Estem renovant el certificat de web segura de la seu electrònica: sortirà un advertiment de lloc web no segur entretant. Disculpeu les molèsties.
Sorteig membres de meses electorals (Parlament de Catalunya, 12 de maig de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Info Casal d'Estiu Jove: feu clic aquí.    ·    Info Casal d'Estiu Infantil (DIVERSPORT): feu clic aquí.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

Ajuts al lloguer per a persones de més de 65 anysSubvencions per facilitar l'accés i la permanència en un habitatge o habitació en règim de lloguer o de cessió d'ús als sectors de la població en risc d'exclusió residencial.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O PREU DE CESSIÓ D'HABITATGE O HABITACIÓ PER A PERSONES DE MÉS DE 65 ANYS, ANY 2024.

A qui va dirigit?

A persones que siguin titulars d'un contracte de lloguer o cessió d'ús que constitueixi el seu domicili habitual i permanent al territori de Catalunya i compleixin els requisits de les convocatòries.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: del 27 de febrer de 2024 al 27 de març de 2024.

 

Requisits

 1. Tenir la residència legal a Catalunya
 2. Tenir una edat de mes de 65 anys en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024).
 3. Que la unitat de convivència tingui una font regular d’ingressos per poder pagar el lloguer i que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència (IRSC) de l'any 2022, excepte en els supòsits de víctimes de terrorisme.
 4. Ser titular d'un contracte de lloguer o de cessió d’ús de l'habitatge o habitació que sigui el seu domicili habitual i permanent. Cal estar-hi empadronat anteriorment a la data de la convocatòria.
 5. No pagar un lloguer o preu de cessió mensual per l’habitatge o habitació superior als imports següents:

  • Quant es tracti d'habitatge:

- Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 900 euros.
- Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
- Demarcació de Girona: 650 euros.
- Demarcació de Tarragona: 600 euros.
- Demarcació de Lleida: 600 euros.
- Les Terres de l'Ebre: 600 euros.

Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
Amb l'excepció de l'Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que serà de 900 euros.

 • Quant es tracti d'habitació
  - Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
  - Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
  - Demarcació de Girona: 350 euros.
  - Demarcació de Tarragona: 300 euros.
  - Demarcació de Lleida: 300 euros.
  - Les Terres de l'Ebre: 300 euros.
 1. Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 2. Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 3. Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 4. No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 5. Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 6. Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

 

Documentació

Les persones sol·licitants que no s'oposin que l'òrgan gestor pugui obtenir de forma electrònica les dades necessàries per al seguiment i control d'aquestes prestacions no caldrà que aportin la documentació corresponent a: Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT), Agència Tributària de Catalunya, Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), Padró municipal corresponent, Departament de Drets Socials, Servei d'Ocupació de Catalunya (SOC), Direcció General de la Policia, Direcció General del Cadastre, Tresoreria General de la Seguretat Social i Registre de la Propietat.

La documentació necessària per acreditar els requisits que es demanen a la convocatòria, llevat dels casos en què l'Administració pugui fer la consulta (marcats amb un (*), és:

 1. Documents d’identitat:
  • Document nacional d’identitat (DNI) vigent (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: el certificat de registre de ciutadans de la Unió europea vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i la  targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 2. Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la seva unitat de convivència, on consti la data d'empadronament anterior a la convocatòria.(*)
 3. Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Segons el cas, cal acreditar-los de la manera següent:
  • Declaració de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) corresponent al període impositiu immediatament anterior amb termini de presentació vençut en la data de presentació (any 2022), de la persona sol·licitant i de cadascun dels membres que formen la unitat de convivència, i que estiguin en edat laboral.  (*)
  • Certificat d'imputacions de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària (AEAT)  o el corresponent certificat de les pensions o ajuts exempts de tributació o certificat de renda garantida de ciutadania o ingrés mínim vital o, en el cas dels/les treballadors/res de la llar, certificat d’ingressos i vida laboral, si hi ha membres de la unitat de convivència que no estan obligats a presentar la declaració de l'IRPF. (*)
 4. Llibre de família, si s'escau.
 5. El contracte de lloguer o de cessió d’ús a nom de la persona sol·licitant, que ha d’incloure el compliment de l'obligació de l'arrendatari del pagament de la fiança a l'arrendador, de conformitat amb la normativa vigent.
  En el supòsit que el lloguer d’habitació el dugui a terme l’arrendatari de l’habitatge, caldrà disposar del consentiment escrit de l’arrendador
  • En el cas que la persona sol·licitant que visqui a l'habitatge sigui el cònjuge de la persona titular del contracte, ha d'aportar la documentació acreditativa de l'atribució del dret d'ús sobre l'habitatge.
  • En els casos de dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d'una ordre d'allunyament o sentència judicial tinguin atribuït l'habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se'ls podrà reconèixer el dret de cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer.
 6. Acreditació de la condició de víctima de violència de gènere, caldrà aportar mitjà de prova qualificat d'acord amb l'article 33 de la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 7. Tots els rebuts de lloguer o cessió corresponents a l'any 2024 pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud. Els rebuts han de ser per: transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per l'administrador de la finca. En els rebuts ha de constar el nom de l'arrendatari, el de l'arrendador, el concepte i la mensualitat.
 8. Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant amb les dades bancàries del compte on s'ha d'ingressar la subvenció.
 9. Acreditació de condició de víctima de terrorisme o d'amenaçat mitjançant la resolució del Ministeri de l'Interior corresponent o la sentència judicial ferma.
 10. Acreditació del Departament de Drets Socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat. (*)
 11. Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).(*)

L'Agència de l'Habitatge de Catalunya pot sol·licitar, directament o a través de les entitats col·laboradores en la gestió d'aquestes subvencions, la documentació complementària que consideri necessària per a la resolució de l'expedient.

 

Com presentar la sol·licitud?

TELEMÀTICAMENT:

A la web de la Generalitat de Catalunya amb certificat digital o IDCAT Mòbil:

A la web de l’Ajuntament de Tossa de Mar: https://tossademar.eadministracio.cat/info.0

 

PRESENCIALMENT:

Oficina Local d’Habitatge de Tossa de Mar (C/Esglèsia, 4).

Telèfon de contacte: 682 527 117 / 972 34 2546

 

Per a més informació podeu visitar la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.