ATENCIÓ PRESENCIAL: Cita prèvia al 972 340 100 per demanar hora per l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i també per demanar hora a l'ofincina de Can Ganga per tramitar els ajuts a famílies i empresaris.    ·    Informació provisional de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament a les empreses de Tossa per la covid-19    ·    Informació provisional de les ajudes socials de l'Ajuntament a les famílies tossenques per la covid-19    ·   

Notícies Comunicats

DECRET DE SERVEIS MÍNIMS (15/03)Decret dels Serveis mínims a l'Ajuntament

Decret d'alcaldia de mesures excepcionals: serveis mínims a l'Ajuntament per reduir el risc de contagis.

Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de Tossa de Mar, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19. Les mesures, per reduir el risc d'exposició i contagi als diferents serveis de l'Ajuntament, entren en vigor del 16 al 28 de març.

 

DECRET D’ALCALDIA

 

Pel qual es dicten les Mesures excepcionals adreçades a tots els membres electes i al personal al servei de Tossa de Mar, per a limitar la prestació dels serveis públics a aquells estrictament necessaris per al correcte funcionament dels serveis públics i restringir la mobilitat del referit personal, amb la finalitat de reduir al màxim la propagació de la infecció de la malaltia coronavirus COVID-19.

Atès que l’OMS, el dia 30 de gener de 2020, va declarar que la situació en relació amb la malaltia del coronavirus COVID-19 suposava una emergència de salut pública d’importància internacional, que exigia l’adopció de mesures orientades a protegir la seguretat i la salut dels ciutadans, amb la finalitat de contenir la progressió de la malaltia i reforçar el sistema de salut pública.

Atès que, el dia 11 de març de 2020, l’OMS va declarar el coronavirus COVID-19 com a pandèmia.

Atès que per part de la Secretaria General de Funció Pública de l’Estat, en data 10 de març de 2020, es van adoptar una sèrie de mesures de caràcter organitzatiu, extraordinàries, per al personal al servei de l’Administració General de l’Estat.

Atès que en el mateix sentit la Secretaria d’Administració i Funció Pública de la Generalitat de Catalunya, en data 11 de març de 2020, va dictar la Instrucció 2/2020, de mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, amb motiu del coronavirus.

Atès que es preveu que en els pròxims dies i setmanes hi hagi un increment del nombre de casos que pugui portar al col·lapse el sistema sanitari de Catalunya, es considera necessari i imprescindible, per part d’aquesta Alcaldia, dictar una resolució en el mateix sentit que la resolució SLT/720/2020, de 13 de març, per a mitigar els efectes ascendents de la taxa de transmissibilitat de la infecció, i amb la finalitat de reduir al màxim els moviments i les concentracions de la ciutadania en la seva vida quotidiana, i, en especial, en la protecció general de la població, i dins d’aquests, en els grups socials més vulnerables.

Atès que per part d’aquesta Alcaldia s’ha considerat, no només necessari, sinó també imprescindible, per raons de salut pública i de responsabilitat ciutadana, dictar la present resolució en la qual es proposa, limitar la prestació dels serveis públics de l’Ajuntament de Tossa de Mar a aquells estrictament necessaris per a garantir el correcte funcionament dels serveis; així com, restringir la mobilitat del personal al servei de l’Ajuntament de Tossa de Mar, sense perjudici d’aquells desplaçaments que es considerin indispensables per al manteniment dels serveis públics.

Vist que el Pla d’Actuació PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, aprovat per Acord del Govern de la Generalitat, número 30, de 26 de febrer de 2010, i revisat per Acord del Govern 40/2020, de 3 de març, preveu les actuacions pròpies de l’activació d’emergència 1, fase en la qual ens trobem, i detalla les que aquest comporta.

Vist el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que se declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19.

Vist l'article 53.1. m) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, atribueix als alcaldes i alcaldesses, entre d’altres, la competència per a adoptar personalment i sota la seva responsabilitat, en cas de catàstrofe o d’infortunis públics o riscos greus d’aquests, les mesures necessàries i adequades, donant compte de forma immediata al Ple.

 

RESOLC

 

PRIMER. Acordar la limitació de la prestació dels serveis públics i la restricció al màxim de la mobilitat dels membres electes i del personal al servei de l’Ajuntament de Tossa de Mar, a aquells que siguin estrictament necessaris per a garantir el funcionament dels serveis públics.

SEGON. Acordar que als efectes previstos a l’apartat anterior, es desenvoluparan de forma no presencial els serveis administratius municipals (el personal municipal treballarà en la plataforma Gestiona des del seu domicili i connectat telefònicament), amb les següents excepcions que desenvoluparan el treball presencialment:

 1. Àrea de Serveis Generals:

Tres persones per tràmits administratius urgents i donar suport al Comitè municipal d’emergències. Horari de 9 a 14 hores.

Recursos Humans, el personal estarà disponible per resoldre assumptes que no puguin ser resolts via telemàtica i només durant el temps estrictament necessari.

Manteniment web i xarxa informàtica, el personal estarà disponible per resoldre assumptes que no puguin ser resolts via telemàtica i només durant el temps estrictament necessari.

Jutjat de Pau, tancat. El personal estarà disponible per resoldre assumptes que no puguin ser resolts via telemàtica i només durant el temps estrictament necessari.

 1. Àrea de Serveis Econòmics:

Tancada. El personal estarà disponible per resoldre assumptes que no puguin ser resolts via telemàtica i només durant el temps estrictament necessari.

 1. Àrea de Serveis Tècnics i Medi Ambient:

Una persona de les oficines de l’Ajuntament. Horari de 9 a 14 hores.

Caps de servei, per coordinar els serveis i resoldre assumptes que no puguin ser resolts via telemàtica i només durant el temps estrictament necessari.

A les Brigades Municipals el personal que determinin els caps, tot el personal de brigades estarà disponible i localitzable per anar a treballar quan se’ls requereixi per necessitats del servei.

 1. Àrea de Serveis Personals:

Serveis socials, tancat. El personal estarà disponible per resoldre assumptes que no puguin ser resolts via telemàtica i només durant el temps estrictament necessari.

 1. Àrea de Comunicació:

A disposició del Comitè municipal d’emergències.

 1. Àrea de Turisme:

Tancada. El personal estarà disponible per resoldre assumptes que no puguin ser resolts via telemàtica i només durant el temps estrictament necessari.

 1. Policia Local:

El personal que determini el cap de la prefectura que podrà modificar, ajustar, ampliar i introduir qualsevol canvi al quadrant en funció de les necessitats del servei.

 1. Àrea de cultura

Tancada. El personal estarà disponible per resoldre assumptes que no puguin ser resolts via telemàtica i només durant el temps estrictament necessari.

TERCER. En situacions d’urgència es podrà ampliar la prestació del servei de manera presencial.

QUART. Acordar que per cobrir els serveis públics es tindran en consideració les qüestions següents:

 1. a) Es podran articular torns de treball.
 2. b) Les persones que desenvolupin els serveis hauran d’estar disponibles, com a mínim, durant l’horari normal de treball.
 3. c) En cas d’urgència, o de canvi de situació d’emergència, el personal estarà disponible, a les indicacions que el govern i/o els caps d’Àrea puguin donar.
 4. d) En el cas de l’Escola Bressol i l’Escola d’Adults s’atendrà a les indicacions del Departament d’Educació.
 5. e) Es desviaran, d’acord amb les possibilitats tècniques, els telèfons de sobre taula als telèfons mòbils de feina, aquelles persones que en tinguin.
 6. f) L’Ajuntament, dins de les seves possibilitats, posarà els mitjans perquè les persones puguin treballar des del seu domicili.

CINQUÈ. Dispensar del treball presencial a les persones al servei de l’Ajuntament de Tossa de Mar, que no estan incloses als apartats anteriors, tot sense perjudici de la necessitat de procedir al treball per via telemàtica o similar, des dels seus domicilis, on hauran de estar, com a mínim, durant l’horari normal del seu treball, sempre que això sigui possible, bé per haver-los facilitat els mitjans informàtics necessaris o perquè ja en disposin, i d’acord amb la naturalesa de la seva responsabilitat.

SISÈ. Acordar que per les raons abans assenyalades, es suspèn tota activitat municipal política: comissions i consells municipals, plens, juntes de govern, juntes de portaveus.

SETÈ. Aquesta resolució entrarà en vigor el dia 16 de març de 2020, i tindrà una vigència fins al dia 28 de març de 2020, sempre que la situació sigui similar a l’actual i sense perjudici de que en qualsevol moment pugui ser susceptible de modificar-se o ampliar-se, en relació, en cada cas, amb la situació epidemiològica.

VUITÈ. Durant aquest període els telèfons d'atenció al públic seran:

 • L’atenció telefònica es centralitza a la Policia Local (972340135), 24 hores al dia.
 • Pels tràmits administratius inajornables. Edifici La Nau 3a. planta (972343120). De 9 a 14 hores.

NOVÈ. Notificar aquesta resolució a tot el personal de l’Ajuntament de Tossa de Mar i publicar-lo a la pàgina web municipal.

DESÈ. Donar trasllat a Ple de la Corporació en la pròxima sessió que se celebri.

Tossa de Mar, 15 de març de 2020

Immaculada Colom Canal

Alcaldessa