TANCAR
Accés ràpid
 Registre de Sol·licitants 


 
HABITATGE DE PROTECCIÓ OFICIAL
 REGISTRE DE SOL·LICITANTSPer poder accedir a un habitatge de protecció oficial és imprescindible estar inscrit al registre de sol·licitants. Ara pots apuntar-te a l’Ajuntament.

DOCUMENTACIÓ A PORTAR:

• Sol·licitud degudament emplenada i signada per totes les persones que integren la unitat de convivència i que siguin majors d'edat.
• Declaració responsable del sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència signada.
• Fotocòpies del DNI/NIE o Document de ciutadà comunitari.
• Fotocòpia del llibre de família o document acreditatiu de la convivència o parella estable.
• Certificat d’empadronament amb la indicació de la data d’alta.
• Documentació acreditativa dels ingressos de la unitat de convivència (declaració de la renda, certificats d’ingressos, etc.)

La resta de documentació addicional que cal lliurar depèn en cada cas de la situació específica que calgui acreditar; per exemple, en el cas de persones separades o divorciades, han d’aportar el conveni regulador i la sentència que l’aprova.
Més informació 
 

www Per més informació, truca al 972342563 o visita el web www.registresolicitants.cat
 
   


 

  Anar a l'inici  

  Imprimir · Print  


  Tornar · Volver · Go Back  Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org