Sorteig membres de meses electorals (Parlament Europeu, 9 de juny de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Notícies Notes de premsa

Tossa es basarà en la nova instrucció de la DGT per regular el trànsit dels vehicles de mobilitat personal· Actualment està en tràmit, però la intenció és que la regulació sigui definitiva en tres mesos · L’objectiu és concretar els criteris d’ús dels populars patinets elèctrics tant a usuaris com a agents de l’autoritat

Tossa de Mar, 13 de desembre de 2019.- A causa de l'augment de vehicles de mobilitat personal que estan proliferant a les zones urbanes, en la qual aquests vehicles s'han convertit en un mitjà alternatiu de desplaçament per als ciutadans, la Direcció General de Trànsit (DGT) ha publicat una instrucció transitòria en la qual estableix una sèrie de criteris clarificadors adreçats als usuaris d'aquests vehicles, ajuntaments i agents de l'autoritat, fins que es publiqui la normativa definitiva, que es calcula que estarà enllestida en tres mesos.

Els vehicles de mobilitat personal (VMP) són els d’una o més rodes, dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per motors elèctrics, que poden arribar a una velocitat màxima per disseny compresa entre els 6 i els 25 km / h, per la qual cosa queden exclosos d'aquesta consideració:

• Vehicles sense sistema d'auto-equilibri i amb selló.

• Vehicles concebuts per a competició.

• Vehicles per a persones amb mobilitat reduïda.

• Vehicles com patinets amb seient o ciclomotors de dues rodes, que requereixen de l'autorització administrativa per conduir, circular i tenir una pòlissa d'assegurança, a més de l'ús de casc. 

Com a norma general, els artefactes que no sobrepassin la velocitat de 6 km / h tenen la consideració de joguines. 

Als vehicles de mobilitat personal no se'ls exigeix ​​autorització administrativa per circular ni per conduir, ni assegurança obligatòria. Per tant, no es trauran punts al conductor quan estigui clar que el tipus de vehicle que condueix és un VMP. 

COMPORTAMENTS SANCIONABLES 

Per a coneixement tant dels usuaris com dels policies de trànsit, la instrucció recull també aquells comportaments indeguts i que són objecte de denúncia: 

·        Els usuaris de vehicles de mobilitat personal tenen l'obligació de sotmetre’s a les proves d'alcohol i drogues, essent sancionats amb la mateixa quantia econòmica que si conduïssin un altre vehicle en el cas de sobrepassar les taxes d'alcohol (500 o 1.000 € en funció de la taxa) o en el cas que hi hagi presència de drogues en l'organisme del conductor (1.000 €). Si el conductor dóna positiu d'alcohol o droga, el VMP s'immobilitza, tal com passa amb la resta de vehicles. 

·        En tractar-se de conductors de vehicles, tenen prohibit conduir fent ús manual del telèfon mòbil o de qualsevol altre sistema de comunicació. La sanció seria de 200 €. 

·        També tenen prohibit conduir utilitzant auriculars connectats a aparells receptors o reproductors de so. En cas de ser detectats se'ls denunciarà amb 200 €. 

·        Casc i altres elements de protecció. A falta en aquests moments d'una regulació en el Reglament General de Circulació, l'ús d'aquests elements es regirà pel que disposi la corresponent Ordenança Municipal. En el cas que l'ordenança reguli l'ús obligatori de casc, l'agent sancionarà amb 200 € i procedirà a la immobilització de el vehicle. 

·        Tenen prohibit la circulació per voreres i zones de vianants, excepte monopatins, patins o aparells similars que ho facin exclusivament a pas de persona, essent sancionable amb 200 €. 

·        Els VMP només poden transportar una persona, de manera que la circulació de dues persones és sancionable amb 100 € de multa. 

·        Es considera conducció negligent quan es realitzi conducció nocturna sense enllumenat ni peces o elements reflectants, ja que en aquests casos el conductor no adopta la diligència necessària per a ser vist per la resta de conductors ni la precaució necessària per evitar posar-se en perill. La sanció corresponent és de 200 €. 

·        Les ordenances municipals són les que estableixen les prohibicions relatives a les parades i estacionaments d'aquests vehicles.  

·        En els casos d'infraccions comeses per menors de 18 anys, els pares o tutors legals han de respondre de la infracció comesa pel menor. 

VEHICLES COMERCIALITZATS COM VMP QUE NO HO SÓN 

A causa de la possibilitat d'adquirir vehicles que es venen com VMP però que no ho són, la DGT adverteix de la importància de fixar-se en les característiques tècniques de l'aparell, posant especial atenció a la velocitat, que no pot superar els 25 km/h i a la potència del mateix.Si es posen en circulació aquests VMP que no ho són o es manipulen els VMP per alterar-ne la velocitat, es sancionarà els conductors amb 500 € i es procedirà a la immobilització del vehicle.

Etiquetes