Registre Civil de Tossa de Mar: TANCAT TEMPORALMENT    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Ajuts a persones i famílies en situació de vulnerabilitat social Ajudes de l'Ajuntament de Tossa de Mar

El termini de presentació de les ajudes serà d’un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert seran causa d'inadmissió.

 

Accés al tràmit de la seu electrònica (www.tossademar.cat/seu):

Tràmit: Ajut a persones i famílies 

Al catàleg cerqueu el tràmit: "Sol·licitud de subvenció a famílies (ajuts covid19)"

Per a més informació del tràmit a la seu electrònica: feu clic a "Informació".
Per a descarregar la instància: feu clic a "Descarregar Instància" (purament informatiu)
Per a INICIAR el tràmit telemàticament: feu clic a "Tramitació electrònica"

Si voleu fer el tràmit presencialment a l'Ajuntament, millor demaneu cita prèvia: www.tossademar.cat/citaprevia i aneu a la planta baixa, a l'OAC (Oficina d'Atenció a la Ciutadania) de l'edifici de l'Ajuntament (Av. del Pelegrí, 25).

 

Us podeu descarregar tota la informaicó i requesits de les bases dels Ajuts a les famílies i persones en situació vulnerable:

BASES AJUTS FAMÍLIES

 

 

BASES REGULADORES DELS AJUTS PER A PERSONES I FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT SOCIAL, ANY 2021

Preàmbul

Degut a la situació ocasionada per la pandèmia de la COVID-19, s’evidencia una situació sobrevinguda molt greu de deteriorament de la situació sociolaboral i econòmica que fa que una part de la població de Tossa de Mar es trobi en una situació de vulnerabilitat que els suposa tenir dificultats per cobrir necessitats bàsiques com, alimentació, lloguers/hipoteques, subministraments, despeses de salut, i de necessitat vers els infants.

Per tant, es fa referència a famílies amb infants a càrrec, a persones que no han treballat durant l’estiu els mesos suficients per tenir una prestació d’atur, que no tenen els ingressos suficients o pateixen desavantatges socioambientals o alguna situació de caràcter anàleg, que pugui ser admesa com a equivalent pels serveis socials municipals i que, per aquests motius, acreditin tinguin ingressos o recursos insuficients per fer front a les despeses per cobrir les necessitats bàsiques, de manera que la unitat familiar de convivència de la persona sol·licitant presenti una situació de vulnerabilitat/risc social.

 

Marc legal

Dins les competències bàsiques municipals, recollides a la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL), modificada per la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l'Administració Local (LRSAL), es contempla, en l'article 25.2.e) l'avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

També, aquestes Bases deriven de normativa autonòmica en matèria de prestacions econòmiques, i de forma particular de la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials (LSS) i de la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, l'atenció a persones i nuclis familiars en situació o risc d'exclusió social.

Alhora, aquestes ajudes, malgrat no ser cap dels conceptes que queden exclosos de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions (LGS), d’acord amb el seu article 2, relatiu a la definició del concepte de subvenció, són considerades, majoritàriament, com a diferents de les subvencions i, en conseqüència, el seu atorgament i concessió no es regirà per la Llei de subvencions, sinó per la normativa aplicable en matèria d’acció social.

Així, la Llei 13/2006, de 27 de juliol, de prestacions socials de caràcter econòmic, regula en el seu article 30 les prestacions socials d’urgència de competència municipal i la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials, en el seu article 17 estableix com una de les funcions dels serveis socials bàsics la gestió de prestacions d’urgència social i la gestió de la tramitació de les prestacions econòmiques d’àmbit municipal. De la mateixa manera, a l’article 22, es defineixen com a prestacions econòmiques les aportacions dineràries, que tenen com a finalitat atendre determinades situacions de necessitat en què es troben les persones que no disposen de recursos econòmics suficients per fer-hi front i no estan en condicions d’aconseguir-los o rebre’ls d’altres fonts. Tot això, sens perjudici d’altres ajudes o prestacions específiques que es puguin preveure en d’altres normes de caràcter social com per exemple, en matèria de pobresa energètica, infància, acollida, determinats col·lectius, etc.

En matèria de procediment i compliment dels requisits legals que han de guiar l'actuació de l'administració, les presents Bases són subsidiàries de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions públiques, així com també en matèria de determinats procediments, de la LGS.

Finalment, en matèria de transparència, accés a la informació pública i bon govern, la Llei 19/2014, de 29 de novembre.

 

Article 1. Objecte de les Bases

1.1. Regular l’atorgament dels ajuts econòmics per necessitats socials de les unitats familiars de convivència de Tossa de Mar que tinguin dificultats socials i econòmiques, i que no els permetin cobrir les necessitats bàsiques definides en aquestes Bases.

1.2. Als efectes d’aquestes Bases, es considera unitat familiar de convivència (en endavant UFC) la formada per totes les persones integrants de la mateixa, que estiguin empadronades en el municipi i que convisquin en el mateix domicili.

1.3. S’estableixen dues línies d’ajuda:

 1. Ajudes a famílies en situació de precarietat.
 2. Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic pel curs escolar 2021-2022.

 

Article 2. Persones beneficiàries i requisits

2.1. Seran persones beneficiàries d’aquests ajuts, les persones físiques amb problemàtica socioeconòmica que compleixin els requisits previstos en aquestes Bases.

2.2. Els requisits a complir són els següents:

2.2.1. Ajudes a famílies en situació de precarietat,

 1. a) Ser major de 18 anys.
 2. b) Estar empadronada Tossa de Mar, com a mínim fins la data de l’acord d’atorgament, especificant la resta d’integrants de la UFC, que també han d’estar empadronats en el municipi i en el mateix domicili.
 3. c) La reducció dels ingressos ha de ser conseqüència d’alguna de les situacions derivades de la situació socioeconòmica conseqüència de la pandèmia de la COVID-19, en concret els següents:

c.1) Un o més membres de la UFC s’ha vist afectat per un ERTO.

c.2) Un o més membres de la UFC ha perdut el seu lloc de treball.

c.3) Qualsevol altra circumstància que es pugui justificar documentalment per acreditar la reducció d’ingressos.

 1. d) El total d’ingressos de la UFC, dels mesos de setembre a novembre de 2021, considerant els de totes les persones integrants de la UFC, no ha de superar la xifra que correspongui segons el nombre d’integrants de la UFC, tal com s’exposa a la següent taula:

Nombre de persones integrants de la UFC/Màxim nivell d’ingressos mesos d’octubre a novembre de 2021

1         950,00 €

2         1.187,50 €

3         1.425,00 €

4         1.662,50 €

5         1.900,00 €

6         2.137,50 €

Es consideren com a ingressos de la UFC, tots els ingressos de treball per compte aliena; les pensions, subsidis i prestacions socials; i els ingressos percebuts per a menors en concepte de prestació d’aliments.

 1. f) No disposar, totalment o en part, de béns immobles, diferents a l'habitatge habitual, (excepte si es compte amb una plaça d’aparcament i/o un traster, que siguin en qualitat de propietari, posseïdor o usufructuari), o de rendes de l'activitat econòmica o rendes del capital que proporcionin recursos alternatius suficients per atendre la necessitat per a la qual se sol·licita l'ajut econòmic.
 2. g) Que la persona sol·licitant i/o la seva UFC presentin una situació de vulnerabilitat/risc social, conseqüència de l’actual situació social i econòmica ocasionada per la pandèmia de la COVID-19.

2.2.2. Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic pel curs escolar 2021-2022,

Serà beneficiari de les subvencions l’alumnat empadronat a Tossa de Mar, sempre i quan la seva residència sigui efectiva al municipi en el moment de sol·licitar la subvenció, i que cursi estudis d’educació infantil (2n cicle), primària o educació secundària obligatòria a centres escolars públics del municipi durant el curs 2021-2022.

Per acreditar el curs d’estudis a centres públics del municipi, es podrà autoritzar a l’Ajuntament a contrastar les dades amb la direcció del centre o bé presentar certificat d’escolaritat emès pel centre corresponent. La residència al municipi es comprovarà directament des de l’àrea de serveis a les persones, no caldrà documentació acreditativa.

 

Article 3. Obligacions generals de les persones beneficiàries

Les persones beneficiàries tenen les obligacions següents:

3.1. Complir amb els requisits fixats en aquestes Bases.

3.2. Les persones beneficiàries han d’estar al corrent de les seves obligacions tributàries. Els deutes que estiguin ajornats es considera que compleixen el requisit d’estar al corrent de les obligacions.

3.3. Permetre les actuacions de comprovació i control econòmic i facilitar tota la informació i documentació que li sigui requerida.

3.4. Mantenir l'empadronament i la residència efectiva en el municipi de Tossa de Mar durant el temps de percepció de la prestació.

3.5. Complir amb els requisits establerts en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

3.6. Les persones beneficiàries no estan obligades a justificar les despeses efectuades ni sotmetre-les al control financer de l’Ajuntament.

L’incompliment de qualsevol d’aquests requisits, originarà responsabilitats que en cada cas corresponguin a banda de la incoació de l’expedient de reintegrament de l’ajut atorgat.

 

Article 4. Documentació a aportar

De forma obligatòria, totes les sol·licituds s’han de formalitzar amb:

4.1. El model de formulari específic per a aquest ajut, degudament complimentat.

4.2. La documentació dels saldos i moviments bancaris de tots els comptes corrents de les persones integrants de la UFC.

Altra documentació complementaria a adjuntar si es compta amb ella, per tenir en compte, si s’escau, per la valoració de les sol·licituds, són:

4.3. Carnet del títol de família monoparental seguint les següents característiques: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol-de- familia-monoparental-00003

4.4. Carnet de família nombrosa, per trobar-se en alguna de les següents situacions familiars: https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Titol- de-familia-nombrosa

4.5. En el cas que la persona sol·licitant estigui afectada per algun tipus de discapacitat física, psíquica o sensorial, aportar el dictamen de valoració del grau de discapacitat certificat per l’ICASS, o òrgan o entitat que correspongui.

4.6. En cas de malaltia greu d’algun membre de la unitat familiar, informes mèdics o altres documents que ho acreditin.

4.7. En cas de separació o divorci, document notarial, els justificants d’interposició de la demanda, la sentencia judicial o altres documents que demostrin aquesta situació.

Si no s’ha entregat abans a l’Ajuntament en un procediment anterior, s’ha d’aportar:

4.8. Còpia del document DNI /NIE /passaport /llibre de família, de tots els membres de la UFC.

4.9. Sentència de separació o divorci, o conveni regulador, on consti pensió alimentària i custòdia de fills.

4.10. Fitxa de creditor, degudament complimentada.

Si qualsevol d’aquests 3 documents ja s’han entregat a l’Ajuntament per algun altre procediment anterior, no cal aportar-los de nou en aquest. Però en el cas de que hi hagi hagut algun canvi en qualsevol d’aquests 3 documents, el document actualitzat s’haurà d’aportar de nou.

 

Article 5. Presentació de sol·licituds

5.1. El termini de presentació de les ajudes serà d’un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert seran causa d'inadmissió.

5.2. La sol·licitud es podrà presentar presencialment a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament (Avinguda del Pelegrí, 25) sempre demanant cita prèvia, o bé per mitjans telemàtics, o bé en qualsevol altra de les formes previstes a la normativa sobre procediments de les Administracions Públiques.

5.3. Es tindrà en compte l'ordre cronològic d'entrada de les sol·licituds, considerant com a data de presentació aquella en què aquestes reuneixin tota la documentació requerida, un cop esmenades si s’escau, les absències o insuficiències d’acord amb el que estableix l'article 68 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

El model normalitzat d’instància de sol·licitud, es trobarà juntament amb les Bases i l’Edicte de la convocatòria, en l’apartat de Convocatòries d’ajuts i subvencions, de la Seu electrònica del web municipal www.tossademar.cat

 

Article 6. Tramitació de les peticions

6.1. El personal de la Secció d’Atenció Ciutadana assistirà les persones interessades per les consultes sobre la documentació a aportar i els tràmits relacionats amb aquests ajuts.

6.2. La concessió dels ajuts previstos en aquestes Bases es faran pel règim del procediment reglat i, per tant, s’atorgaran a mida que l’Ajuntament vagi rebent sol·licituds amb tota la documentació.

6.3. En el cas que la documentació presentada sigui incorrecta o estigui incomplerta o es pugui deduir inicialment que la persona sol·licitant no compleix algun dels requisits, l’Ajuntament requerirà esmenar l’error o la falta de documentació, per aportar en un termini màxim de 10 dies naturals, amb l’advertiment que la no presentació suposarà el desistiment a la petició, i s’arxivarien les actuacions sense més tràmit.

6.4. La inexactitud, la falsedat o l’omissió de caràcter essencial en qualsevol dada del formulari de sol·licitud o document que l’acompanyi deixen sense efectes aquest tràmit, des del moment que es conegui i amb l’audiència prèvia a la persona interessada i, en conseqüència, comporten la inadmissió de la sol·licitud de subvenció, sens perjudici que puguin ser causa de revocació de ajut si es coneixen amb posterioritat a la concessió.

6.5. L’òrgan competent per resoldre sobre la concessió o denegació de les prestacions sol·licitades és la Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

6.6. L’òrgan responsable de la proposta de resolució una vegada sotmeses les sol·licituds a estudi i valoració serà la Comissió de valoració, òrgan col·legiat previst a l’article 125.1 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals.

La Comissió de valoració la formaran:

- La Regidora delegada de Benestar i Família com a titular i la regidora delegada de Participació Ciutadana com a suplent.

- Les persones cap o responsables tècniques de les seccions de Participació Ciutadana i dels Serveis bàsics d’Atenció social de Benestar i Família.

Correspon a l’òrgan responsable de la proposta de resolució, realitzar d’ofici quantes actuacions estimi necessàries per a la determinació, coneixement i comprovació de les dades, en base a les quals ha de pronunciar-se la resolució.

Un cop avaluades les sol·licituds, l’òrgan responsable emetrà l’informe en el que es concreti el resultat de l’avaluació efectuada.

6.7. La proposta de resolució es farà per acord de la Junta de Govern Local i es notificarà de forma individualitzada a totes les persones beneficiàries en un termini màxim de 10 dies de la data d’aprovació de la resolució, d’acord amb allò previst a l’article 40 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les administracions públiques. De la mateixa manera, també es notificarà la resolució als peticionaris/es, la sol·licitud dels quals s’hagi desestimat.

6.8. La resolució del procediment es notificarà individualment a les persones que han formulat la sol·licitud, en allò que els pertoca. La notificació es farà per mitjans electrònics, notificació que es realitza previ avís a l’adreça de correu electrònic, i voluntàriament al telèfon mòbil, quan així s’hagi indicat en el formulari de la sol·licitud.

6.9. Una vegada comunicada la concessió de l’ajut, si en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució la persona beneficiaria no manifesta el contrari, s’entendrà acceptada la subvenció, així com les condicions generals i específiques fixades que hi siguin aplicables.

6.10. La resolució del procediment posa fi a la via administrativa, i contra la mateixa es pot interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat en el termini d’un mes a comptar des del dia següent a la seva notificació.

 

Article 7. Quantia dels ajuts i barem

7.1. Ajudes a famílies en situació de precarietat.

La quantia de l'ajuda no superarà els 225,00 € mensuals per unitat familiar. Per determinar aquesta quantia es tindrà en compte la situació socioeconòmica de tots les persones que composen la unitat familiar, és a dir, de totes les persones de la família que conviuen i estan empadronades a l’habitatge.

Els imports d’aquest ajut es determinaran en funció de les valoracions obtingudes, seguint els criteris exposats en el punt 3 d’aquestes Bases, sense superar l'import màxim establert, segons el nombre de persones que composen cada unitat familiar, tal com es reflecteix a la següent taula:

Nombre de persones que composen la unitat familiar/Imports mensuals de l’ajut, a percebre mensualment durant 4 mesos

1         100,00 €

2         125,00 €

3         150,00 €

4         175,00 €

5         200,00 €

6         225,00 €

Els imports atorgats d’aquest ajut, es disposaran mensualment, durant 4 mesos consecutius.

Les prestacions econòmiques objecte d’aquestes Bases tenen caràcter social, discrecional, limitat en el temps, voluntari i eventual, i sotmeses a la disponibilitat pressupostària. Són revocables i reductibles en tot moment per les causes previstes en la legislació vigent, o segons també aquestes mateixes Bases reguladores. Les prestacions atorgades tindran caràcter finalista, no generaran cap dret a l’obtenció d’altres prestacions en anys o convocatòries posteriors i no es podran al·legar com a precedent.

Únicament es concedirà una ajuda per UFC, de forma que en el cas de sol·licitar més d’una ajuda a nom de la mateixa unitat familiar, es cursarà aquella que tingui l’entrada al registre municipal en data anterior.

7.2. Ajudes per a l’adquisició de llibres de text, material didàctic complementari i informàtic pel curs escolar 2021-2022.

Segons la renda per càpita correspondrà la següent subvenció:

Renda per càpita

% subvenció

Fins a 9.000€

100

entre 9.001€ i 10.000€

90

entre 10.001€ i 11.000€

80

entre 11.001€ i 12.000€

70

entre 12.001€ i 13.000€

60

entre 13.001€ i 14.000€

50

entre 14.001€ i 15.000€

40

entre 15.001€ i 18.000€

20

 

En el supòsit que el total d’imports de subvencions que resultin per l’aplicació d’aquests criteris d’atorgament, superin la dotació pressupostària prevista, es prioritzaran en l’atorgament les rendes més baixes, seguint l’ordre establert pels barems, fins a esgotar la dotació pressupostària.

L’import màxim de la subvenció s’estableix d’acord amb els costos dels llibres de text, material didàctic i material informàtic determinats pel centre docent.

Els imports màxims de subvenció seran els següents, segons els estudis en curs i el centre escolar corresponent:

 

Ajuda

màxima

 

IGNASI MELE

INS TOSSA

Educació infantil P3

100€

 

Educació infantil P4

100€

 

Educació infantil P5

100€

 

1r Cicle inicial primària

140€

 

2n Cicle inicial primària

130€

 

3r Cicle mitjà primària

135€

 

4t Cicle mitjà primària

135€

 

5è Cicle superior primària

140€

 

6è Cicle superior primària

130€

 

1r d’ESO i 3r d’ESO

 

117€

2n i 4t d’ESO

 

100€

ESO compra portàtil

 

90€

Material 1r d’ESO (inclou    calculadora i visual i plàstica)

 

80€

Material 2n, 3r i 4t d’ESO

 

40€

 

Només es concedirà la subvenció corresponent al portàtil un cop durant tota l’escolarització de l’ESO. La factura del portàtil haurà de ser de l’any 2021. No s’acceptaran factures d’altres anys.

En el cas que el cost efectiu del material i els llibres de text es vegi modificat, s’establirà l’import determinat pel centre escolar corresponent, sempre i quan no es superi la dotació pressupostaria.

El material considerat de llarga durada (diccionaris, calculadores, flautes, etc.) només es subvencionarà el curs que s’ha d’adquirir. Aquest tipus de material i la seva durabilitat vindrà determinada pel centre docent.

En el cas de l’alumnat d’ESO no es subvencionaran el llibres de lectura.

 

Article 8. Consignació pressupostària

El pressupost total destinat per l’any 2021 per a la concessió dels ajuts regulats a les presents Bases és d’un total de 20.000 €, amb càrrec a l’aplicació pressupostària 231.48000.

Excepcionalment, es podrà afegir una quantia addicional, l’aplicació de la qual a la concessió dels ajuts no requerirà una nova convocatòria.

L’efectivitat de la quantia addicional quedarà condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit, prèvia aprovació de la modificació pressupostària que procedeixi i amb anterioritat a la resolució de concessió de la subvenció.

 

Article 9. Informe d’Intervenció

Amb caràcter previ a l’acord definitiu de les prestacions serà preceptiu l’informe d’Intervenció per la seva fiscalització i l’existència del suficient crèdit disponible, d’acord amb el que disposa el Reial decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

 

Article 10. Forma de pagament

En el supòsit d’una resolució favorable, el pagament de la prestació concedida s’efectuarà mitjançant transferència bancària, segons les previsions de tresoreria de l’Ajuntament i tenint en compte la naturalesa de les mateixes.

 

Article 11. Causes de reintegrament

Seran causes de reintegrament, les següents:

 1. Quan a conseqüència de l’anul·lació, revocació o de la revisió de l’ajut, l’import definitiu d’aquest sigui inferior a l’import pagat, la persona preceptora estarà obligada a reintegrar l’excés.
 2. Desaparició de totes o algunes de les circumstàncies que van donar lloc a la concessió.
 3. Canvi de domicili a un altre municipi, durant el període de recepció de la prestació.
 4. Així mateix també estarà obligada a reintegrar, la persona beneficiària que hagi percebut l’ajut falsejant dades, les condicions exigides o amagant aquelles que haguessin impedit la seva concessió; o per resistència o obstrucció a les actuacions de comprovació i de control financer.

La revocació de l'ajut donarà lloc a la tramitació, en el seu cas, del corresponent expedient de reintegrament, que s’iniciarà d’ofici per part de l’òrgan competent de l’Ajuntament, de les quantitats indegudament percebudes per part de la persona beneficiària i en els supòsits previstos, la possibilitat de tramitar un expedient sancionador. En tot cas, i en funció de las circumstàncies econòmiques i personals concurrents, l'Ajuntament podrà establir formes de devolució fraccionada.

La resolució que acordi el reintegrament de la prestació anirà precedit per un tràmit d’audiència, per en un termini de 10 dies, la persona afectada podrà al·legar i presentar els documents que consideri pertinents.

 

Article 12. Desistiment i renúncia

La persona sol·licitant podrà desistir de la seva sol·licitud o renunciar al seu dret a la prestació reconeguda, mitjançant escrit dirigit a l'Ajuntament.

L'Ajuntament dictarà resolució en la qual s'expressi la circumstància en que concorri amb indicació dels fet produïts i les normes aplicables.

 

Article 13. Tractament de dades personals i confidencialitat dels ajuts concedits

Amb la presentació de la instància dels ajuts de la convocatòria a l’Ajuntament, la part interessada dona el seu consentiment al tractament de les dades de caràcter personal, laboral, econòmic i familiar que són necessàries per a la tramitació del corresponent expedient, d’acord amb la normativa vigent.

Les dades personals que les persones sol·licitants de l’ajut comuniquin durant el procediment, seran tractades per l’Ajuntament de Tossa de Mar com a responsable del tractament, en el sentit de l’article 4.7 del Reglament general de protecció de dades (Reglament UE 2016/679), en el sentit i la finalitat de gestionar la convocatòria i portar a terme les actuacions establertes que per llei se’n derivin. Per a l’exercici dels drets reconeguts al Reglament de protecció de dades (d’accés a les dades, portabilitat, rectificació, supressió, sol·licitud de limitació del tractament i oposició), la persona interessada es pot adreçar a l’Ajuntament. La informació detallada del tractament es pot consultar a la Seu electrònica de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

 

Article 14. Revisió d’actes

La revisió dels ajuts de la convocatòria correspon a l’òrgan competent i, prèvia comunicació a la part interessada, podrà efectuar-se d’ofici.

La revisió d’ofici s’efectuarà quan l’òrgan competent tingui coneixement de circumstàncies susceptibles de modificar el dret als ajuts de la convocatòria de les condicions que determinen el seu reconeixement i fixació de la quantia.

En cas que l’Ajuntament detecti una situació de frau, se li reclamaran totes les quanties concedides, sense perjudici de les possibles accions, fins i tot penals, que es puguin exercir per part de l’Ajuntament.

En matèria d’infraccions i sancions s’aplicarà el que disposa el títol IV de la LGS.