RESTRICCIONS COVID-19    ·    Certificat autoresponsable de desplaçament (catalunya/comarcal/municipi): més info aquí    ·    ABANS de venir a l'Ajuntament demana CITA PRÈVIA, ara és obligat. Truca al 972340100 o a la seu electrònica.    ·   
Info coronavirus · IGUALTAT

Alertes i activitats Educació i cultura

Llar d'infantsPREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2021-2020


PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2021-2022

ATENCIÓ:
Enguany tot el procés de preinscripció/matriculació escolar es fa online i directament des de la Generalitat.

Educació infantil (0-3 anys)

Les sol·licituds es podran fer a partir del maig (segons el calendari de la Generalitat).

 

Podeu accedir a tot el portal de preinscripció de la Generalitat des d'aquí.

 

 

PLA D'OBERTURA. JUNY 2020.

 

MODIFICACIONS DEL PLA D'OBERTURA:

Vista l’evolució de la pandèmia I d’acord amb les indicacions de les autoritats sanitàries, es  plantegen les següents modificacions.

 

En relació al distanciament físic i l’ús de materials a l’educació infantil (1-6 anys)

La posada en marxa d’aquest servei recull el fet de la dificultat de mantenir permanentment la distància física durant tota la jornada i de preservar i individualitzar l’ús de materials, tant fungibles com no fungibles. Es procurarà planificar les activitats atenent als criteris de mantenir les distàncies físiques en la mesura del possible. L’existència de grups estables de 5 infants per professional, la proposta d’activitats que utilitzin pocs materials i la priorització d’activitats a l’aire lliure i en entorns ben ventilats i amb bona neteja i desinfecció minimitzarà la possibilitat de contagi. Els pares, mares i /o tutors/es han d’estar informats d’aquesta singularitat específica per a l’educació infantil d’entre 1 a 3 anys.

 

Pel que fa a l’alumnat:

- Poden sol·licitar la tornada a la llar d’infants tots els alumnes (exceptuant els del grup de nadons encara que hagin complert l’any) que estaven prèviament matriculats durant el curs 2019/2020.

- La reincorporació serà a partir del dilluns 15 de juny.

- Tenint en compte que en fase 2 els grups han de ser de 5 infants per aula i en fase 3 podran ser 10 infants per aula, en cas que hi hagi més demanda que oferta de places, es prioritzarà als infants que els progenitors, per motius laborals i professionals, hagin de realitzar treball presencial sense possibilitat de flexibilitzar-lo o d’acollir-se a altres mesures de conciliació laboral i familiar.

Recordeu que per sol·licitar la reincorporació dels infants al centre escolar heu de presentar per correu electrònic a l’adreça de la llar d’infants b7006101@xtec.cat una declaració responsable, per la qual els seus fills i filles compleixen els requisits per assistir al centre educatiu:

 Declaració responsable (PDF editable)

 

Amb relació al requisits d’assistència de l’alumnat

Per assistir al centre educatiu, serà altament recomanable tenir el calendari vacunal al dia.

En qualsevol cas, es donarà per bona la documentació presentada en el moment de la matrícula amb relació a l’acreditació de les vacunacions.

 

Pel que fa a l’horari

A partir de la fase 3 del desconfinament progressiu s’oferirà l’horari normal: de 9 h a 13 h i de 15 h a 17 h.

 

 Descarregueu-vos aquí les modificacions del Pla d'Obertura

 Descarregueu-vos aquí el Pla d'Obertura (primera versió).


PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2020-2021

Aquest tràmit ja està fora de termini.
Aquí teniu la informació sobre la inscripció a la llar d'infants «Els Petits Mariners»

SOL·LICITUD LLISTAT D'ADMISSIONS CALENDARI DOC. OBLIGATÒRIA DOC. ACREDITATIVA MATRÍCULA PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ GENERAL

En el context social actual, degut a l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19, cal reduir al màxim els tràmits presencials, substituint-los per actuacions telemàtiques i, quan això no sigui possible, cal prendre les mesures preventives necessàries, seguint les indicacions de les autoritats sanitàries, per garantir la salut de les persones.

 

SOL·LICITUD: Descarregueu-vos aquí el model de preinscripció per omplir-lo, guardar-lo i després enviar-lo:
 Preinscripció pel curs 2020-21 a la Llar d'infants (FORA DE TERMINI)
Es poden presentar sol·licituds fora de termini,
però no tindran prioritat sobre les que s'han presentat dins del termini
.

Cal formalitzar, de manera general, la sol·licitud de preinscripció mitjançant correu electrònic a l’adreça de la llar d’infants b7006101@xtec.cat

Durant el període de presentació de sol·licituds, cal enviar la sol·licitud emplenada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al·legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l’adreça oficial de correu electrònic de la llar d'infants b7006101@xtec.cat

De manera excepcional, per als casos en què la família no pugui fer el tràmit telemàticament de presentació de sol·licitud, aquesta es podrà presentar presencialment al centre. En aquest cas, es podrà demanar cita prèvia al centre utilitzant el correu electrònic b7006101@xtec.cat o el telèfon 678 899 562 de la llar d’infants.

Per a ser admès o admesa a l’escola bressol, el nen o la nena ha de tenir, com a mínim, 16 setmanes d’edat  a l’inici de la seva escolarització.

Les sol·licituds en les que es demani escolaritzar l’infant de 1-2 anys (nascuts l’any 2019) o de 2-3 anys (nascuts l’any 2018) al setembre tindran prioritat sobre les que es demani escolaritzar l’infant al març.

Els grups de nadons (nascuts l’any 2020) s’aniran omplint a mesura que els infants vagin tenint les 16 setmanes.

Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat respecte les sol·licituds presentades fora de termini.

 

 

 

LLISTAT D'AMISSIONS

En aquest llistat apareix el número de registre adjudicat a les sol·licituds rebudes per tal de no publicar dades de caràcter personal.

Número de registre: Admissió:
PM20-21-001 ü
PM20-21-002 ü
PM20-21-003 ü
PM20-21-004 ü
PM20-21-005 ü
PM20-21-006 ü
PM20-21-007 ü
PM20-21-008 ü
PM20-21-009 ü
PM20-21-010 ü
PM20-21-011 ü
PM20-21-012 ü

 

Nota: Degut a què s'han preinscrit pocs alumnes, tots han obtingut plaça i aquest llistat ja és el definitiu 

 

 

CALENDARI

Presentació de sol·licituds online:
Presentació de sol·licituds presencials (amb cita prèvia):
del 18 al 29 de maig de 2020
del 25 al 29 de maig de 2020
Publicació llistes amb el barem provisional: 8 de juny de 2020
Reclamacions de la valoració del barem: 9, 10 i 11 de juny de 2020
Sorteig: 12 de juny de 2020
Publicació d'alumnat admès i llista d'espera: 16 de juny de 2020
Període de matriculació: de l'1 al 31 de juliol 2020


 

 

 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (obligatòria)

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:

- El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport.

Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

 

 

 

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA I CRITERIS DE PRIORITAT (només en cas de que hi hagi més demanda que oferta de places)

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris generals i els criteris complementaris.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig públic.

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat (generals o complementari) han d'enviar per correu electrònic la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri (escanejada o fotografiada per les dues cares).

 
a) Criteris generals

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).

Barem: 4 punts

Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

- Renda anual de la unitat familiar en al cas que el pare, la mare, el tutor o tutora, o el guardador o guardadora siguin beneficiaris de l'ajut de la renda mínima d’inserció, calculat en funció dels fills a càrrec.

Barem: 2 punts

Documentació: l'acreditació de ser beneficiari o beneficiària de la prestació econòmica .

- Discapacitat (igual o superior al 33%) de l'alumne o alumna, el pare o mare, o el germà o germana.

Barem: 2 punts

Documentació:

El certificat o la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

 

b) Criteri complementari

 - L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.

Barem: 1 punts
Documentació: el títol de família nombrosa o monoparental vigent.

- Pares o tutors amb feina l’horari de la qual sigui incompatible a l’horari de funcionament de la Llar.

Barem: 1 punts

Documentació: Certificat de l’empresa de treball

- Malaltia crònica de l’infant que afecti el sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs.

Barem: 1 punts

Documentació: Certificat o informe mèdic.

- Pares o tutors empadronats al domicili

Barem: 1 punts per cada any d’antiguitat, màxim 3 punts.

Documentació: Certificat d’empadronament. 

- En el supòsit de no estar empadronat, si el pare, mare, tutor o tutora legal té el lloc de treball al municipi

Barem: 1 punts

Documentació: Certificat de l’empresa de treball.

 

 

 

MATRÍCULA

Per a la formalització de la matrícula cal presentar el rebut conforme s’ha dut a terme el seu pagament.

Si no es formalitza la matrícula en el període establert es considerarà que es renuncia a la plaça adjudicada.

 

 

 

PROTECCIÓ DE DADES

La direcció de la llar d’infants i l’Ajuntament de Tossa de Mar posa en el seu coneixement que les seves dades s’incorporaran al fitxer de dades d’alumnes de la Llar d’infants i a un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal que forma part de la base de dades general d’administració de l’Ajuntament de Tossa (Usuaris Llar d’Infants, codi 210329014-V).

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única tasca de donar compliment als lícits objectius i a l’ideari de l’Ajuntament i de la Llar d’infants.

La negativa a facilitar les dades demanades pot tenir com a conseqüència la impossibilitat de ser atès el més correctament possible en els nostres serveis.

En tot cas, el sotasignat té dret a exercir els drets d’oposició, accés, rectificació i cancel·lació en l’àmbit reconegut per la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, mitjançant el que disposa el R.D. 1332/1994 de 20 de juny.

Important: La sol·licitud de preinscripció es considera formalitzada amb l'enviament del correu electrònic, amb el formulari emplenat i la documentació acreditativa adjunta escanejada o fotografiada.