28 de juny · Dia Internacional per l’alliberament LGTBIQ+ · Àrea d'Igualtat
ABANS de venir a l'Ajuntament, podeu demanar CITA PRÈVIA i evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.
Ajuda a Ucraïna   Coronavirus   IGUALTAT   Agenda  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

Convocatòria urgentAuxiliar administratiu per a la Policia local

CONVOCATÒRIA URGENT

CONTRACTACIÓ TEMPORAL D'UN/UNA AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA, PER A LA POLICIA LOCAL

Durada del contracte: 3 mesos

Presentació de sol·licituds: fins al 22 de juny de 2022, a les 14h.

 

BASES DE LA CONVOCATÒRIA:

A. Per poder participar en el procés de selecció serà necessari reunir els requisits següents:

1. Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea.
2. Tenir la capacitat funcional per a l’acompliment de les tasques.
3. Tenir com a mínim setze anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa. Únicament per llei podrà establir-se una altra edat màxima, diferent de l’edat de jubilació forçosa, per a l’accés a l’ocupació pública.
4. No haver estat separat mitjançant expedient disciplinari del servei de qualsevol de les Administracions Públiques o dels òrgans constitucionals o estatutaris de les Comunitats Autònomes, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial per ocupacions o càrrecs públics per resolució judicial, per a l’accés al cos o escala de funcionari, o per a exercir funcions similars a les que feia en el cas del personal laboral, en què hagués estat separat o inhabilitat. En el cas de ser nacional d’un altre Estat, no trobar-se inhabilitat o en situació equivalent ni haver estat sotmès a sanció disciplinària o equivalent que impedeixi, en el seu Estat, en els mateixos termes l’accés a l’empleat públic.
5. No patir cap malaltia ni estar afectat per cap impediment físic o psíquic que impossibiliti el normal exercici de les funcions pròpies de la categoria.
6. Per prendre part en el procés selectiu d’aquesta convocatòria, els/les aspirants han de complir els requisits següents:
     · Estar en possessió de la titulació mínima de graduat escolar o graduat en Educació Secundària Obligatòria o equivalent.
     · Acreditar un coneixement de llengua catalana a nivell de suficiència (nivell C). 

 

B. Presentació d’instàncies a l’ajuntament:

a) Termini de presentació: fins 22 de juny de 2022, a les 14 hores.
b) Les sol·licituds per participar a la convocatòria s’adreçaran a l’alcalde, i es presentaran a l’Ajuntament de Tossa de Mar (Adreça: Avinguda del Pelegrí, 25, baixos). S’hauran de registrar d’entrada presencialment a les oficines municipals en horari d’atenció al públic o bé per via electrònica a través de la seu electrònica disponible a www.tossademar.cat.
c) Juntament amb la sol·licitud es presentarà: Currículum vitae, Informe de la vida laboral de la Seguretat Social, fotocòpia de la titulació i documentació acreditativa del coneixement de llengua catalana a nivell de suficiència (nivell C). Es pot presentar altra documentació a fi d’acreditar els mèrits..

C. Es valorarà:

 • L’experiència en administracions públiques realitzant funcions similars a les d’aquest lloc de treball.
 • Incorporació immediata.
 • Experiència en el tracte amb el públic i domini d’idiomes..
 • Cursos de formació sobre gestió administrativa, administració electrònica, ofimàtica, atenció al públic o similars a les tasques a desenvolupar.
 • Es valorarà la titulació de batxiller (LOE) o de tècnic (LOE) o equivalent.
 • Coneixements del municipi.


D. Funcions bàsiques de l'auxiliar administratiu

 • Atendre les trucades telefòniques, donant resposta a qüestions informatives, incidències i/o reclamacions.
 • Realitza les tasques d'arxiu.
 • Mecanografia textos amb una acurada ortografia, redactar i emetre documents, a través de correu electrònic i correu ordinari.
 • Atén l'agenda del dia.
 • Treballa en equip amb els companys per complir els terminis previstos.
 • Aquest treballador utilitza diferents programes informàtics amb una fi pràctica.
 • Desenvolupa tasques de comunicació: no només atén les trucades de telèfon sinó el correu electrònic.

 

 

Accés al tauler d'anuncis de la seu elctrònica: https://tossademar.eadministracio.cat/board

Accés a la seu electrònica: www.tossademar.cat/seu o bé tossademar.eadministració.cat.