Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Municipals 28M   Generals 23J  

Notícies Notes de premsa

Inversió de més de 3,5 milions d’euros per a l’estació depuradora d’aigües residuals de Tossa· El període d’execució del conjunt d’accions per a actualitzar l’EDAR serà entre els anys 2022 i 2023

Tossa de Mar, 28 de juny de 2021.- El consorci d’aigües Costa Brava-Girona ha aprovat un pla d’inversions de més de 3,5 milions d’euros per a l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) de Tossa pels anys 2022 i 2023.

 

Cal recordar que l’EDAR de Tossa està ubicada al Parc de Sa Riera. La depuradora de l’estació està formada per un pretractament configurat per un desbast de gruixuts, un desbast de fins i un dessorador-desgreixador. També disposa d’un tractament primari format per dos decantadors. La línia biològica està formada per un reactor aerobi airejat per dues turbines, tres decantadors secundaris i un conjunt de bombes de recirculació. Els fangs s’estabilitzen a través d’una digestió aeròbia i posteriorment són tamisats, espessits i deshidratats mitjançant una centrifuga. Es disposa d’un tractament terciari per l’aigua que és reutilitzada pel municipi. La planta es va dissenyar originàriament per un cabal de 5.700 m3/d i amb la remodelació de l’any 2003 consistent en la construcció d’un nou secundari i d’un espessidor de fangs, el cabal de disseny de les noves instal·lacions és de 7.000 m3/d.

 

Tanmateix, a l’EDAR s’han detectat dos problemes, que estan relacionats. Per una banda, les turbines presenten problemes per satisfer les necessitats d’oxigen que el reactor biològic i la digestió demanden, i per altre, s’ha constatat que dins el reactor no hi ha homogeneïtat en el contingut d’oxigen, i això implica que s’ha de millorar el màxim possible l’aeració per donar una major edat del fang, i al mateix temps, aquesta problemàtica fa que no s’utilitzi el digestor i la utilització dels decantadors primaris perd eficàcia. Aquesta inoperativitat dels equips ha malmès la maquinaria i està obsoleta.

 

Aquesta situació és la que ha portat al Consorci a desenvolupar un projecte de millora de l’EDAR, que passa per la construcció una nova bassa o reactor d’aeració que, amb la profunditat adequada, pugui satisfer les demandes tant d’oxigen com d’edat del fang i les condicionants de cabals admesos a planta durant la major part de l’any per tal de complir els paràmetres d’abocament establerts segons la normativa vigent. La instal·lació dels nous equips turbocompressors que subministraran aire al recinte biològic mitjançant els nous difusors es caracteritza per un alt rendiment energètic que representarà una millora important respecte els equips airejadors actuals.

 

Aquest nova construcció, juntament amb la remodelació tant del l’actual reactor biològic com la transformació del reactor actual de digestió en una aeració mitjançant la instal·lació de difusors de bombolla fina que puguin complementar les puntes de cabal a la temporada alta, són els elements que composen l’abast del projecte.

 

Tots els treballs de remodelació i millora a l’EDAR preveuen l’ús de mitjans auxiliars que permetin com a mínim el normal funcionament de la planta durant l’execució dels treballs.

 

D’altra banda, pel que fa a l’Abastament d’aigua potable, es preveu fer dues inversions més. Una de 15.000 euros per a la millora dels procés d’analítiques de les aigües que es reben dels pous de la Tordera; i una de 40.000 euros per a renovar les bombes d’impulsió dels mateixos pous. Tot el conjunt de millores i inversions superarà els 3,5 milions d’euros i el període d’execució d’aquest conjunt d’accions serà entre els anys 2022 i 2023.

Etiquetes