PROTOCOL COVID-19 

Ensenyem futbol amb valors

PROTOCOL OBERTURA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Protocol Obertura del camp de futbol municipal

Mesures i recomanacions a dur a terme per la UE TOSSA

1.- INTRODUCCIÓ:
Des de la U.E.TOSSA, amb estreta colꞏlaboració amb l’Ajuntament de Tossa  de Mar i la Regidoria d’Esports, s’ha redactat un protocol d’actuacions complementari per tal que tots els assistents a la instalꞏlació puguin realitzar la pràctica esportiva en les millors condicions de seguretat e higiene siguin esportistes, tècnics, directius, assistents, treballadors, etc... La nostra voluntat és i ha estat sempre reprendre l’activitat esportiva amb les màximes garanties. 
S’ha designat com a persona responsable de l’aplicació de les mesures  organitzatives i de protecció individual restablertes essent, per tant, al mateix temps l’interlocutor amb l’autoritat sanitària en cas que sigui necessari al senyor LLUÍS 
CARRILLÓ MILÁN, director esportiu i coordinador del club.
També serà l’encarregat del control dels llocs de treball, organització de torns i  la resta de condicions de treball existents i es modificaran en la mesura del possible  per garantir la possibilitat de mantenir la distància de seguretat interpersonal de dos  metres entre els treballadors, entrenadors, directius, jugadors, etc... essent el responsable la persona responsable de l’aplicació de les mesures organitzatives i de 
protecció individual.  Per tal de dur a terme aquesta missió s’establirà un protocol d’actuació que  s’adapti a les mesures marcades pel responsable de la instalꞏlació de l’activitat i fer-les 
extensives al seu equip de treball.
2.- REUNIÓ INFORMATIVA SOBRE RECOMANACIONS I MESURES GENERALS A  FAMILIARS I ESPORTISTES DE LES DIFERENTS ENTITATS ESPORTIVES: 
Informar a les famílies dels esportistes inscrits al club i usuaris de les  instalꞏlacions, de les mesures acordades per a la represa de l’activitat esportiva. 
3.- MESURES DE REGULACIÓ DE LES INSTALꞏLACIONS: 
Dur un control dels assistents als entrenaments, entrenadors i directius i  a demés se’ls prendrà la temperatura a tots. 
Es prendrà la temperatura a tots els assistents a la instalꞏlació esportiva els  dies de partit i/o altres esdeveniments. 
No és permetrà, l’accés a les instalꞏlacions durant l’entrenament, a cap persona  sigui o no familiar. Només podran accedir els esportistes, entrenadors i directius de  l’entitat. 
A les grades es guardarà la distància de seguretat d’una cadira ocupada, dos  no i serà obligatori portar posada correctament la mascareta. 
Els vestidors durant els entrenaments, a excepció de la darrera franja horària,  romandran tancats i no es podran utilitzar. 
Els vestidors es podran utilitzar durant els partits sempre i quan es pugui  garantir els 3 metres quadrats per persona. 
Tots els jugadors del futbol base hauran de venir canviats de casa i hauran de  respectar escrupolosament els horaris d’inici dels entrenaments. Per tal d’evitar aglomeracions a l’entrada de la instalꞏlació no es podrà arribar al camp abans de 10 minuts de l’inici de l’activitat. 
Serà d’obligat compliment els recorreguts assenyalats d’entrada i sortida a la  instalꞏlació, especialment, durant els partits. 
Es durà a terme la desinfecció sistemàtica de tot el material que s’utilitzi per la  pràctica esportiva independentment de l’activitat. 
Abans d’un partit, tots els participants, així com els àrbitres, tècnics, etc..  signaran un document d’autoresponsabilitat facilitat per la Secretaria General de  l’Esport conforme en els darrers 14 dies no s'ha tingut cap simptomatologia compatible  amb la COVID-19, no haver estat positiu, no haver conviscut amb persones que ho  hagin estat ni haver tingut contacte estret amb persones afectades per la mateixa, així com obligar-se a posar en coneixement en el cas de tenir símptomes o haver estat positiu. Les entitats hauran de signar un document conforme tenen les declaracions  responsables de tots els seus esportistes, aquest document s’haurà d'entregar al titular de la instalꞏlació. 
L’objectiu d’aquesta mesura serà detectar possibles aïllaments,
simptomatologia i control de la traçabilitat dels grups. Totes les dades que la persona  aporti seran tractades com confidencials i el club garantirà que no se’n faci cap mal ús. 
Es garantirà la pràctica esportiva per a persones vulnerables o sensibles  d’acord amb els criteris establerts per les autoritats sanitàries, en condicions de seguretat adequades a la pròpia vulnerabilitat.
Tothom haurà de portar mascareta obligatòriament i mantenir la distància de  seguretat, menys els esportistes en el moment de la pràctica esportiva. 
Estarà prohibit l’ús de cigarretes electròniques i fumar en general. 
Estarà prohibit que les persones és desplacin per les instalꞏlacions descalces  i/o sense mascareta i/o sense respectar la distància de seguretat interpersonal. 
 S’haurà de respectar escrupolosament els horaris d’entrada i sortida dels  entrenaments per evitar coincidir entre grups. 
 Caldrà que els tècnics, entrenadors, monitors etc... vetllin per mantenir la  distància de seguretat en tot moment. La distància física interpersonal de seguretat és 1’5 m en general, és a dir, equival aproximadament a 2,5 m2 per persona. Aquesta distància s’haurà d’incrementar en aquells casos o ocasions on la intensitat o tipologia de pràctica físicoesportiva així ho requereixi. Aquesta distància podrà reduir-se si les persones practicants fan ús de mascareta i en els espais tancats es podrà reduir a un mínim d’1 metre. 
 En els casos que no sigui possible garantir el distanciament establert entre  persones, la pràctica d’activitat esportiva es podrà efectuar en grups estables i permanents. Tindran consideració de grups estables els equips, els grups i les parelles d’entrenament que per raó d’edat, categoria o criteris tècnics desenvolupin les 
activitats de forma conjunta i continuada en el temps.
4.- ABANS/DURANT/DESPRÉS DEL DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT  FÍSICOESPORTIVA S’EVITARAN LES SEGÜENTS SITUACIONS: 
- Les celebracions en grup.
- Els contactes voluntaris innecessaris.
- Escopir o adreçar-se a l’àrbitre, tècnic, company o rival, etc... davant de la cara.
- Les entregues de trofeus o altres objectes.
- Les salutacions inicials, rotllanes, etc...
- L’ús compartit de material com: ampolles d’aigua, tovalloles, indumentària,  aliments, etc... 
5.- CONTROL DE LES ENTRADES I SORTIDES DE LA INSTALꞏLACIÓ:
Per tal de portar un control de la traçabilitat dels grups i aforament màxim,  abans de la celebració d’un partit i/o activitat, els assistents, hauran de omplir un formulari que la entitat posarà a la seva disposició amb el DNI, Nom i Cognoms i un telèfon de contacte. 
Quan sigui possible es diferenciarà l’entrada i sortida de la instalꞏlació per evitar  coincidir grups i aglomeracions de persones. A l’entrada i sortida de qualsevol instalꞏlació es disposarà de la senyalització adient i d’un dispensador d’ alcohol 
higienitzant. 
Quan les tasques de desinfecció dels diferents espais sectoritzats dins de la  instalꞏlació no siguin possibles quedarà totalment prohibit fer servir aquests espais i hauran de ser senyalitzats expressament. 


ESQUEMA SECTORITZACIÓ I SENYALITZACIÓ DEL CAMP DE FUTBOL MUNICIPAL

1

6.- PROTOCOL DE CONTINGÈNCIA AMB SÍMPTOMES D’INFECCIÓ PER
COVID19. 

Els símptomes bàsics sobre el COVID19 són:
- Febre.
- Tos
- Dificultat per respirar i principalment dolor muscular i de cap en alguns casos.
- Pèrdua d’olfacte i de gust o molt de cansament.
En alguns casos presenten símptomes lleus i el període d’incubació és de 2 a 14 dies.
Els casos comencen a presentar símptomes als 5 dies de mitja des de el contagi.

 

6.1.- Detecció d’una persona infectada: 
1.- Tan aviat és detecti un “possible” positiu, la persona responsable de la instalꞏlació esportiva, club, esdeveniment, activitat, haurà, immediatament, de posar en  coneixement a les autoritats sanitàries totes les dades per realitzar la traçabilitat de 
l’afectat. Es portarà a la persona amb símptomes a un espai o local on romandrà sola,  amb bona ventilació a l’espera del seu trasllat extremant totes les mesures de prevenció de contagi. 
2.- Es contactarà amb les autoritats sanitàries a través del Centre de Salut  corresponent al COVID-19. 
3.- La persona afectada haurà d’estar disponible per les avaluacions mèdiques que  siguin necessàries i té que ser capaç d’aplicar de forma correcta i consistent les  mesures bàsiques d’higiene, prevenció i control de la infecció. Els serveis sanitaris 
proporcionaran als afectats les indicacions necessàries.
4.- En els casos de suspensió de l’activitat per part de les autoritats, s’informarà als  participants, organitzadors per a que procedeixin a realitzar les actuacions pertinents de finalització de l’activitat. 
7.- MESURES DE SEGURETAT GENERALS
Totes les mesures seran d’aplicació obligatòria i sempre a expenses de  modificacions que des de les autoritats pertinents ordenin. Esperant poder anar flexibilitzant totes les mesures si la pandèmia millora i les autoritats ho permeten (Secretaria General d’Esports, Salut, FCF, Ajuntament de Tossa de Mar).  

Mobirise
Mobirise

Senyalització COVID-19

Mobirise

Senyalització COVID-19

Adreça municipal

Zona Esportiva Anna E. Llach s/n
17320 Tossa de Mar


Contacte 

Email: uetossa@gmail.com            Telèfon: 608 22 35 55 

This website was created with Mobirise