ATENCIÓ PRESENCIAL: Cita prèvia al 972 340 100 per demanar hora per l'OAC (Oficina d'Atenció al Ciutadà) i també per demanar hora a l'ofincina de Can Ganga per tramitar els ajuts a famílies i empresaris.    ·    Informació provisional de les ajudes econòmiques de l'Ajuntament a les empreses de Tossa per la covid-19    ·    Informació provisional de les ajudes socials de l'Ajuntament a les famílies tossenques per la covid-19    ·   

Protecció de dades

INFORMACIÓ ADDICIONAL (LEGITIMACIÓ Art. 6.1.i RGPD INTERÈS PÚBLIC)

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Responsable
Identitat: Ajuntament de Tossa de Mar [P1721500E]
Adreça Postal: Av. del Pelegrí, 25. Tossa de Mar. 17320 Girona
Telèfon: 972 340 100
Correu electrònic: ajuntament@tossademar.org

Delegat de Protecció de Dades
Dades de contacte: dpd@tossademar.org
Correu postal: Registre General. Av. del Pelegrí, 25. Tossa de Mar. 17320 GironaAmb quina finalitat tractem les seves dades?

En aquesta Entitat tractem la informació obtinguda amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells.Per quant temps conservarem les seves dades?

Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.Existència de decisions automatitzades?

Aquesta Entitat pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona. Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades personals?

La base legal per al tractament de les seves dades és el compliment d'una missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que ho empari. A més, la Entitat té contractada la eina GESTIONA amb la empresa ESPUBLICO SERVEIS PER LA ADMINISTRACIÓ LOCAL S.A. que és el encarregat del tractament de els dades segons el contracte de encàrrec signat entre les parts.Quins són els seus drets en relació amb les dades facilitades?

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, el termini de conservació de les seves
dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecto del tractament. Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes. (Per exemple, pot sol·licitar una rectificació del seu domicili, un canvi de nom, etc…)

Els interessats té dret a la limitació del tractament, per a això deuran sol·licitar-ho al responsable, el qual deurà suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD.

L'afectat pot exercir el dret d'oposició al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció del qual s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la mercadotécnica directa.

L'interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d'aquesta entitat o remetent a aquesta un escrit per correu postal.Tràmit electrònic

Exercici dels Drets de Rectificació, Supressió, Limitació,
Portabilitat o Oposició en relació amb Dades de Caràcter Personal
Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica
Sol·licitud d'Accés a la Informació Pública pels Ciutadans Informació Descarregar Instància Tramitació Electrònica

 

Quan puc exercir el dret de reclamació davant l'Autoritat de Control?

Podrà presentar reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, mitjançant escrit dirigit a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/Jorge Juan núm. 6, 28001 Madrid o bé accedint a la seva seu electrònica: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/Polítiques de cookies?

Podrà accedir a la política de cookies a la seu electrònica de l'Entitat: Política de Cookies