Estem renovant el certificat de web segura de la seu electrònica: sortirà un advertiment de lloc web no segur entretant. Disculpeu les molèsties.
Sorteig membres de meses electorals (Parlament de Catalunya, 12 de maig de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Info Casal d'Estiu Jove: feu clic aquí.    ·    Info Casal d'Estiu Infantil (DIVERSPORT): feu clic aquí.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Junta de Govern Local

La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat necessari del govern municipal que, sota la presidència de l’alcalde/ssa, està integrat per un nombre de regidors/res no superior al terç del nombre legal dels membres corporatius, nomenats/des i separats/des lliurement per aquell/a, i se’n donarà compte posteriorment al Ple.

Les sessions de la Junta de Govern Local, també podran ser ordinàries, extraordinàries o extraordinàries de caràcter urgent en els mateixos termes que es preveuen al capítol que regula el Ple, tenen lloc a la Casa de la Vila i no tenen caràcter públic.

La Junta de Govern de Tossa de Mar està formada per:

Martí Pujals (alcalde),
Ana Abellán (primera tinenta d'alcalde),
Arnau Solà (segon tinent d'alcalde)
Joan Antoni Hervias (tercer tinent d'alcalde),
Immaculada Colom (quarta tinenta d'alcalde).

Actualment, la Junta de Govern Local es reuneix en sessió ordinària cada dimecres.

Les atribucions de l'Alcaldia delegades a la Junta de Govern Local són diverses: representar l'ajuntament; dirigir, inspeccionar i impulsar els serveis i les obres municipals; publicar, executar i fer complir els acords municipals; aprovació de l'oferta pública; sancionar les infraccions de les ordenances municipals, aprovació dels projectes d'obres i de serveis quan sigui competent per a la seva contractació o concessió; la concessió de llicències (llevat que les lleis sectorials atribueixin aquesta facultat a un altre òrgan); etc.