid i vigent.

 

La documentació a presentar és la següent:

 • - Alta IAE – Model 036 o 037
 • - Últim rebut autònoms pagat.
 • - Declaració jurada del nombre de treballadors que tenen al seu càrrec.
 • - Memòria del projecte/activitat/actuació objecte de la subvenció i quantificació econòmica de la mateixa, sempre que sigui possible.

 

 1. Empresaris i professionals en Estimació Objectiva (Mòduls):
 • Llibre d’ingressos i despeses (abril 2020 i abril 2019)
 • Declaració de renda 2019 – apartat activitats econòmiques realitzades i rendiments obtinguts (pàg. 5)

 

 1. Empresaris i professionals en Estimació Directa:
 • Model 130 IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2019.
 • Model 130 IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer trimestre 2020.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.

 

 1. Resta d’empresaris:
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2019.
 • Model 303. IVA. Primer trimestre 2020.
 • Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del període justificat (abril 2020 i abril 2019 o període justificat (abril 2020 i abril 2019 o període equivalent).

 

L’incompliment dels requisits comporta la inadmissió de les sol·licituds, que es resoldran de forma independent cadascuna i per ordre cronològic de presentació sempre que la documentació exigida sigui correcte. Si s’exhaureix el pressupost disponible, l’Ajuntament podrà ampliar la partida de crèdit si ho creu convenient.

 

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquestes bases i de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 31 de juliol de 2020. El termini màxim per notificar i emetre resolució és d’un mes comptat des de l’endemà de la data presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu. L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament en el termini de 10 hàbils a partir de l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció.

 

 Bases per a famílies (presentar sol·licituds a partir del mes de juny): 

Per altra banda, les bases per a les subvencions d’ajuts d’urgència social per a persones afectades pel COVID-19. En aquest cas, són ajuts econòmics dirigits a persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, és a dir, persones en situació d’atur, amb pocs ingressos de la unitat familiar, i amb dificultats de pagament de lloguer o de despeses de subministraments bàsics.

 

El sol·licitant haurà de presentar la següent documentació per optar als ajuts:

 

 1. a) En cas de situació legal d'atur, certificat expedit per la entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
 2. b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
 3. c) Nombre de persones que habiten l'habitatge:

-Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

-Certificat relatiu a les persones empadronades a la habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

-Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

 1. d) Títol en relació a l’habitatge:

-Declaració de la Renta 2019 completa de tots els membres de la unitat familiar amb obligació tributària.

-Escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària (en cas d’habitatges en propietat).

-Contracte d’arrendament (en cas d’habitatges de lloguer).

 1. e) Declaració responsable del sol·licitant al·legant l'acompliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons estableixen aquestes bases.

 

Els ajuts serviran per pagar les següents despeses:

 • Pagament de lloguers , hipoteques o altres despeses de l’allotjament habitual.
 • Deutes de subministraments: aigua, llum, gas o altres.
 • Pagament de préstecs existents per cobrir necessitats bàsiques.
 • Despeses d’alimentació i productes d’higiene personal.
 • Electrodomèstics bàsics (en casos d’averies greus i/o necessitat de substitució).

 

Poden acollir-se a aquests ajuts les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat i que estiguin afectades per d’alguna de les següents situacions sobrevingudes com a conseqüència de l’estat d’alerta:

 1. Persones que estaven en actiu treballant per compte d’altre:

-Afectats per un ERTO total.

-Afectats per un ERTO parcial.

-Persones amb un contracte temporal que ha finalitzat durant aquest període (la data d’extinció del contracte ja estava fixada amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma) i no tenen dret a la prestació per desocupació.

 1. Persones a l’atur que durant l’estat d’alarma se’ls acaba la prestació d’atur.
 2. Persones que treballaven sense contracte laboral (majoritàriament dones en tasques domèstiques i/o de cura de persones) i que, per tant, no poden acreditar pèrdua de feina.
 3. Persones que hagin hagut d’abandonar l’activitat laboral per motius justificats (autònoms, empresaris, artistes i altres situacions).

 

La quantia de la subvenció a concedir a les persones sol·licitants que compleixin tots els requisits exigits en aquestes bases, es calcularà en funció dels membres de la unitat familiar segons la taula següent:

Nombre de membres                       Quantia màxima unitat familiar

1 o 2 persones

300 €

3

400 €

4

500 €

5 i més

600 €

 

 

 

Es destina una partida pressupostària de 75.000 euros que l’Ajuntament podrà augmentar si considera necessari.

Les sol·licituds es podran presentar, de forma presencial o bé de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la seu electrònica municipal. Aquestes subvencions s’atorgaran de manera única per unitat familiar.

En cas que de la documentació presentada hi hagi situacions on no quedin prou acreditada la situació de vulnerabilitat, els serveis socials municipals podran citar al sol·licitant per efectuar una entrevista amb aquesta finalitat i completar l’expedient segons els seus requeriments.

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de la publicació d’aquestes bases i de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 30 de novembre de 2020.

El termini màxim per notificar i emetre la resolució és d’un mes comptat des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu.

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament en el termini de 10 hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció. L’Ajuntament, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut, requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, si així ho considera convenient.