ABANS de venir a l'Ajuntament, podeu demanar CITA PRÈVIA i evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    NOVA alerta de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la    ·    12 de maig: Dia Mundial de la fibromiàlgia
Igualtat   Agenda   Municipals 28M   Generals 23J  

Notícies Notes de premsa

L’Ajuntament de Tossa convoca el procediment d’atorgament dels horts urbans de Can Coure• N’hi ha un total de 27 i les sol·licituds per optar-hi s’han de presentar al registre general abans de l’11 d’octubre

Tossa de Mar, 16 de setembre de 2022.- L’Ajuntament de Tossa, un cop finalitzat el termini vigent, ha convocat el procediment de nova selecció per a l’atorgament de llicències d’ocupació temporal per a ús privatiu sobre terrenys de titularitat municipal destinats a horts, existents a la zona de Can Coure al costat de la riera.

Per a la convocatòria de 2022, l’ajuntament ha d’habilitar un total de 27 horts (5 a disposició de l’Àrea Social i 22 a disposició de persones físiques).

Per participar en aquesta convocatòria, les persones interessades han d’acomplir els requisits següents:

  1. Ser persona física major d’edat. Només es podrà presentar una sol·licitud per unitat familiar, entenent-se per unitat familiar les persones que convisquin en un mateix domicili.
  2. tenir les capacitats i aptituds físiques i psíquiques que siguin necessàries per exercir les funcions derivades de l’hort.
  3. A la data de l’inici del procés de sol·licituds, cal estar empadronat a Tossa amb una antiguitat mínima de 5 anys ininterromputs.
  4. No disposar, a tall de propietari, arrendatari o similar, de cap altre hort o terreny de conreu al terme municipal de Tossa.

Els impresos de sol·licitud per a participar en la convocatòria estan a disposició de les persones interessades a les oficines de l’Ajuntament de Tossa i a la página web www.tossademar.cat.

Les sol·licituds es presentaran al registre general de l’Ajuntament abans de l'11 d'octubre de 2022. A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà ajudaran a fer el tràmit de 08:00h. a 14:00h.

Un cop finalitzat el termini de presentació, l’Ajuntament, en presència de l’alcalde, realitzarà el sorteig pel sistema de paperetes, les quals s’han d’introduir en una cistella, bossa o altre utensili adequat. S’extreuran totes les paperetes i l’ordre d’extracció determinarà les persones adjudicatàries dels horts fins a esgotar els horts disponibles. Les persones que no resultin adjudicatàries d’una parcel·la, tot i haver estat admeses les seves sol·licituds en el sorteig, passaran a formar part d’una llista d’espera publicada a la pàgina web de l’Ajuntament.

En cas que el sorteig de les parcel·les d’horts afavoreixi a alguna persona adjudicatària que ja disposés d’un hort de la convocatòria anterior, se li adjudicara la mateixa parcel·la que ja tenia, a menys que manifesti expressament la voluntat d’optar a un canvi d’hort.

Etiquetes