Avís Legal

Ensenyem futbol amb valors

Avís Legal- UE TOSSA

Registre1. INTRODUCCIÓ I DADES DEL CLUB 


 El present es constitueix com l’Avís Legal i les Condiciones Generals de Contractació que regulen l’accés, navegació i ús dels serveis oferts per www.tossademar.cat/uetossa (d’ara endavant “el Lloc Web”), titularitat de la U.E, TOSSA, el titular de domini web és U.E. TOSSA amb domicili al Carrer Zona Esportiva Anna Esteve Llach, s/n aquests efectes a 17320 Tossa de Mar, número de CIF: G-17966946. Correu electrònic de contacte: uetossa@gmail.com del lloc web. 


 2. CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB 


 2.1 Menors d’edat 


Per navegar pel Lloc Web no fa falta tenir cap requisit de majoria d’edat. 


 2.2 Política d’enllaços 


El Lloc Web posa a disposició dels Usuaris dispositius tècnics d’enllaç (tals com, entre altres, links, banners, botons), directoris i eines de cerca que permeten als Usuaris accedir a llocs web que pertanyen i/o són gestionats per tercers (d’ara endavant, “Llocs Enllaçats”). La instal·lació d’aquests enllaços, directoris i eines de cerca en el Lloc Web té per únic objectiu facilitar als usuaris la cerca i l’accés a la informació, continguts i serveis disponibles a Internet. 


Els resultats d’eines de cerca són proporcionats directament per tercers i són conseqüència del funcionament automàtic de mecanismes tècnics, de manera que la U.E. TOSSA no pot controlar i no controla aquests resultats i, en particular, que entre ells apareguin llocs d’Internet el contingut dels quals puguin resultar il·lícits, contraris a la moral o als bons costums o considerats inapropiats per altres motius. En cas que un Usuari consideri que en algun dels llocs inclosos en els resultats de la cerca es conté activitat o informació il·lícita i estigui interessat a sol·licitar la supressió de l’enllaç pot posar en marxa el procediment mitjançant notificació a U.E.TOSSA a la direcció: uetossa@gmail.com. 


La UETOSSA no ofereix ni comercialitza per sí ni per mitjà de tercer la informació, continguts i serveis disponibles als Llocs Enllaçats, ni els controla prèviament, aprova, recomana, vigila ni fa propis. L’Usuari, per tant, ha d’extremar la prudència en la valoració i la utilització de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats. 


La UETOSSA no garanteix ni assumeix cap tipus de responsabilitat pels danys i perjudicis de tota classe que puguin deure’s a: 


(a) El funcionament, disponibilitat, accessibilitat o continuïtat dels Llocs Enllaçats; 


(b) El manteniment de la informació, continguts i serveis, existents en els Llocs Enllaçats; 


(c) La prestació o transmissió de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats; 


(d) La qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts i serveis existents en els Llocs Enllaçats. 


 2.3 Propietat Intel·lectual i industrial del Lloc Web 


El Lloc Web i els diferents elements que l’integren, tals com bases de dades, aplicacions informàtiques, signes distintius, logotips, fotografies, fragments d’obres audiovisuals, dissenys gràfics o qualssevol altres, estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial dels quals UETOSSA és titular exclusiu o cessionari amb l’abast requerit. El present Avís Legal no implica cessió ni transmissió a favor de l’Usuari de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Lloc Web ni sobre qualsevol dels elements que l’integrin. Queden expressament prohibits a l’Usuari els actes de reproducció, distribució, transformació, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o l’explotació per qualsevol mitjà o procediment del Lloc Web o dels seus elements integrants, excepte en els casos que estigui legalment permès o hi hagi una autorització expressa i per escrit de la UE TOSSA. 


L’Usuari podrà visualitzar i obtenir una còpia privada temporal dels Continguts disponibles a través del Lloc Web pel seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics, sempre que no sigui amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’Usuari haurà d’abstenir-se d’eludir o tractar d’eludir qualsevol mesura tecnològica adoptada per la UE TOSSA per restringir actes que no comptin amb l’autorització de la UETOSSA o de tercers titulars de drets sobre obres o prestacions protegides accessibles a través del Lloc Web. L’Usuari haurà de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Lloc Web, ja siguin titularitat de la UETOSSA o de tercers. 


2.4 Exclusió de responsabilitat del Lloc Web 


La UETOSSA exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web, a la defraudació de la seva utilitat que els Usuaris haguessin pogut atribuir al Lloc Web, a la fal·libilitat del Lloc Web i, en particular, tot i que no de mode exclusiu, a les errades en l’accés a les diferents pàgines web del Lloc Web. 


La UETOSSA exclou, amb tota l’extensió permesa per l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presencia de virus o a la presencia d’altres elements en el Lloc Web que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels Usuaris. 


La UETOSSA no té obligació de controlar i no controla la utilització que els Usuaris fan del Lloc Web. En particular, la UETOSSA no garanteix que els usuaris utilitzin el Lloc Web de conformitat amb el present Avís Legal, no que ho facin de forma diligent i prudent. La UETOSSA no té tampoc l’obligació de verificar i no verifica la identitat dels usuaris, ni la veracitat, vigència,, exhaustivitat i/o autenticitat de les dades que els Usuaris proporcionen. 


2.5 Obligacions de l’Usuari 


L’Usuari es compromet a utilitzar el Lloc Web de conformitat amb la llei, el present Avís Legal i altres avisos, reglaments d’ús i instruccions posats al seu coneixement. 

3. Menors d’edat 


Per a navegar pel Lloc Web no fa falta tenir cap requisit de majoria d’edat. 


 4. Política de Privacitat 


Les seves dades seran incorporades a un fitxer automatitzat titularitat UE TOSSA degudament inscrit al Registre General de Protecció de Dades de Caràcter Personal, amb les següents finalitats: 


-Respondre a les seves consultes i sol·licituds; 


UE TOSSA li informa que, en el seu cas, poden realitzar-se les següents cessions: 


-A les Autoritats Tributàries, per al compliment d’obligacions fiscals, així com a Entitats Financeres per a la gestió de cobraments i pagaments. 


-A Jutjats i Tribunals, Forces i Cossos de Seguretat d’acord amb els requisits que imposa la normativa de protecció de dades. 


Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, enviant una carta i adjuntant fotocòpia de DNI a la següent direcció U.E. TOSSA amb domicili al Carrer Zona Esportiva Anna Esteve Llach, s/n aquests efectes a 17320 Tossa de Mar, número de CIF: G-17966946. Correu electrònic de contacte: uetossa@gmail.com del lloc web adjuntant escaneig de DNI. 


5. Registre 


Generalment, la utilització dels serveis de la web no exigeix la subscripció o el registre previ dels usuaris. Ara bé, en el cas que en un futur s’incorporin serveis, en els quals és necessari registrar-se com a usuari de la web. Aquest registre es farà de la manera que s’indiqui expressament en el servei i les dades es tractaran únicament amb les finalitats i amb les garanties indicades a les notes legals dels formularis. 


A tals efectes, l’usuari estarà obligat a facilitar informació pròpia, certa, veraç i lícita sobre les dades sol•licitades al formulari de registre d’usuari, i a mantenir-la actualitzada. L’usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci. Per tant, la UETOSSA no es responsabilitza de la veracitat i l'exactitud de les dades proporcionades per l’usuari. 


A més a més, si com a conseqüència del registre, es dotés l’usuari d’un nom d’usuari concret, clau i/o contrasenya, aquest es compromet a fer-ne un ús diligent i a mantenir-los en secret i a, custodiar-los, ja que són de caràcter personal i confidencial, i es compromet també a no cedir-ne l'ús a tercers, ja sigui temporalment o permanentment, ni a permetre-hi l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització dels serveis per qualsevol tercer il•legítim que faci servir a tal efecte una contrasenya a causa d’un ús no diligent o de la pèrdua d'aquest per part de l’usuari. 


El CLUB vetllarà en tot moment pels principis que regula la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i recaptarà únicament de manera obligatòria les dades imprescindibles per oferir els serveis de la web. Garanteix en tot moment les mesures adequades per aconseguir la seguretat i la integritat previstes legalment per a cada tipus de fitxer. 

6. Consultes, suggeriments, queixes o reclamacions 


Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’usuari pot adreçar-se a la UETOSSA, a través dels canals de comunicació actuals o futurs que determini en cada moment, tals com: 


• Telèfon: 608 22 35 55 (Espanya) / + 34 608 22 35 55 (fora d’Espanya) 


• Correu electrònic: uetossa@gmail.com 


• Correu postal: U.E. TOSSA amb domicili al Carrer Zona Esportiva Anna Esteve Llach, s/n aquests efectes a 17320 Tossa de Mar. 


7. Legislació Aplicable i Fur 


L’Usuari i/o Client contracta amb UE TOSSA amb subjecció al règim que en cada moment estableixi la normativa vigent catalana, espanyola o internacional aplicable als Serveis prestats per UE TOSSA en virtut del present Avís Legal i Condicions Generals de Contractació. 


UE TOSSA i l’usuari i/o client, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, se sotmeten al dels Jutjats i Tribunals del domicili de l’Usuari per a qualsevol controvèrsia que es pogués derivar del present Avís Legal i Condicions Generals de Contractació.

Adreça municipal

Zona Esportiva Anna E. Llach s/n
17320 Tossa de Mar


Contacte 

Email: uetossa@gmail.com            Telèfon: 608 22 35 55 

Mobirise web builder - See it