COVID-19: informació      ·    ABANS de venir a l'Ajuntament, millor demaneu CITA PRÈVIA. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.
Info coronavirus · IGUALTAT

Ajuts de l'Ajuntament a empresaris de Tossa Amb cita prèvia al 972 340 100 · FORA DE TERMINI

  INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS DE L'AJUNTAMENT A EMPRESES:  

Ja s'ha exhaurit el termini per demanar l'ajut municipal als empresaris locals.

L'Ajuntament, sempre al costat de la ciutadania, té previst implementar una sèrie d'ajudes econòmiques tant a empresaris com a particulars pels perjudicis causats per la Covid-19.

ATENCIÓ:

L'horari d'assessorament a professionals, autònoms i empreses serà de dilluns a divendres de 9 a 14h.

 

L'Oficina d'informació dels ajuts està a Can Ganga: entrada pel carrer del darrera.

Feu clic aquí per veure el mapa a Google Maps

 

El formulari per demanar els ajuts a professionals, autònoms i empreses us el podeu descarregar aquí: conté la informació i la documentació que necessitareu per fer el tràmit.

Documentació necessària:

A) Totes les sol·licituds:
- Alta IAE – Model 036 o 037
- Últim rebut autònoms pagat.
- Declaració jurada del nombre de treballadors que tenen al seu càrrec.
- Memòria del projecte/activitat/actuació objecte de la subvenció i quantificació econòmica de la mateixa amb les factures, sempre que sigui possible.

B) Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls):
- Llibre d’ingressos i despeses (abril/maig 2020 i abril/maig 2019)
- Declaració de renda 2019, apartat activitats econòmiques realitzades i rendiments obtinguts (pàg. 5)

C) Empresaris i professionals en estimació directa:
- Model 130 IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer semestre 2019.
- Model 130 IRPF. Empresaris i professionals en Estimació Directa. Primer semestre 2020.
- Model 303 IVA. Primer semestre 2019.
- Model 130 IVA. Primer semestre 2020.

D) Resta d’empresaris:
- Model 303 IVA. Primer semestre 2019.
- Model 130 IVA. Primer semestre 2020.
- Còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes, del llibre diari d’ingressos i despeses, del període justificat (abril/maig 2020 i abril/maig 2019 o període justificat (abril/maig 2020 i abril/maig 2019 o període equivalent).
- Model TC2 de l'empresa.

No seran vàlides les sol·licituds amb formularis buits i sense la documentació requerida.
En el cas que el tràmit no pugui ser presentat telemàticament el formulari haurà de presentar-se signat pel sol·licitant.

 

TRÀMIT ONLINE:

També podeu fer el tràmit a través de la seu electrònica: feu clic aquí per iniciar aquest tràmit a la seu electrònica. (Recordeu que per fer tràmits en seu electrònica necessiteu un certificat digital).

No inicieu el tràmit si no teniu tota la documentació a punt.

 

AJUTS A EMPRESARIS

El Pla de Reactivació Econòmica Municipal de Tossa de Mar és un programa de subvencions directes per empreses, professionals i autònoms (farem server el concepte empresa a partir d’aquí) de qualsevol sector empresarial (sector comercial, restauració, serveis, etc.) de Tossa de Mar més afectats per la crisis del COVID-19.

En aquestes bases s’estableix el procediment per a la concessió d’aquestes subvencions i es convida a potencials beneficiaris a que sol·licitin aquesta subvenció, que té per objecte fomentar l’activitat del teixit empresarial i premiar les iniciatives que s’han de dut a terme o es duen a terme per mantenir i potenciar l’activitat econòmica del municipi, i fer-ho per aquelles empreses que han patit un reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

 

Primer. Persones beneficiàries

Tindran dret a sol·licitar la subvenció tota aquella persona física o jurídica que tingui l’activitat empresarial al municipi.

En concret poden sol·licitar-la aquelles empreses, autònoms i professionals que han dut a terme o porten a terme iniciatives per mantenir, fomentar i potenciar l’activitat econòmica del municipi i que han patit una reducció involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus.

Només s’admetrà una sol·licitud per persona física o jurídica.

S’entén per activitat empresarial aquelles organitzacions que tenen llicència d’activitat al municipi o les altes fiscals i laborals corresponents per poder dur-la a terme.

Són obligacions dels beneficiaris de subvencions:

 1. Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.
 2. Justificar davant de l’Ajuntament el compliment dels requisits i les condicions, la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determinin la concessió o el gaudi de la subvenció.
 3. Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que s’estableixin per part de l’Ajuntament, així com qualsevol altra comprovació i control financer que puguin dur a terme els òrgans de control competents, i aportar tota la informació que els sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.
 4. Comunicar a l’Ajuntament, en qualsevol moment i en tot cas abans de la justificació de l’aplicació dels fons, l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionables.
 5. Acreditar, amb anterioritat a l’atorgament de la subvenció, que es troba al corrent de les obligacions fiscals i tributàries amb l’Ajuntament, l’Agència Tributària i la Seguretat Social.
 6. Disposar dels llibres comptables, registres diligenciats i altres documents degudament auditats d’acord amb la legislació mercantil i sectorial aplicable al beneficiari en cada cas, així com tots els estats comptables i registres específics exigits per les bases reguladores corresponents.
 7. Conservar els documents justificatius de l’aplicació dels fons rebuts, inclosos els documents electrònics, mentre puguin ser objecte de les actuacions de comprovació i control.
 8. Reintegrar els fons rebuts en els supòsits previstos en la legislació aplicable i en aquestes bases específiques.

 

Segon. Objecte

La subvenció és una prestació econòmica única que té com a finalitat ajudar econòmicament a les persones beneficiàries detallades anteriorment.

Només es subvencionaran despeses directa i inequívocament vinculades amb la crisis derivada de l’emergència sanitària provocada pel covid19.

 

Tercer. Conceptes i projectes subvencionables

Els conceptes i projectes subvencionables són els següents 

El manteniment dels locals comercials, de serveis i centres de treball amb activitat empresarial. Aquest concepte es justifica per la importància per la vida de la ciutat de tenir locals comercials i de serveis en concret i espais amb activitat econòmica en general per la qualitat de vida i el benestar dels vilatans, pel valor social que Així es considera una mesura molt important per tal que no incrementin els locals comercials i espais de serveis buits.

 1. Les campanyes de promoció, de màrqueting i de difusió de les activitats empresarials del municipi.
 2. El foment de noves activitats i nous serveis de les empreses i d’inversions realitzables per dur-les a terme: promoció de la venda online i de les noves tecnologies en l’activitat empresarial, la creació de manteniment i impuls de nous serveis (serveis a domicili per exemple).
 3. La creació de nous productes o bé inversions fetes amb l’objectiu d’oferir nous productes (que fins ara no feia l’empresa, habitualment) fruït de l’adaptació de l’empresa a les noves necessitats detectades o sorgides en el moment actual.
 4. Qualsevol altra activitat, servei o inversió que doni resposta a l’objecte de la convocatòria.

 

Quart. Despeses subvencionables

 1. Les despeses subvencionables per dur a terme els conceptes descrits i subvencionables del punt tercer són:
 2. Despeses de lloguer o despeses financeres de locals comercials, de serveis i espais d’activitats empresarials de l’anualitat 2020.
 3. Despeses laborals i de personal per dur a terme les activitats subvencionables
 4. Despeses de funcionament i d’inversions dels conceptes subvencionables
 5. Qualsevol altra despesa en relació a l’objecte i els conceptes subvencionables

El període subvencionable dels conceptes i els projectes és a partir de la seva convocatòria.

 

Cinquè. Criteris i puntuacions

Atenent a l’objecte d’aquestes bases, que és ajudar a les empreses que han fomentat la seva activitat de diferent manera i han pati una davallada dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes dels coronavirus, els criteris de puntuació són dos:

a) % de decrement de la facturació: aquest decrement s’acreditarà comparant els ingressos del mes d’abril 2020 amb els ingressos del mes d’abril 2019. En cas d’empreses de nova creació, amb menys d’un any de funcionament, el % es calcularà en relació a la mitjana mensual dels mesos anteriors a l’abril 2020. Aquest criteri s’ha de complir per poder sol·licitar l’ajut. En cas que l’empresa no hagi tingut una reducció de la facturació mínima del 25% no es pot presentar.

b) Nombre de persones que treballen a l’empresa: ja sigui en modalitat d’autònom, de soci, de professional o de contractació al règim general o qualsevol altra previst segons l’activitat. Així el concepte nombre de treballadors és la suma de treballadors per compte pròpia autònoms i treballadors per compte d’altri. Aquest criteri és secundari i es té en compte a partir de que es compleixi a partir de que es compleixi el criteri a).

La puntuació de cada criteri són les següents:

 a) % de decrement de la facturació:

 1. Decrement entre 75% i 100% de la facturació: 20 punts
 2. Decrement entre 50% i 74% de la facturació: 15 punts
 3. Decrement entre 25% i 49% de la facturació: 5 punts

 
b) Nombre de persones que treballa a l’empresa:

 1. Empreses de més de 6 treballadors: 15 punts
 2. Empreses de 2 a 6 treballadors: 10 punts
 3. Empreses de 1 treballador: 5 punts

 

Sisè. Quantia de la subvenció

La quantia de la subvenció serà una única quantitat segons la suma de la puntuació assolida en els dos criteris puntuables:

 1. Si la puntuació és de 26 a 35 punts: 750 €
 2. Si la puntuació és entre 16 a 25 punts: 500 €
 3. Si la puntuació és entre 10 i 15 punts: 300 €

 Les sol·licituds es resoldran, de forma independent cadascuna i per ordre cronològic de presentació, sempre que la documentació exigida sigui tota correcte. 

Una vegada exhaurit el pressupost disponible, que és de 200.000 €, la presentació de la sol·licitud no dóna dret a la obtenció de l’ajut fins l'ampliació de la dotació d'aquesta subvenció.

 

Setè. Aplicació pressupostària i finançament

Les despeses aniran a càrrec de la partida pressupostaria 20 439 47000 ALTRES SUBVENCIONS - PLA DE REACTIVACIÓ MUNICIPAL 2020 per import 200.000 €.

 

Vuitè. Termini de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a l’endemà de la publicació d’aquestes bases i de la seva convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Girona i finalitzarà el 31 de juliol de 2020, excepte que amb anterioritat a aquestes data s’hagi exhaurit el pressupost previst. En aquest supòsit, es dictarà una resolució d’Alcaldia que recollirà aquest extrem i serà objecte de publicació a la seu electrònica, en l’apartat corresponent en la convocatòria de la subvenció.

 

Novè. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva amb la modalitat de concessió directa prevista a l’article 28 de la Llei general de subvencions i es resol fins a exhaurir el crèdit disponible. En cas d’exhaurir es podrà crear una nova convocatòria, sempre que existeixi crèdit suficient.

L’aprovació d’aquestes bases, la seva convocatòria i la corresponent resolució correspon a la Junta de Govern Local. La instrucció del procediment correspon a l’Àrea de Secretaria de l’Ajuntament.

 

Desè. Sol·licituds

10.1 Presentació sol·licituds:

La sol·licitud es presentarà de forma electrònica i amb el model de sol·licitud normalitzat, que estarà disponible a l’apartat de Tràmits online de la seu electrònica de l’Ajuntament de Tossa de Mar, l’enllaç www.tossademar.cat 

Per poder presentar la sol·licitud electrònicament, cal que es disposi d’un certificat digital qualificat vàlid i vigent.

La falsedat en qualsevol dada en el formulari de sol·licitud o document que l’acompanyi, deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment en què es conegui i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de la subvenció si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

 

10.2. Documentació a presentar

La documentació a presentar és la següent:

 

10.3. Documentació acreditativa dels ingressos i les despeses

La documentació és la següent:

 1. Empresaris i professionals en estimació objectiva (Mòduls)

 

 1. Empresaris i professionals en Estimació Directa

 

 1. Resta d’empresaris

 

10.4. Altres consideracions relatives a les sol·licituds

La documentació presentada juntament amb sol·licitud o amb els altres tràmits associats al procediment de concessió pot ser un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació per esmenar-ho. En el cas que no se subsani dins d’aquest termini s’entendrà per desistida la petició de subvenció.

La sol·licitud de la subvenció implica l’acceptació de les bases reguladores.

 

Onzè. Protecció de dades de caràcter personal

D’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades i el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

 

Dotzè. Resolució, notificació i recursos

El termini màxim per notificar i emetre resolució és d’1 mes comptat des de l’endemà de la data presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s’ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s’entén desestimada per silenci administratiu, d’acord amb el que estableix l’article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució ha de ser motivada degudament i ha d’incloure, com a mínim, la identificació de la persona sol·licitant a la qual es concedeix la subvenció i l’import subvencionat.

La resolució de procediment és definitiva i posa fi a la via administrativa, d’acord amb el que disposen l’article 172.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 114.1.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). Contra la mateixa es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la data de recepció de la notificació de la resolució, davant de l’òrgan que l’ha emès. Transcorregut aquest termini únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu, sens perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió, d’acord amb el que disposa l’article 124 de la LPACAP.

 

Tretzè. Pagament 

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties, en el termini de 10 hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció.

 

Catorzè. Justificació

L’òrgan gestor, per tal d’obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l’ajut requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, si així ho considera convenient.

El període de justificació serà fins el 31 de juliol de 2020.

La justificació de la subvenció s’ha de presentar, de forma electrònica i dins del termini indicat, a través del portal de tràmits de la web municipal, mitjançant el model de sol·licitud normalitzat i acompanyada de les factures justificatives de la realització del projecte/activitat/actuació objecte de la subvenció i considerades com a despeses subvencionables descrites en el punt quart de les presents bases.

En cas que no es presenti la justificació la justificació, tindrà lloc una revocació total de l’ajut.

La comprovació de la documentació requerida s’efectuarà per part de l’Àrea de serveis municipals  de l’Ajuntament que efectua la instrucció del procediment dins l’exercici pressupostari de la concessió de l’ajut, la qual haurà d’emetre un informe detallant per a cada persona beneficiària si s’ha justificat o no correctament la subvenció atorgada.

 

Quinzè. Incompatibilitats

Aquesta subvenció és compatible amb qualsevol altra ajuda, prestació, subsidi, o subvenció, prestacions i ingressos per a la mateixa finalitat, procedents d’altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d’àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d’organismes internacionals.

El conjunt d’aportacions no podrà superar la totalitat del cost de les actuacions subvencionades.

 

Setzè. Inadmissió i desistiment.

L’incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

La manca de presentació de qualsevol dels documents exigits per aquestes bases o la manca d’esmena dels requisits esmenables en el termini de 10 dies hàbils i amb el requeriment previ, comporta els desistiment de la sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció abans de rebre la resolució d’atorgament, presentant un escrit de desistiment.

 

Disposició addicional

En tot allò no previst en aquestes Bases, i en especial al referent a revisió, revocació, renúncia i reintegrament de les subvencions i al règim sancionador, s’estarà al que disposa la resta de normativa d’aplicació.