ABANS de venir a l'Ajuntament, podeu demanar CITA PRÈVIA i evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·   
Ajuda a Ucraïna   Coronavirus   IGUALTAT   Agenda  

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Les sessions de la Junta de Govern Local, també podran ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent en els mateixos termes que es preveuen al capítol que regula el Ple, tenen lloc a la Casa de la Vila i no tenen caràcter públic.

La Junta de Govern de Tossa de Mar està formada per:

Ramon Gascons (alcalde),
Immaculada Colom (primera tinent d'alcalde),
Gregori Martínez (segon tinent d'alcalde),
Joan Antoni Hervías (tercer tinent d'alcalde),
Ana Maria Prieto (quarta tinent d'alcalde),
Eva Barnés,
Andrea Nadal i
Lluïsa Moreno.

Actualment, la Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària cada dimecres.

Les atribucions de l'Alcaldia delegades a la Junta de Govern Local són diverses: representar l'ajuntament; dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals; publicar, executar i fer complir els acords municipals; aprovació de l'oferta pública; sancionar les infraccions de les ordenances municipals, aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió; la concessió de llicències (llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un altre òrgan); etc.