RÈGIM INTERN 

Ensenyem futbol amb valors

Aquest és el reglament de règim intern que té establert la Unió Esportiva
TOSSA per fer arribar a tots els components dels diferents equips que formen
part d’aquest club, amb la finalitat de ser acomplert pel bon ordre i la
convivència necessària de totes les persones vinculades esportivament amb
l’entitat.
A través d’aquest i mitjançant el seu compliment, es tracta de crear la
filosofia formativa que es desitja per tot el col∙lectiu del que formen part els
jugadors, entrenadors, pares i delegats dels diferents equips d’aquest club,
amb una clara finalitat formativa i pedagògica.
El compliment disciplinat d’aquest reglament d’ordre intern, ens ajudarà
personal i col∙lectivament a obtenir un millor rendiment del nostre esforç i a
sentir‐nos identificats en uns models de cultura, respecte i civisme presents
dins la pràctica esportiva.
La UE TOSSA es reserva el dret de poder sancionar qualsevol comportament
que no respecti aquest Reglament Intern, d’acord amb el procediment
sancionador previst estatutàriament.JUGADORS

Aquest és l’apartat en el que es determinen les obligacions que tot jugador té, per la simple condició d’esportista integrant de qualsevol equip pertanyent a la UE Tossa.El compliment d’aquestes obligacions són imprescindibles pel bon desenvolupament i evolució de la pràctica esportiva, tant a nivell individual com col∙lectiu. 

Has de saludar sempre, un cop entrem a les instal∙lacions. És una obligació cívica saludar a tothom que et trobis, especialment als nostres entrenadors, coordinador i directius, tant en el moment d’arribar com el moment de marxar. 

1‐ Has de ser puntual, per respecte a les normatives d’us dels espais esportius, dels companys, dels entrenadors i per tu mateix. 

2‐ Si no pots assistir a l’entrenament, has d’avisar en un temps prudencial abans de començar a l’entrenador o al coordinador. 

3‐ En cas d’un possible retard a l’entrenament, cal notificar‐ho per la via més efectiva possible i en un temps prudencial a l’entrenador o al coordinador. 

4‐ En cas de mal temps, els jugadors s’han de posar en contacte amb l’entrenador per saber si es manté l’entrenament i per tant l’obligació d’assistir‐hi, ja que les activitats destinades a la sessió indicada s’adequaran a les condicions meteorològiques presents (xerrades teòriques, sessió de vídeo, sessió de reglament, etc.). 

5‐ Durant els entrenaments queda totalment prohibit portar cap objecte que pugui fer mal a un altre company o a tu mateix (rellotges, cadenes, anells, arrencades, collarets, pírcings, etc...), així com menjar xiclet. 

6‐ El teu comportament en els entrenaments ha de ser de cooperació, participació activa i esforç constant. Si en algun moment de l’entrenament, això és el període comprès des del moment en què entres a les instal∙lacions del club fins el moment en què en surts, mostres un comportament incorrecte: 

a. Falta de respecte cap a companys, entrenador, material i instal∙lacions esportives. 

b. Actituds violentes o de menyspreu als demés.

c. Desafiament i desobediència.

d. O qualsevol altra, a criteri de l’entrenador, que afecti a la convivència. 

L’entrenador i/o el coordinador aplicaran la mesura correctora corresponent, per tal que aquesta cessi i en cap cas es repeteixi (advertència verbal, apartar‐te de l’entrenament, sanció d’un o més partits sense jugar i, fins i tot, apartar‐te de l’equip). 

7‐ Els jugadors han de portar la roba esportiva facilitada pel club en els entrenaments, juntament amb la necessària per a la pràctica esportiva de forma adequada ( es recomana l’ús de les proteccions tibials – “espinilleras”‐, botes amb els tacs adequats, ...). 

8‐ La dutxa serà obligatòria tant entrenaments com en partits. 

9‐ No és aconsellable menjar aliments de digestió feixuga i lenta com dolces, brioixeria industrial, llaminadures, caramels o similars, abans dels entrenaments, amb la finalitat d’evitar indisposicions posteriors. 

10‐S’aconsella i recomana, que després dels entrenaments, es begui aigua o begudes isotòniques. Les begudes carbòniques (Coca‐Cola, Fanta, etc.) no faciliten la correcta recuperació de líquids perduts durant l’entrenament, per tant, aquestes no són recomanades. 

11‐ És d’obligat compliment, iniciar i acabar tots els entrenaments de manera conjunta, entrenadors i jugadors. En cap cas es podrà abandonar l’entrenament sense que així ho hagi determinat l’entrenador. 


DELS ESPORTISTES A LES INSTAL∙LACIONS


1- Has de canviar‐te al vestuari assignat, tant en entrenaments com en partits, per tal de facilitar la tasca tècnica dels entrenadors i delegats. 

2- Has de ser curós amb la col∙locació de la teva roba personal, així com de la teva bossa esportiva, respectant la dels teus companys. 

3- Has de mantenir el vestuari net, fent ús de les papereres. Queda totalment prohibit menjar qualsevol tipus d’aliment dins el vestidor. 

4- Has de mantenir una actitud correcte mentre espereu l’arribada del teu entrenador (evitar bromes pesades, jocs d’aigua, cops de porta, o qualsevol altra actitud que alteri la tranquil∙litat i l’ordre propi de la instal∙lació esportiva). 

5- Al acabar l’entrenament o el partit, t’has de dutxar ràpid i no jugar amb l’aigua. És d’ús obligat les xancletes xampú, gel, etc. 

6- En cas de produir‐se un desperfecte intencionat a les instal∙lacions (producte de bromes, baralles, jocs, descontrol, etc) queda establert que la reparació/reposició anirà a càrrec dels responsables i es passarà l’informe corresponent amb el fi d’aplicar les pertinents mesures. 

7- Per qualsevol qüestió que necessiteu relacionada amb les instal∙lacions, es demanarà amb el degut respecte, és a dir educadament, al responsable del camp. 

8- Queda completament prohibit l’ús del mòbil o qualsevol altre aparell electrònic d’ús individual no autoritzat dins el vestidor, així doncs en cas de portar‐lo l’apagarem o el deixarem en silenci. En cap cas, el club es fa responsable dels possibles danys que puguin ocasionar‐se respecte els aparells indicats. 

9- Cal mantenir un comportament correcte i exemplar sempre, ja que en tot moment representes el club, especialment en els trajectes dins de l’autocar i les instal∙lacions de l’equip contrari en cas de partit. 10- Com a norma bàsica d’higiene i convivència en els espais compartits, queda totalment prohibit menjar pipes, ni altres fruits secs salats que continguin pellofa (pipes, cacauets, ...). 


DE L’ESPORTISTA I ELS PARTITS

1‐ Tal i com s’ha indicat anteriorment, recorda que s’ha de saludar sempre

donant la mà als teus entrenadors i delegat, així com al coordinador, i 

qualsevol persona que estigui amb ells en aquell moment, al moment 

d’arribar a les instal∙lacions, i sobre tot, en el moment de marxar del 

partit. 

2‐ Has de ser puntual a les convocatòries de concentració de partits, tant en 

camp propi com contrari, per respecte al col∙lectiu i per facilitar el control 

dels entrenadors i delegats. 

3‐ És obligatori presentar‐te sempre, degudament uniformat amb el xandall 

de l’entitat, així com tot aquell equipament que distingeix i proporciona

el nostre club.

4‐ Si no pots assistir als partits, has d’avisar ràpidament a un dels

responsables de l’equip: la primera opció, l’entrenador; la segona, el

coordinador; i la tercera el delegat.

5‐ Recorda mantenir uns òptims hàbits alimentaris abans de jugar els partits

així com hores de descans adequades per la pràctica esportiva.

6‐ Revisa la bossa abans de sortir de casa. És obligatori presentar‐se amb les

botes, espitlleres, guants pel porter, tovallola i utensilis de neteja

individual, ja que la dutxa és obligatòria en qualsevol cas.

7‐ Observa estrictament les normes federatives sobre equipaments en els

partits: la samarreta ha d’anar per dins el pantaló, les mitges fins els

genolls, l’ús de les espitlleres és obligatori (i aquestes han de ser rígides),

i els pantalons tèrmics han de ser del mateix color que del pantaló oficial.

8‐ Recorda, igual que a l’entrenament, queda totalment prohibit portar un

objecte que sigui susceptible de fer mal a un contrari o a tu mateix

(rellotge, cadena de coll, arracades, anells, etc.). L’entitat serà estricte en

aquest apartat i qualsevol sanció federativa al respecte serà aplicada al

jugador.

9‐ Dins de les normes de comportament esportiu en el terreny de joc, és

d’obligat compliment al fer una falta al contrari:

- aixecar la mà en senyal de disculpa general;

- ajudar‐lo aixecar‐se;

- Disculpar‐se directament amb ell;

- Evitar qualsevol discussió amb l’àrbitre.

Al finalitzar el partit, és d’obligat compliment, saludar donant la mà als

jugadors de l’equip contrari, entrenadors, delegat i especialment a

l’àrbitre, sense retreure‐li res ni menysprear‐lo.

10‐Cal estar una hora abans del partit al camp de futbol on es disputi el

partit, tant com a locals com a visitants (o el que estableixi l’entrenador).

11‐S’establiran com a sancions pròpies totes aquelles targetes que siguin

per comportament antiesportiu o protestar a l’àrbitre, i sancionarem per

norma amb el doble de partits del que imposi la Federació. Com a mida

complementària notificarem a l’àrbitre corresponent a través del Col∙legi

d’àrbitres la nostra decisió i demanarem disculpes per l’actuació del

nostre jugador. No es presentarà mai recurs per una acció incorrecta.


DELS ENTRENADORS

Hem de tenir molt clar l’objectiu final de l’entitat, basat en la formació integral del futbolista (nivell esportiu i nivell humà), per aquest motiu l’entrenador pren els següents compromisos: 

1. Tenir al dia la informació i seguiment de l’equip i jugador, a fi d’aconseguir una memòria anual de l’evolució dels jugadors individual i col∙lectivament.

2. Sensibilitzar als nostres jugadors en el compliment del present reglament, executar‐lo amb rigor al marge de les normes internes que es poden establir a nivell d’equip.

3. Predicar amb l’exemple, en quan a normes de comportament, tant als partits com als entrenaments.

4. Responsabilitzar‐se del material utilitzat a les sessions d’entrenament i partits. Més enllà de tenir jugadors encarregats de material, cada entrenador és el màxim responsable. 
5. Mantenir l’ordre en les taquilles ja que és responsabilitat de cada equip, i l’ordre del magatzem i del material comú és responsabilitat de tots!
6. Tenir cura de les instal∙lacions (magatzem, vestidors, camp,...)
7. Informar al coordinador de qualsevol incidència que afecti als integrants
de l’equip (faltes d’assistència, material, etc.).
8. Consultar abans les gestions que puguin comprometre l’entitat (concretar partits amistosos sense prèvia confirmació de camp, canvis en l’horari d’entrenament,...).
9. Respectar l’horari d’entrenament i el lloc on es realitzi. Resulta important
informar de qualsevol canvi de data, horari, anul∙lació,...
10. Arribar amb un mínim de quinze minuts d’antelació per poder preparar
l’entrenament.
11. Control del vestuari un cop finalitzat l’entrenament, haurà de ser l’últim
en marxar, per comprovar que tot queda en perfecte estat.
12. Evitar les explicacions als pares de tipus tècnic i/o tàctic. Adreçar‐los al
coordinador i no entrar en el canvi de impressions.
13. S’ha de controlar el vestidor i l’uniforme en els partits.
14. Cada entrenador (o delegat en el seu defecte) és el responsable de
l’equipament i les fitxes en els dies de partit.
15. Durant els partit:
a. No escridassar als jugadors, donar instruccions concretes.
b. No tallar la iniciativa del jugador, deixar‐li que experimenti.
c. No fer comentaris al final del partit, pugui fer sentir culpable de la
derrota a un jugador.
d. Evitar posar en evidència davant del grup, a un jugador per
qualsevol motiu.
e. Esperar al primer entrenament a fer una anàlisi reflexionat del
partit. Deixar participar als jugadors d’aquesta reflexió.
f. Evitar les males paraules.
16. Ser respectuós en el seu comportament davant de l’àrbitre.
17. Donar suport i recolzament al club en el seguiment de jugadors.

DELS PARES I ACOMPANYANTS DELS JUGADORS

1‐ Si assistiu als entrenaments o a partits dels vostres fills, us demanem  amablement, l’intent de fer un generós esforç per escoltar,
veure i no intervenir en el desenvolupament de l’activitat. 

2‐ Absteniu‐vos de fer comentaris o faltar el respecte als jugadors, 
 companys, contraris del vostre fill, entrenadors o delegats i àrbitres, tant en els entrenaments com en els partits. No tingueu actituds ni actueu de manera desagradable envers cap d’ells. Vosaltres sou un exemple per als vostres fills i la vostra funció educativa l’heu d’exercir a casa i a fora de casa. 

3‐ Absteniu‐vos de fer correccions als vostres fils, tant a l’entrenament com en el partit, quan les accions no surten ni individualment ni col∙lectivament, com tots desitjaríem. 
 4‐ Ajudeu‐nos a implantar una actitud positiva cap als àrbitres. Són esportistes com nosaltres. Criticar‐los o insultar‐los no els beneficia. 
5‐ Ajudeu‐nos a fer complir el present reglament, ja que tindrà com a 
conseqüència un benefici tant individual com col∙lectiu, ja sigui a nivell personal en tant com esportiu. 

6‐ Si el vostre fill té qualsevol problema de tipus esportiu o personal haureu de posar‐vos en contacte amb el coordinador del club per tal de solucionar‐lo ràpidament. Seguiu el conducte reglamentari en el cas de tenir observacions o aspectes a comentar. Per aquest ordre: 

Coordinador – Directiu encarregat del futbol formatiu. Us preguem que no us el salteu. 

7‐ Esperem i desitgem la total col∙laboració i comprensió en tot el que afecti la pràctica esportiva del vostre fill, tant pel que fa a l’assistència com al transport a partits i entrenaments, cosa que us agraïm per endavant. 

8‐ En cas que l’entrenador, delegat o jugadors no compleixin la normativa de règim intern del club, tenen tot el dret a dirigir‐se al coordinador de l’entitat per notificar la queixa corresponent. 
9‐ En cas de lesió els jugadors de la UE TOSSA els pares hauran de : 

a. Demanar la fitxa al delegat i la fulla d’accidents, després visitar els  centres de Girona concertats per la Mutualitat de Futbolistes. Ells faran la primera visita i orientaran al jugador cap al següent pas a donar. 
 b. Visitar els fisioterapeutes del club, els quals estan en constant relació amb el cos mèdic. Qualsevol altre pas donat pel jugador de manera personal i privada (metges, curanderos etc..) es tindrà que posar en coneixement de l’entrenador corresponent

Adreça municipal

Zona Esportiva Anna E. Llach s/n
17320 Tossa de Mar


Contacte 

Email: uetossa@gmail.com            Telèfon: 608 22 35 55 

How to design a site - Click for more