TANCAR
Accés ràpid
 Comunicació prèvia 
 Models i més informació 


 
GUIA D'ESTABLIMENTS HOTELERS
Establiments hotelers en tots els grups, modalitats categories i especialitats, amb un nombre d'habitacions de fins a 400
 Annex III Llei 20/2009Segons l'Annex III de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats estan sotmesos al règim de comunicació.

Establiments oberts al públic: comunicació prèvia


Comunicació prèvia

La comunicació s'ha de formalitzar un cop acabades les obres i les instal·lacions necessàries, les quals han d'estar emparades per la llicència urbanística corresponent o, si escau per la comunicació prèvia d'obres no subjectes a llicència, i també perla resta de llicències sectorials necessàries, fixades per llei o pel desplegament reglamentari d'una llei, per a dur a terme l'activitat.

La comunicació ha d'anar acompanyada de la documentació següent:

- La descripció de l'activitat mitjançant un projecte bàsic amb memòria ambiental.

- La certificació lliurada pel personal tècnic competent que, si escau, ha d'ésser el director o directora de l'execució del projecte que acrediti que l'activitat i les instal·lacions s'adeqüen a l'estudi ambiental i al projecte o a la documentació tècnica presentats i que es compleixen tots els requisits ambientals.

- En els casos que es determini per reglament, atenent la necessitat de comprovar emissions de l'activitat a l'atmosfera, com ara sorolls, vibracions, lluminositat i d'altres, i a l'aigua, o la caracterització de determinats residus, cal acompanya també la comunicació d'una certificació lliurada per una entitat col·laboradora de l'Administració ambiental o pels serveis tècnics municipals.

- Documentació tècnica, signada per tècnic competent, que acrediti que les instal·lacions s'ajusten a la normativa vigent de prevenció i seguretat en matèria d'incendis (Llei3/2010, de 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis

Zona de descàrrega 
 

Més informació
Llei 20/2009, de 4 de desembre, [PDF, 827 KB.] de prevenció i control ambiental de les activitats (DOGC núm. 5524, 11.12.2009). Veure Annex III, pàg. 54 Activitats sotmeses al règim de comunicació
Llei 3/2010, de 18 de febrer, [PDF, 637 KB.] de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis (DOGC núm. 5584, 10.3.2010)
Descarrega't la llei 20/2009
Descarrega't la llei 3/2010
   


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org