Pla de Sanejament Financer
Foto: N. Forns (www.elpunt.cat).
 

PLA DE SANEJAMENT FINANCER 2009-2012
REOBERTURA 2012-2014

 TOSSA DE MAR

 

ÍNDEX DE LA DOCUMENTACIÓ:

01. Comunicació de la liquidació del pressupost 2010, a efectes del seguiment de la previsió d'ingressos i de despeses, a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya (Formulari 10).
   
02. Comunicació de l'estat del deute a 31/12/2010 a la Direcció General de Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya (Formulari 15).
   
03. Introducció a la reobertura del Pla de Sanejament Financer.
   
04. Informe d'Intervenció: Liquidació exercici 2009.
   
05. Informe d'Intervenció derivat de la liquidació de l'exercici 2009 i de l'estat d'execució pressupostària de l'exercici 2010.
   
06. Informe d'Intervenció: Ordenances Fiscals de l'exercici 2011.
   
07. Informe d'Intervenció sobre la liquidació de l'exercici 2011.
   
08. Memòria i definició de polítiques a seguir. Mesures concretes.
   
09. Comunicació de la previsió d'ingressos i de despeses consolidades 2011-2014 a la Direcció General de la Política Financera i Assegurances de la Generalitat de Catalunya (model PR-1.0).
   
10. Evolució de l'endeutament municipal 2011-2014.
   
11. Expedient d'aprovació de la reobertura del Pla de Sanejament Financer
       a. Proposta d'acord plenari.
       b. Informe d'Intervenció.
   

DESCARREGAR LA DOCUMENTACIÓ EN UN ÚNIC ARXIU:

Reobertura 2012-2014 · Pla de Sanejament Financer 2009-2012. [5,38 MB]Ajuntament de Tossa de Mar
CIF P1721500E - c/ Església, 4; 17320 - Tossa de Mar
T. 972 34 01 00 | F. 972 34 18 34 | www.tossademar.cat | ajuntament@tossademar.org