ABANS de venir a l'Ajuntament, podeu demanar CITA PRÈVIA i evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    NOVA alerta de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la    ·    12 de maig: Dia Mundial de la fibromiàlgia
Igualtat   Agenda   Municipals 28M   Generals 23J  

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Les sessions de la Junta de Govern Local, també podran ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent en els mateixos termes que es preveuen al capítol que regula el Ple, tenen lloc a la Casa de la Vila i no tenen caràcter públic.

La Junta de Govern de Tossa de Mar està formada per:

Ramon Gascons (alcalde),
Immaculada Colom (primera tinent d'alcalde),
Gregori Martínez (segon tinent d'alcalde),
Joan Antoni Hervías (tercer tinent d'alcalde),
Ana Maria Prieto (quarta tinent d'alcalde),
Eva Barnés,
Andrea Nadal i
Lluïsa Moreno.

Actualment, la Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària cada dimecres.

Les atribucions de l'Alcaldia delegades a la Junta de Govern Local són diverses: representar l'ajuntament; dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals; publicar, executar i fer complir els acords municipals; aprovació de l'oferta pública; sancionar les infraccions de les ordenances municipals, aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió; la concessió de llicències (llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un altre òrgan); etc.