Registre Civil de Tossa de Mar: TANCAT TEMPORALMENT    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Ajuts a determinades activitats econòmiques Ajudes de l'Ajuntament de Tossa de Mar

El termini de presentació de les ajudes serà d’un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert seran causa d'inadmissió.

 

Accés al tràmit de la seu electrònica (www.tossademar.cat/seu):

Tràmit: Ajut a hostaleria i altres activitats econòmiques

Al catàleg cerqueu el tràmit: "Sol·licitud de subvenció a l'hostaleria (ajuts covid19)"

Per a més informació del tràmit a la seu electrònica: feu clic a "Informació".
Per a descarregar la instància: feu clic a "Descarregar Instància" (purament informatiu)
Per a INICIAR el tràmit telemàticament: feu clic a "Tramitació electrònica"

Recordeu que els professionals, autònoms i empreses esteu obligats a fer el tràmits telemàticament a l'Administració (i aquest tràmit no es pot fer presencialment o en paper). Si necessiteu més informació poseuvos en contacta amb l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament.

 

Us podeu descarregar tota la informaicó i requesits de les bases dels Ajuts a les activitats econòmiques aquí:

BASES AJUTS ACTIVITATS ECONÒMIQUES

 

 

BASES PER L’ATORGAMENT D’AJUDES A DETERMINADES ACTIVITATS ECONÒMIQUES AL TERME MUNICIPAL DE TOSSA DE MAR

1. Objecte

L’objecte d’aquesta convocatòria és la regulació dels criteris per la concessió d’ajudes de foment i promoció turística a aquelles físiques o jurídiques que desenvolupen activitats econòmiques al terme municipal de Tossa de Mar afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

 

2. S’estableixen les següent línies de subvenció:

2.1. Activitats d’hostaleria (Hotels, hotels apartament, pensions, hostals), s’exclouen càmpings i apartaments turístics.

2.2. Activitats de restauració (bars, bars restaurants, restaurants, cafeteries).

2.3. Activitats comercials i serveis (comerç al detall, relatiu a volums petits de productes d’ús immediat).

Es considera comerç al detall a efectes de la subvenció aquells establiments que:

  1. a) Desenvolupin l'activitat de comerç al detall, botigues independents, de petita dimensió, dirigits i explotats pel titular i amb personal reduït, que té un bon coneixement de la clientela (roba i complements, ceràmica, regals, bijuteria, alimentació amb una superfície de venda inferior a 50 m2)
  2. b) S’exclouen: supermercats, forns de pa, farmàcies i similars.
  3. c) La relació amb el client ha de ser directa per part dels titulars o dependents.
  4. d) Les activitats comercials podran acollir-s'hi a condició que hagin estat donats d'alta almenys des de fa un any.

No es consideren comerç al detall susceptible d’obtenir subvenció, les següents activitats comercials:

2.4. Activitats d’oci nocturn.

Establiments que disposen de llicència d’activitats vigent d’oci noctur.

Persones beneficiaries:

Podran ser beneficiaries d’aquestes ajudes totes les persones físiques o jurídiques titulars d’activitats empresarials relacionades al punt 1.2., ubicades a Tossa de Mar afectats per la situació excepcional provocada per la pandèmia de la COVID-19 que mantinguin la seva activitat.

Requisits de les persones beneficiaries

a) Disposar de llicència d’activitat de l’establiment a Tossa de Mar.
b) Que l’establiment hagi desenvolupat l’activitat durant 2021.
c) Trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Tossa de Mar, l’Agència d’Administració Tributària estatal i catalana, i la Seguretat Social.
d) No trobar-se inclòs en cap de les circumstancies recollides a l’article 13.2 y 13.3 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
e) No haver obtingut ajuda o subvenció per part d’altres administracions públiques amb la mateixa finalitat durant l’exercici
f) Ser la persona titular del compte bancari que es comunica al formulari d'inscripció. Aquest compte ha de ser el compte corrent habitual per a les operacions ordinàries de l'empresa o el/la professional o empresari.
g) Complir amb els requisits i obligacions que s'estableixen a les normatives de prevenció de riscos laborals, seguretat i salut en el treball, relacions laborals, erradicació de la violència masclista, igualtat de tracte, inclusió de les persones amb discapacitat i de protecció a la infància i l'adolescència.
h) Complir els requisits establerts a la normativa en matèria de política lingüística.
i) Respectar el dret a l'accessibilitat per a les persones amb discapacitat d'acord amb la Llei 13/2014, de 30 d'octubre, d'accessibilitat.
j) Respectar la normativa vigent en matèria de desenvolupament sostenible.
k) Complir la normativa sobre propietat intel·lectual.
l) Els establiments d’hostaleria, estar al corrent en la tramitació de les liquidacions de l'impost sobre les estades en establiments turístics.

 

3. Finalitat

La finalitat de les ajudes és el foment i la promoció del sector turístic per impulsar la reactivació econòmica i adaptació de l’economia local al nou escenari econòmic sorgit per la crisi provocada per la pandèmia del Covid-19 que s’han vist afectats per diferents circumstàncies, totes aquestes relacionades amb l’obligació del confinament, impossibilitat de desplaçar-se i limitació de l’activitat econòmica.

Es pretén protegir l’interès general de la ciutadania de Tossa de Mar, evitar que s’originen conseqüències econòmiques i socials irreversibles per als habitants, aconseguir que l’economia de la nostra vila es reactivi i vetllar per una prompta reactivació de l'economia local donant suport a les empreses dedicades a l’acollida de visitants, restauració, comerç menor i bars de nit.

 

4. Raons d’interès públic que concorren en la seua concessió

Aquestes ajudes es concediran de forma directa, en aplicació del que preveu l’article 22.c de la Llei 38/2003 i la base d’execució 31 del pressupost municipal per a l’exercici 2021, per concórrer raons d’interès públic, econòmiques, socials i humanitàries, en virtut de les circumstàncies provocades per la crisi sanitària de la COVID-19 i la declaració de l’estat d’alarma en les empreses d’hostaleria, restauració, comerç menor i bars de nit, elements essencials del teixit empresarial de Tossa de Mar.

 

5. Crèdit pressupostari

La dotació pressupostària destinada a aquestes ajudes ascendeix a un màxim 210.000 euros i anirà a càrrec de la partida pressupostària 439.47900 del vigent Pressupost 2021.

1. L’Ajuntament podrà, si ho creu necessari, augmentar la consignació destinada a la present línia de subvenció en cas que la situació ho requereixi i s’hagi esgotat la consignació inicialment prevista.

  1. La concessió individualitzada de les subvencions queda condicionada a l'existència de crèdit adequat i suficient en el moment de la resolució de concessió.
  2. L'import de la despesa autoritzada podrà ser incrementat, amb caràcter previ a la resolució de les sol·licituds presentades, per l'òrgan que tingui atribuïda la competència, per raó de la quantia de la modificació, sense que això doni lloc a una nova convocatòria.

L'efectivitat de la quantia addicional queda condicionada a la declaració de disponibilitat del crèdit, en un moment anterior a la resolució de la concessió de les subvencions. Tot això es portarà a efecte de conformitat amb el que s'estableix en l'article 58 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

6. Conceptes subvencionables

Es consideraran subvencionables els conceptes inclosos en les categories següents:

Categoria 1. Despeses corrents.

Inclou les despeses en concepte de: quota autònoms, despeses de personal i serveis externalitzats, quotes del lloguer i tributs i preus públics l’immoble que suporta l’activitat, i en cas d’adquisició del local quotes de la hipoteca, quota de préstecs obtinguts per a finançar l'activitat, leasing o rènting de béns immobles i/o béns mobles vinculats directament amb l’activitat, així com despeses de gestoria.

Només es consideraran subvencionables les despeses en material fungible: mascaretes, guants, solucions hidroalcohòliques, EPIS, etc.

Categoria 2. Inversió per a l’adaptació de locals i les instal·lacions per aplicar mesures preventives i de seguretat per garantir la protecció de les persones treballadores i la ciutadania en general front a l’exposició de la COVID-19.

Categoria 3. Inversions i/o despeses per a la transformació digital de les empreses

L’objectiu d’aquesta categoria és fomentar la incorporació de noves tecnologies digitals creant estratègies que integrin venda física i online per millorar l’experiència de compra. Inclou aquelles accions que millorin el grau tecnològic de l’empresa en els següents àmbits: presència a internet, xarxes social, comerç electrònic, màrqueting digital, digitalització de l’empresa i adquisició d’equips informàtics.

Inclou les despeses en concepte de:

✓ Creació o renovació de plana web i perfils de xarxes socials.

✓ Instal·lació i configuració d'eines d'analítica de dades (web, xarxes socials).

✓ Gestió i publicació de continguts digitals: web, xarxes socials, butlletins de notícies, etc.

✓ Serveis de màrqueting digital (elaboració del pla de màrqueting digital, campanyes de publicitat on-line i posicionament a cercadors).

✓ Digitalització de productes: creació de continguts digitals corresponents als productes per la seva utilització en plataformes de venda en línia.

✓ Venda en línia a través de plataformes existents (marketplaces, apps i d’altres): subscripció a plataformes de venda en línia i gestió i publicació de catàlegs en plataformes de venda en línia.

✓ Sistemes de fidelització de clients connectat a Internet.

✓ Compra d’equips informàtics.

Es consideren despeses subvencionables únicament les feines realitzades per altres empreses o professionals.

En totes 3 categories es consideraran despeses no subvencionables els impostos indirectes, com l’IVA, quan aquest sigui recuperable per les persones beneficiàries.

 

7. Termini d'execució de les actuacions subvencionables

Es consideraran subvencionables aquelles despeses o inversions realitzades durant l’exercici 2021.

 

8. Procediment

Les ajudes regulades en aquestes bases es concediran de forma directa, la justificació queda acreditada en l’expedient amb un informe tècnic específic de l’àrea que proposa les ajudes i que acredita l’interès públic, social, econòmic o humanitari que dificulta la convocatòria publica.

La tramitació del procediment en qualsevol de les fases es realitzarà a través de mitjans electrònics habilitats a l’efecte.

Els efectes de tots els actes de tràmit dictats en l'expedient de despesa s'entendran condicionats al fet que en dictar-se la resolució de concessió existeixi el crèdit adequat i suficient en el Pressupost d’acord amb la base 5.

 

9. Compatibilitats

 

10. Quantia de l’ajuda

1. La quantia de l'ajudes se calcularà en relació de despeses subvencionables realitzades, segons línies de subvenció.

1.1. Hostaleria.

1.1.1. Només tindran dret a la subvenció els establiments amb una disminució dels ingressos de 2021 en relació amb els ingressos de 2019 per sobre del 20 %.
Per calcular aquest percentatge es compararà la liquidació de la taxa turística de l’establiment entre ens anys 2019 i 2021.

1.1.2. El límit màxim de l’import subvencionable per activitat és de 3.000 euros, amb els següents topalls pel tipus d’establiment:

a) Allotjaments amb capacitat de fins a 125 persones.
200€/mes sencer treballat, o la part proporcional, per persona treballadora en que l’establiment ha estat obert al públic, fins a un màxim de 2.000 €.

b) Allotjaments amb capacitat entre 126 a 500 persones.
150€/mes sencer treballat, o la part proporcional, per persona treballadora en que l’establiment ha estat obert al públic, fins a un màxim de 2.500 €.

c) Allotjaments amb capacitat de més de 501 persones.
100€/mes sencer treballat, o la part proporcional, per persona treballadora en que l’establiment ha estat obert al públic, fins a un màxim de 3.000 €.

1.1.3. El límit màxim de l’import subvencionable per activitat de l’apartat anterior es ponderarà d’acord amb els següents topalls segons temps d’obertura durant 2021:

Més de 6 mesos, 100 %
Entre 4 i 5 mesos, 80 %
Entre 3 i 4 mesos, 60 %
Entre 2 i 3 mesos, 40 %
Menys de 2 mesos, 20 %

1.1.4. Aquestes ajudes seran acumulables a altres atorgades per l’ajuntament, amb un màxim de 6.000 euros.

1.2. Restauració.

1.2.1. La quantia de l'ajudes se calcularà en relació de despeses subvencionables realitzades.

1.2.2. El límit màxim de l’import subvencionable per activitat és de 2.000 euros, amb els següents topalls segons zona on s’ubiqui l’establiment a l’efecte de l’ordenança fiscal núm. 16 i segons temps d’obertura durant 2021:

a. Segons zona on s’ubiqui l’establiment:
Zona especial, 40 %
Zona 1ª, 60 %
Zona 2ª, 80 %
Zona 3ª, 100%

b. Temps d’obertura durant 2021
Més de 6 mesos, 100 %
Entre 4 i 5 mesos, 80 %
Entre 3 i 4 mesos, 60 %
Entre 2 i 3 mesos, 40 %
Menys de 2 mesos, 20 %

1.2.3. Aquestes ajudes seran acumulables a altres atorgades per l’ajuntament, amb un màxim de 6.000 euros.

1.3. Comerç i serveis.

1.3.1. La quantia de l'ajudes se calcularà en relació de despeses subvencionables realitzades.

1.3.2. El límit màxim de l’import subvencionable per activitat és de 2.000 euros, amb els següents topalls segons temps d’obertura durant 2021:

Més de 6 mesos, 100 %
Entre 4 i 5 mesos, 80 %
Entre 3 i 4 mesos, 60 %
Entre 2 i 3 mesos, 40 %
Menys de 2 mesos, 20 %

1.3.3. Aquestes ajudes seran acumulables a altres atorgades per l’ajuntament, amb un màxim de 4.000 euros.

1.4. Oci nocturn.
Donat que l’activitat lúdica nocturna ha estat afectada pel tancament coma mesura de prevenció vers la propagació del Covid-19, es fixa com a subvenció la quantitat de 3.000 euros.

 

11. Sol·licitud


1. La sol·licitud es realitzarà per mitjans electrònics en aplicació de l’article 14.3 de la Llei de procediment comú de les administracions públiques en la carpeta ciutadana https://tossademar.eadministracio.cat/ dirigida a l’Ajuntament de Tossa de Mar, en l’imprès normalitzat de sol·licitud que estarà disponible en el web municipal, junt amb tota la documentació justificativa.

En la pàgina web municipal estarà disponible la informació i documentació de la convocatòria.

2. El termini de presentació de les ajudes serà d’un mes, a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria. La presentació de la sol·licitud de subvenció fora del termini establert seran causa d'inadmissió.

3. L'Ajuntament, com a responsable del tractament de les dades personals que obtingui, li facilitarà tota la informació indicada en l'article 13 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i en la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

4. Sols s’admetrà una sol licitud per activitat empresarial.

 

12. Documentació a presentar

1. Les sol·licituds d’ajuda estaran normalitzades i indicaran la documentació i informació a aportar per cada línia de subvenció.

2. Quan s'observen defectes o omissions en les sol·licituds, o es consideri necessari ampliar la informació que contenen, es pot donar a les persones sol·licitants un termini que no pot excedir de deu dies hàbils per a solucionar els defectes o omissions o per a ampliar la informació. El termini ha de ser el mateix per a tots els sol·licitants.

3. En el cas de resultar beneficiari, l'Ajuntament obtindrà de manera directa l'acreditació d'estar al corrent les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social a través de la interoperabilitat de les administracions públiques, llevat que consti en el procediment l'oposició expressa de la persona interessada o una llei especial aplicable requerissin el seu consentiment exprés. Excepcionalment, si l’Ajuntament no pogués obtenir aquests documents, podran sol·licitar novament a la persona interessada que els aporti.

13. Obligacions de la persona beneficiària

a) Complir els criteris de les ajudes i condicions fixades per a la seva aprovació.

b) Complir la normativa aprovada per l’Ajuntament de Tossa de Mar i la resta de normativa aplicable.

c) Justificar davant de l'òrgan corresponent el compliment dels requisits i les condicions exigides, i també la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió.

d) Disposar dels llibres comptables, registres i altres documents exigits per la legislació mercantil i sectorial aplicable a les persones beneficiàries en cada cas, així com també de tots els estats i registres específics exigits per instruments reguladors de la concessió.

e) Sotmetre's a qualsevol actuació de comprovació i control financer que efectuí la Intervenció de l'Ajuntament de Tossa de Mar i, en el seu cas, a qualsevol altra comprovació que puguin dur a terme els òrgans de control competents. En el transcurs de totes aquestes actuacions les persones beneficiàries estan obligades a aportar tota la informació que els sigui requerida.

f) Conservar els documents justificatius de l'aplicació dels fons rebuts, incloent els documents electrònics, durant un període no inferior als sis anys, comptadors des de la finalització del termini de presentació de les justificacions.

g) Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries amb l’Ajuntament de Tossa de Mar, l’Agència d’Administració Tributària i amb la Seguretat Social.

h) Col·laborar en les actuacions de comprovació i informació que faci l’Ajuntament.

i) Destinar les ajudes obtingudes a cobrir les despeses de l’activitat per a les quals es va sol·licitar.
L'acceptació de la subvenció per part de les entitats beneficiàries implica la subjecció a les obligacions establides amb caràcter general en aquestes bases i altra normativa aplicable en matèria de subvencions.
Les persones beneficiàries de subvencions estaran sotmeses a les responsabilitats i el règim sancionador que, sobre infraccions administratives en la matèria, estableix la normativa aplicable en matèria de subvencions.


14. Instrucció del procediment

1. La instrucció del procediment correspondrà a l’Àrea econòmica municipal.

2. L’òrgan instructor realitzarà d’ofici les actuacions necessàries per a la determinació, el coneixement i la comprovació de les dades i/o presentació d’esmenes a la documentació presentada. Una vegada comprovada la documentació i el compliment dels requisits necessaris per la concessió de les ajudes, formularà proposta d’acord de concessió de la subvenció a l’òrgan competent.

3. És nomenarà una Comissió de Valoració composta per l’alcalde i titular de la competència en comerç, que actuarà com a president, o persona en qui delegui; el secretari o persona en que delegui que actuarà com a secretari; i un/a tècnic/a de l’Àrea de Turisme i Promoció Econòmica.

4. La resolució de concessió queda condicionada a l’existència de crèdit adequat i suficient en el Pressupost d’acord amb la base 5.

5. En cas de rebre sol·licituds per quantia superior al crèdit inicialment pressupostat, s’estudiarà si es redueix la subvenció proporcionalment entre totes les sol·licituds o s’amplia la onsignació.

6. La resolució definitiva posarà fi a la via administrativa, contra la qual les persones interessades podran interposar, amb caràcter potestatiu, recurs de reposició en el termini d'un mes, o recurs contenciós administratiu o qualsevol altre recurs que consideren convenient per a la defensa dels seus interessos.
La resolució s’haurà d’adoptar en el termini màxim de tres mesos comptadors des de la presentació de la sol·licitud. Una vegada transcorregut el termini fixat sense que s'haja notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de l’ajuda.

 

15. Pagament de la subvenció

El 100% de la quantitat de la subvenció concedida es pagarà anticipadament, una vegada aprovada l’ajuda.
16. Minoracions i reintegrament de les subvencions
Els casos prevists en l’article 37 de la Llei 38/2003 obligaran a reintegrar, totalment o parcialment, les quantitats percebudes, així com exigiran l’interès de demora des de la data del pagament de la subvenció fins que s’acordi la procedència del seu reintegrament. Així mateix, suposaran el reintegrament total aquells casos en què no s’acompleixen les obligacions.

 

17. Modificació de la resolució

L'òrgan concedent podrà modificar d'ofici la resolució de concessió, prèvia audiència de la persona interessada i abans de l'aplicació dels fons, quan l'alteració de les condicions tingudes en compte per a la concessió impedeixi o dificulten la consecució de l’interès públic perseguit, i no s’irroguen perjudicis econòmics a la persona beneficiària


18. Protecció de dades personals de les persones beneficiaries.

D’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de dades personal i garanties de drets digitals. S’informa a les persones beneficiaries que :

1. Responsable del tractament de les seves dades personals Identitat: Ajuntament de Tossa de Mar [P1721500E] Adreça Postal: Av. del Pelegrí, 25. Tossa de Mar. 17320 Girona Telèfon: 972 340 100
Correu electrònic: ajuntament@tossademar.org

2. Delegat de Protecció de Dades
Dades de contacte: dpd@tossademar.org
Correu postal: Registre General. Av. del Pelegrí, 25. Tossa de Mar. 17320 Girona

3. Finalitat del tractament de dades.
La informació obtinguda es tracta amb la finalitat de poder tramitar els expedients administratius i les actuacions derivades d'ells.

4. Temps conservació de dades.
Emmagatzemem les dades durant el temps necessari per poder complir amb les obligacions legals que encomana la normativa administrativa, i sempre, complint almenys amb el temps mínim de conservació de la informació. Serà d'aplicació el que es disposa en la normativa d'arxius i documentació.

5. Existència de decisions automatitzades.
L’Ajuntament pot prendre decisions automatitzades basades en la cobertura legal que li atorga l'article 41 de la Llei 40/2015, d'1d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Seria qualsevol acte o l'actuació realitzada íntegrament a través de mitjans electrònics en el marc d'un procediment administratiu i en la qual no hagi intervingut de forma directa una persona. Deurà regular-se la presa de decisions automatitzades en una normativa pròpia, definint en aquesta les especificacions, programació, manteniment, supervisió i control de qualitat. Dita normativa estarà a la disposició dels ciutadans a la seu electrònica d'aquesta Entitat.

6. Legitimació per al tractament de les dades personals.
La base legal per al tractament de les dades és el compliment d'una missió que és realitzada en interès públic o en l'exercici de poders públics, de conformitat amb la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú.

7. Destinataris als quals es comunicaran les dades.
Les dades es podran comunicar a altres Administracions Públiques sempre que sigui necessari per complir amb les finalitats enumerades anteriorment, sempre que existeixi normativa legal que ho empari. A més, la Entitat té contractada la eina GESTIONA amb la empresa ESPUBLICO SERVEIS PER LA ADMINISTRACIÓ LOCAL S.A. que és el encarregat del tractament de els dades segons el contracte de encàrrec signat entre les parts.

8. Drets en relació amb les dades facilitades.

Qualsevol persona té dret a obtenir informació sobre si en aquesta Entitat s'estan tractant les seves dades personals o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, el termini de conservació de les seves dades, fins i tot a obtenir una còpia de les dades objecto del tractament. Així mateix, té dret de rectificació de les dades si són inexactes.

Els interessats té dret a la limitació del tractament, per a això deuran sol·licitar-ho al responsable, el qual deurà suspendre el tractament de les dades quan els ciutadans sol·licitin la rectificació o la supressió de les seves dades, fins que es resolgui la seva sol·licitud.

Els interessats podran exercir el dret de supressió (dret a l'oblit) sempre que es donin les circumstàncies enumerades en el RGPD.

L'afectat pot exercir el dret d'oposició al tractament, sempre per motius relacionats amb la seva situació personal, amb l'excepció del qual s'acrediti un interès legítim, o sigui necessari per a l'exercici o defensa de reclamacions. Igualment, quan el tractament tingui per objecte la mercadotécnica directa.

L'interessat tindrà dret a la portabilitat a obtenir les dades en un format estructurat, d'ús comú i de lectura mecànica, i a transmetre'ls a un altre responsable del tractament quan el tractament estigui basat en el consentiment o s'efectuï per mitjans automatitzats.

Els interessats podran exercir els drets enumerats en els paràgrafs anteriors, a través dels formularis disponibles a la seu electrònica d'aquesta entitat o remetent a aquesta un escrit per correu postal.