CENTENARI UE TOSSA

Ensenyem futbol amb valors

BASES DEL CONCURS DE DISSENY DE LA SAMARRETA EXCLUSIVA PEL CENTENARI DE LA U.E.TOSSA 1922-2022

Base 1- Objecte de la convocatòria
L’objecte de la convocatòria ve determinada pel disseny d’una samarreta exclusiva per la celebració del Centenari de la U.E. TOSSA.

Base 2- Participants
2.1. Podrà participar en el concurs qualsevol soci, sòcia, jugador i/o entrenador del club.
2.2. Cada participant només podrà presentar una sola proposta.

Base 3- Requisits i condicions tècniques
3.1. La samarreta haurà de reflectir els trets d’identitat de la UE TOSSA: “Escut”
3.1.1. El dorsal estarà a la part del darrera de la samarreta i tindrà un color
que el faci fàcil de distingir.
3.1.2. La samarreta serà de màniga curta.
3.1.3. La samarreta dels porters també durà els detalls de la samarreta
guanyadora del concurs.
3.2. Els dissenys de la samarreta hauran de ser originals. Els participants hauran d’assegurar que el disseny de la seva proposta és fruit de la seva creativitat personal i que no s’han infringit els drets d’autor d’altres persones i/o entitats.
3.3. Els participants hauran de dissenyar la part del davant i del darrera de la samarreta, tenint en compte l’espai on s’ubicarà el dorsal i la motivació del concurs.
3.4. No hi ha limitacions ni en el color, ni en el disseny, ni en el tipus de coll de la samarreta.
3.5. La tècnica serà lliure. Tanmateix, els participants hauran de tenir en compte que el disseny presentat i que resulti guanyador del concurs podrà ser després reproduït en diferents formats i materials.
3.6. Preferiblement es presentarà el disseny en color.
3.7. Els dissenys podran ser presentats:     
3.7.1. En format paper o cartolina amb les mateixes mides que el DIN A4.
3.7.2. En format digital, preferentment en format pdf .
3.7.3. Quedaran exclosos tots aquells dissenys que tinguin connotacions sexistes, xenòfobes, racistes, homòfobes i ofensives contra persones i institucions.
3.8. Els dissenys presentats podran no ser retornats a les persones candidates. Per aquest motiu es recomana que les persones participants es guardin una còpia abans del lliurament de l’original.
3.9. Els dissenys presentats hauran de dur obligatòriament un pseudònim. No hi ha de constar cap dada identificativa de l’autoria al disseny.

Base 4- Propietat Intel·lectual i Drets de Reproducció
4.1. La propietat del disseny guanyador serà cedida a la U.E. TOSSA, organitzadora del concurs, indefinidament i si hi ha versió digital, es facilitarà també a la UE TOSSA una vegada se sàpiga qui n’és el guanyador/a.
4.2. La U.E. TOSSA es reserva el dret de reproducció mitjançant els formats a través d’adaptar el disseny sempre que les condicions del material o objecte sobre el qual es vagi a reproduir no permetin fer-ho de manera completa i també podrà fer ús per separat dels elements del disseny.

Base 5- Presentació
El termini de presentació dels originals serà del 22 de març de 2021 al  22 de juny de 2021 a les 24 h.
5.1. Les propostes podran ser enviades o presentades a la UE TOSSA en el seu horari habitual o a través d’un formulari de la pàgina web del club http://www.tossademar.cat/uetossa.

Base 6- Jurat seleccionador i votació de les propostes

6.1. Els membres del jurat seran personal professional escollits per la UE TOSSA i constarà d’un president i 4 vocals. També hi assistirà un responsable tècnic a les reunions i actuarà com a secretari.
6.2. La composició del Jurat es donarà a conèixer el 25 de juny de 2021 a través de les xarxes socials i pàgina web del club.
6.3. Cap dels membres del jurat podrà presentar-se com a participant .
6.4. El jurat podrà decidir quines propostes són admeses i quines són excloses sempre basant-se en allò establert en l’apartat 3 de les presents bases reguladores. Es valoraran també aspectes com l’originalitat i la creativitat.
6.5. La U.E. TOSSA garanteix que les dades personals recollides en el formulari de la pàgina web o entregues presencials no seran facilitades als membres del Jurat fins que no s’hagi concedit el premi. Els membres del Jurat, durant el procés de deliberació, solament tindran accés al pseudònim. Entre el 25 de juny i el 10 de juliol el Jurat escollirà 3 dissenys que seran els finalistes.
6.6. L’elecció del disseny guanyador es farà a través d’un formulari que es posarà a disposició de tots el socis, sòcies, jugadors i entrenadors que hauran de votar el disseny guanyador entre el 10 de juliol fins el 20 de juliol del 2021.
6.7. El jurat podrà declarar el concurs nul o sense disseny guanyador si considera que cap de les propostes s’ajusta als requisits establerts en la base 3 del present document.

Base 7- Exclusions
7.1. Quedaran exclosos del concurs aquells dissenys que:
7.1.1. Siguin lliurats fora de termini.
7.1.2. No compleixin els requisits i/o condicions tècniques establertes en la base 3.
7.1.3. Presentin contradiccions essencials, inexactituds o aspectes incomprensibles.
7.1.4. Facin referència o siguin còpia d’altres marques i logotips.
7.2. Quedaran excloses també aquelles persones que intentin influir en la decisió del Jurat.

Base 8- Resolució
EL resultat del guanyador/a del concurs es publicarà a les xarxes socials i a la web del club, i en els altres suports que la U.E. TOSSA consideri adequats per donar a conèixer el resultat del concurs.
La U.E. TOSSA es reserva la potestat d’organitzar un acte públic on presentar el nou disseny de la samarreta del centenari del club i lliurament de premis.
El jurat es reserva el dret de suspendre, ampliar o modificar aquest concurs i fins i tot la seva possible anul·lació, sempre que hi hagi una causa justificada i es compromet a comunicar amb antelació suficient les noves bases, condicions o, si escau, l’anul·lació definitiva del concurs, sense que això comporti cap tipus de responsabilitat per al jurat ni cap tipus d’indemnització per a les persones participants.

Base 9- Premi
El guanyador/a del concurs rebrà un obsequi i el seu disseny servirà per fer les samarretes del Centenari del Club. Els 1O primers finalistes també rebran un detall com a reconeixement per la seva participació.
La persona guanyadora o en la qual delegui s’haurà de personar a l’acte per recollir el premi. La no-assistència a l’acte suposarà la renúncia al premi.

Base 10- Acceptació de les bases
10.1. La participació en el concurs representa implícitament l’acceptació de totes les bases així com també la fallada del jurat i de la fallada del soci, sòcia, jugador i/o entrenador del club.
10.2. Qualsevol cas no previst en les presents bases serà resolt pel jurat i comunicada la decisió a cada participant  

Site was built with Mobirise