COVID-19: informació      ·    ABANS de venir a l'Ajuntament, millor demaneu CITA PRÈVIA. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.
Info coronavirus · IGUALTAT

Ajuts de l'Ajuntament a famílies de Tossa Amb cita prèvia al 972 340 100 · FORA DE TERMINI

  INFORMACIÓ SOBRE ELS AJUTS DE L'AJUNTAMENT A LES FAMÍLIES:  

Ja s'ha exhaurit el termini per demanar l'ajut municipal a famílies.

 

Documentació necessària:

a) En cas de situació legal d'atur:
- Certificat expedit per la entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.

b) En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi:
- Certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.

c) Nombre de persones que habiten l'habitatge:
- Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.
- Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a la habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.
- Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

d) Títol en relació a l’habitatge:
- Declaració de la Renta 2019 completa de tots els membres de la unitat familiar amb obligació tributària.
- Escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària (en cas d’habitatges en propietat).
- Contracte d’arrendament (en cas d’habitatges de lloguer).

La sol·licitud no serà vàlida si no s'adjunta el formulari emplenat.
En el cas que no es pugui fer per presentació telemàtica, caldrà que la sol·licitud estigui signada pel sol·licitant.

 

TRÀMIT ONLINE:

Ja s'ha exhaurit el termini per demanar l'ajut a famílies.

 

AJUTS A FAMÍLIES

Ajuts d'urgència social per a persones afectades per la crisi sanitària del coronavirus 2020.

 

Primera. Objecte

L’Objecte d’aquestes bases es la regulació d’ajuts econòmics dirigits persones i famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, per tal de pal·liar els efectes sobre l’economia familiar, a conseqüència de l’emergència sanitària desencadenada per el COVID 19 i l’estat d’alerta decretat pel govern espanyol.

Segona. Definició de la situació de vulnerabilitat econòmica

Per de determinar aquesta situació de vulnerabilitat econòmica, aquestes bases estableixen els criteris aprovats en el RD 8/2020 de 17 de març, de mesures urgents extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del Covid-19, publicat al BOE del 18 de març de 2020:

Els supòsits de vulnerabilitat econòmica a conseqüència de l'emergència sanitària ocasionada pel COVID-19 queden definits amb el tenor següent essent necessari que les persones beneficiàries els compleixin en la seva totalitat:

a) Que el subjecte sol·licitant estigui inscrit a l’oficina d’ocupació i no tingui prestació.

b) Que el conjunt dels ingressos dels membres de la unitat familiar no superi, en el mes anterior a la sol·licitud:

b1) Amb caràcter general, el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'efectes múltiples mensual (des d'ara IPREM).

     537,84 € mensuals X 3 = 1.613,52

b2) Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada fill a càrrec a la unitat familiar.

L'increment aplicable per fill a càrrec serà de 0,15 vegades l'IPREM per cada fill en el cas d'unitat familiar monoparental.

     1.613,52 + 53,78 € per fill a càrrec
     1.613,52 + 80,67 € per fill a càrrec (monoparentals)

b3) Aquest límit s'incrementarà en 0,1 vegades l'IPREM per cada persona major de 65 anys membre de la unitat familiar.

     53,78 € x cada major de 65 anys de la unitat familiar

b4) En cas que algun dels membres de la unitat familiar tingui declarada discapacitat superior a el 33%, situació de dependència o malaltia que li incapaciti acreditadament de forma permanent per realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat b1) serà de quatre vegades l'IPREM, sense perjudici dels increments acumulats per fill a càrrec.

     2.151,36 € mensuals + fills a càrrec que correspongui

b5) En el cas que sol·licitant sigui persona amb paràlisi cerebral, amb malaltia mental, o amb discapacitat intel·lectual, amb un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%, o persona amb discapacitat física o sensorial, amb un grau de discapacitat reconeguda igual o superior al 65 %, així com en els casos de malaltia greu que incapaciti acreditadament, a la persona o al seu cuidador, per a realitzar una activitat laboral, el límit previst al subapartat b1) serà de cinc vegades l'IPREM.

     2.689,20 € + fills si correspon

c) Que la quota hipotecària o despeses de lloguer, més les despeses i subministraments bàsics, resulti superior o igual a el 35% dels ingressos nets que percebi el conjunt dels membres de la unitat familiar.

d) Que, a conseqüència de l'emergència sanitària, la unitat familiar hagi sofert una alteració significativa de les seves circumstàncies econòmiques en termes d'esforç d'accés a l'habitatge, en els termes que es defineixen a continuació:

- Alteració significativa de les circumstàncies econòmiques quan l’esforç de les despeses d’habitatge (hipoteca o lloguer) sobre la renda familiar s’hagi multiplicat almenys per 1,3.

- Que s’hagi produït una caiguda substancial de les ventes d’almenys un 40% (en el cas de botiguers o venedors)

- Per unitat familiar s’entén la formada pel sol·licitant, el seu cònjuge o parella de fet (no separat legalment) i els fills que resideixin a l’habitatge, inclosos els vinculats per una relació de tutela, guarda o acolliment familiar.

Els ajuts dirigits a persones afectades per una situació de vulnerabilitat anterior a la provocada per la crisis del Covid-19 es regiran per la normativa d’ajuts d’urgència social que gestionen els serveis socials municipals i resten exclosos dels ajuts regulats en aquestes bases.

 

Tercera. Acreditació de les condicions subjectives.

La concurrència de les circumstàncies a què es refereix l'article anterior s'acreditarà pel sol·licitant mitjançant la presentació dels següents documents o bé autoritzant a l’Ajuntament perquè consulti la documentació que s’escaigui:

  1. En cas de situació legal d'atur, mitjançant certificat expedit per la entitat gestora de les prestacions, en el qual figuri la quantia mensual percebuda en concepte de prestacions o subsidis per desocupació.
  2. En cas de cessament d'activitat dels treballadors per compte propi, mitjançant certificat expedit per l'Agència Estatal de l'Administració Tributària o l'òrgan competent de la comunitat autònoma, si s'escau, sobre la base de la declaració de cessament d'activitat declarada per l'interessat.
  3. Nombre de persones que habiten l'habitatge:

- Llibre de família o document acreditatiu de parella de fet.

- Certificat d'empadronament relatiu a les persones empadronades a la habitatge, amb referència a el moment de la presentació dels documents acreditatius i als sis mesos anteriors.

- Declaració de discapacitat, de dependència o d'incapacitat permanent per realitzar una activitat laboral.

 

d. Títol en relació a l’habitatge:

- Declaració de la Renta 2019 completa de tots els membres de la unitat  familiar amb obligació tributària.

- Escriptures de compravenda de l'habitatge i de concessió del préstec amb garantia hipotecària (en cas d’habitatges en propietat).

- Contracte d’arrendament (en cas d’habitatges de lloguer).

e. Declaració responsable del sol·licitant al·legant l'acompliment dels requisits exigits per considerar-se sense recursos econòmics suficients segons estableixen aquestes bases.

 

Quarta. Despeses subvencionables

Els ajuts atorgats en el marc d’aquesta convocatòria podran incloure les següents despeses:

 

Cinquena. Requisits dels sol·licitants

Poden acollir-se a aquests ajuts les persones que es trobin en situació de vulnerabilitat d’acord amb l’establert a la base segona i que estiguin afectades per d’alguna de les següents situacions, sobrevingudes com a conseqüència de l’estat d’alerta:

  1. Persones que estaven en actiu treballant per compte d’altre:

- Afectats per un ERTO total. Cobraran un 70% de la nòmina que cobraven.

- Afectats per un ERTO parcial. Cobraran un 70% de la part d’hores no treballades.

- Persones que un contracte temporal que ha finalitzat durant aquest període (la data d’extinció del contracte ja estava fixada amb anterioritat a la declaració de l’estat d’alarma) i no tenen dret a la prestació per desocupació. La situació actual farà que els resulti molt difícil poder tornar a trobar feina en un temps relativament reduït.

  1. Persones a l’atur que durant l’estat d’alarma se’ls acaba la prestació d’atur. Davant la dificultat de trobar una nova feina per falta d’ofertes i que no tenen dret a la prestació d’atur.
  2. Persones que treballaven sense contracte laboral (majoritàriament dones en tasques domèstiques i/o de cura de persones) i que, per tant, no poden acreditar pèrdua de feina.
  3. Persones que hagin hagut d’abandonar l’activitat laboral per motius justificats (autònoms, empresaris, artistes i altres situacions)
  4. Altres situacions degudament justificades.

Serà necessari i imprescindible presentar el full de sol·licitud adjunt en aquestes bases, així com la documentació acreditativa en situació.

 

Sisena. Tipologia i quantia dels ajuts

La quantia de la subvenció a concedir a les persones sol·licitants que compleixin tots els requisits exigits en aquestes bases, es calcularà en funció dels membres de la unitat familiar segons la taula següent:

Nombre de membres Quantia màxima unitat familiar
1 o 2 persones: 300 €
3 persones 400 €
4 persones 500 €
5 persones o més: 600 €

 

Setena. Partida pressupostària

S’estableix una consignació pressupostària de 75.000 a càrrec de la aplicació 20.231.48000

L’Ajuntament podrà, si ho creu necessari, augmentar la consignació destinada a la present línia de subvenció en cas que la situació ho requereixi i s’hagi esgotat la consignació inicialment prevista, per acord de junta de govern local donant compte al ple en la següent sessió.

 

Vuitena. Sol·licituds

Les sol·licituds es podran presentar, de forma presencial o bé de forma telemàtica a través del portal de tràmits de la seu electrònica municipal.

Aquestes subvencions s’atorgaran de manera única per unitat familiar, per tant, únicament es pot presentar una sol·licitud durant el termini de presentació.

Caldrà adjuntar a la sol·licitud la següent documentació o bé autoritzar a l’Ajuntament perquè s’efectuï la consulta directament:

- Model normalitzat de sol·licitud degudament signat i la documentació necessària, en funció de cada cas, per acreditar les condicions subjectives d’acord amb l’anterior Base Tercera.

En el cas que la sol·licitud no reuneixi tota la documentació requerida a les bases, s’efectuarà un requeriment formal i es donarà un termini de deu dies hàbils a partir de l’endemà de la recepció de la notificació per esmenar-ho. En el cas que no s’esmeni dins d’aquest termini s’entendrà per desistida la petició de subvenció.

En cas que de la documentació presentada hi hagi situacions on no quedin prou acreditada  la situació de vulnerabilitat, els serveis socials municipals podran citar al sol·licitant per efectuar una entrevista amb aquesta finalitat i completar l’expedient segons els seus requeriments.

La presentació de la sol·licitud de subvenció implica l’acceptació d’aquestes bases reguladores.

La falsedat de qualsevol dada en la sol·licitud o documentació que l'acompanyi deixen sense efectes el tràmit de sol·licitud des del moment en què es conegui, i en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que aquest fet pugui ser causa de revocació de la subvenció si es coneix la falsedat amb posterioritat a la concessió de la subvenció.

 

Novena. Termini de presentació de sol·licituds

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà l’endemà de l'aprovació d'aquesta convocatòria.

 

Desena. Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquests ajuts és el de concurrència no competitiva amb la modalitat de concessió directa prevista a l’article 28 de la Llei general de subvencions i es resol fins a exhaurir la consignació disponible destinada al present línia de subvencions.

L’aprovació d’aquestes bases, la seva convocatòria i la corresponent resolució correspon a la Junta de Govern Local. La instrucció del procediment correspon a l’Àrea de Benestar Social de l’Ajuntament.

 

Onzena. Resolució, notificació i recursos

El termini màxim per notificar i emetre la resolució és d’un mes comptat des de la data de presentació de la sol·licitud. Transcorregut aquest termini, si no s'ha dictat i notificat resolució expressa, la sol·licitud s'entén desestimada per silenci administratiu, d'acord amb el que estableix l'article 54.2.e) de la Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

La resolució del procediment és definitiva i posa fi a la via administrativa, d'acord amb el que disposen l’article 172.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i l’article 114.1.c de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP). Contra la mateixa es pot interposar recurs potestatiu de reposició en el termini d’un mes, a comptar des de l’endemà a la data de recepció de la notificació de la resolució, davant de l’òrgan que l’ha emès. Transcorregut aquest termini únicament es pot interposar recurs contenciós administratiu, sens perjudici, en el seu cas, de la procedència del recurs extraordinari de revisió, d’acord amb el que disposa l’article 124 de la LPACAP.

 

Dotzena. Pagament

L’import de la subvenció s’abonarà en un únic pagament avançat, sense exigència de garanties, en el termini de 10 hàbils comptadors a partir de l’endemà de l’aprovació de la concessió de la subvenció.

 

Tretzena. Justificació

L'òrgan gestor, per tal d'obtenir una evidència raonable sobre la correcta aplicació de l'ajut requerirà la documentació justificativa de les dades declarades a la sol·licitud presentada, si així ho considera convenient.

El període de justificació serà de 15 dies a comptar des de la data de pagament de la subvenció atorgada.

La justificació de la subvenció s’ha de presentar, de forma presencial o electrònica i dins del termini indicat, a través del portal de tràmits de la web municipal, mitjançant el model de sol·licitud normalitzat i acompanyada de la documentació següent: factures de les despeses subvencionables d’acord amb la base quarta, la data de les quals ha de ser posterior al 14 de març de 2020.

La comprovació de la documentació requerida s'efectuarà per part de l’Àrea gestora de l’Ajuntament que efectua la instrucció del procediment dins l'exercici pressupostari de la concessió de l'ajut, la qual haurà d’emetre un informe detallant per a cada persona beneficiària si s’ha justificat o no correctament la subvenció atorgada.

En cas que no es presenti la justificació, tindrà lloc una revocació total de l’ajut.

 

Catorzena. Compatibilitat

Aquests ajuts podran ser complementaris d’altres ajuts o subvencions atorgats per altres administracions, organismes i institucions públiques o privades, però en cap cas podran superar, de forma aïllada o conjuntament, l’import de la necessitat o deute existent objecte d’ajut d’acord amb aquestes bases.

 

Quinzena. Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) i el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 (RGPD), les dades de caràcter personal seran tractades d'acord amb els principis de seguretat i confidencialitat que estableix la normativa sobre protecció de dades i el Registre d’Activitats de Tractament de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

 

Setzena. Inadmissió i desistiment

L'incompliment dels requisits no esmenables o del termini de presentació de sol·licituds que estableixen aquestes bases comporta la inadmissió de la sol·licitud.

Qualsevol persona sol·licitant pot desistir expressament de la seva sol·licitud de subvenció abans de rebre la resolució d'atorgament, presentant un escrit de desistiment.

 

Disposició addicional

En tot allò no previst en aquestes Bases, i en especial al referent a revisió, revocació, renúncia i reintegrament de les subvencions i al règim sancionador, s'estarà al que disposa Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, i la resta de normativa d'aplicació.