Registre Civil de Tossa de Mar: TANCAT TEMPORALMENT    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

Factura electrònica

A partir de l'1 de gener de 2022 i tal com marca la llei 25/2013: la factura electrònica serà obligada per a les societats anònimes, limitades, persones jurídiques, autònoms i professionals. Les persones físiques que facturin per un import igual o superior a 500 euros també estaran obligades a presentar-la electrònicament.

 

Aquesta normativa (factura electrònica) és obligatòria per treballar amb totes les administracions públiques des del 2013 i és d'obligat compliment. 

 

 

NORMATIVA

 

Qui està obligat a presentar factura electrònica? 

 

Llei 25/2013, de 27 de desembre: impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector públic.

 

Article 4art. Ús de la factura electrònica al sector públic

 

Tots els proveïdors que hagin lliurat béns o prestat serveis a l'Administració Pública poden expedir i remetre factura electrònica. En tot cas, estan obligades a l'ús de la factura electrònica i a la seva presentació a través del punt general d'entrada que correspongui (eFACT) les entitats següents:

 

- Les societats anònimes (SA) i les societats de responsabilitat limitada (SL)

- Les persones jurídiques i també les entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola

- Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents en territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària

- Unions temporals d'empreses

- Agrupació d'interés econòmic, d'interès econòmic europea, fons de pensions, fons de capital de risc, fons d'inversions, fons d'utilització d'actius, fons de regularització del mercat hipotecari, fons de titulització hipotecària o fons de garantia d'inversions

 

 

PROCEDIMENT

 

Per enviar factures electròniques a l'Ajuntament de Tossa de Mar us caldrà aquestes dades:

 

DADES DE FACTURACIÓ:
AJUNTAMENT TOSSA DE MAR
Av. del Pelegrí, núm. 25
17320 - TOSSA DE MAR
NIF: P1721500E

DADES PER ENVIAR LA FACTURA:

Codi DIR de l'Ajuntament: L01172023 (el mateix per les 3 caselles)

 

BÚSTIA PER ENVIAR LA FACTURA EN FORMAT ELECTRÒNICA:

EFACT: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=699

 

 

Important:

Per enviar les vostres factures en format electrònica (no en PDF), caldrà convertir, exportar o crear la factura en format electrònic. Per fer això us caldrà un programari.

OPCIÓ 1: FACTURAE, programa gratuït que ofereix el Ministerio de Hacienda
Informació: https://www.facturae.gob.es/que-desea/Paginas/administraciones-publicas.aspx
Descàrrega:
https://www.facturae.gob.es/formato/Paginas/formato.aspx

 

OPCIÓ 2: B2Brouter, programa gratuït, però amb registre.
Informació: https://www.b2brouter.net/es/

Registre: https://app.b2brouter.net/es/registro/