EMERGÈNCIA 1: mesures per la sequera      ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Municipals 28M   Generals 23J  

Alertes i activitats Educació i cultura

Llar d'infantsPREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2023-2024

PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2023-2024

LLISTAT D'ALUMNES ADMESOS, al curs 2023-2024

NÚMERO DE REGISTRE
2023-E-RC-1468
2023-E-RC-1417
2023-E-RC-1573
2023-E-RC-1366
2023-E-RC-1557
2023-E-RE-1604
2023-E-RE-1563
2023-E-RE-1562
2023-E-RC-1378
2023-E-RE-1569
2023-E-RE-1682
2023-E-RC-1457
2023-E-RE-1610
2023-E-RE-1580
2023-E-RC-1381
2023-E-RC-1432
2023-E-RE-1605
2023-E-RE-1620

Actualització: 12/06/2023

 

INFORMACIÓ GENERAL

L'escola bressol o llar d'infants és un dels primers entorns de socialització dels vostres fills. Els nens i nenes accedeixen per primera vegades al sistema educatiu, on comencen una etapa en la qual aprendran valors i desenvoluparan aptituds que els ajudaran a créixer. Els primers anys de vida dels infants són fonamentals pel seu desenvolupament futur.

Per accedir a l'escola bressol o llar d'infants pública el nen o nena ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs 2023–2024.

La preinscripció es pot fer per via telemàtica (RECOMANABLE) o bé presencialment a l'OAC Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil amb una identitat digital (certificat digital, idCat mòbil...).PER ALS INFANTS NASCUTS ELS ANYS 2021, 2022 i 2023:

Els nens i nenes nascuts l’any 2021 (2-3 anys) s’han d’escolaritzar OBLIGATÒRIAMENT el mes de setembre. Aquests infants tenen l’escolarització gratuïta (5 hores lectives: de 8.45 h a 12 h i de 15 h a 16.45 h).
Només s’han de fer càrrec de la matrícula del curs i dels serveis extres que vulguin contractar: servei de menjador o servei de permanència de 12 h a 12.50 h.

Els nens i nenes nascuts l’any 2022 (1-2 anys) es poden preinscriure per escolaritzar-se al setembre del 2023 o bé al març del 2024.

Els nens i nenes nascuts l’any 2023 (nadons) es poden preinscriure per escolaritzar-se al setembre del 2023 o bé al març del 2024. Cal que tinguin com a mínim 16 setmanes per poder iniciar l’escola. Si hi ha un grup format i queden places lliures poden anar accedint a l’escolarització, si ho necessiten, a partir del moment que complixen 16 setmanes.

Les sol·licituds dels infants nascuts al 2022 i 2023 que demanin escolaritzar l’infant al setembre tindran prioritat sobre les que demanen escolaritzar l’infant al març.

Les sol·licituds presentades dins el termini tenen prioritat respecte les sol·licituds presentades fora de termini.

 

PLACES PER A LA PREINSCRIPCIÓ 2023-2024:

Informació publicada el 03/05/2023.

Pels nadons, infants nascuts al 2023, s’oferten 16 places.

Per als infants de 1-2 anys, nascuts al 2022, s’oferten 8 places.

Per als infants de 2-3 anys, nascuts al 2021, s’oferten 12 places.


 

TRÀMIT ONLINE A LA SEU ELECTRÒNICA

Per fer aquest tràmit és indispensable tenir una identitat digital: idCAT mòbil, idCAT certificat, DNI electrònic o certificat digital.
Cal fer servir un navegador d'internet modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari...): no feu servir l'Internet Explorer ni sistemes operatius obsolets.
Si teniu problemes per iniciar sessió: esborreu els arxius temporals (CTRL + SHIFT + SUPR), tanque el navegador i torneu a provar, o reinicieu el vostre ordinador).

Abans de fer el tràmit telemàtic comproveu que teniu la documentació necessària digitalitzada per adjuntar-la telemàticament: no valen fotografies fetes amb el mòbil, han de ser documents digitalitzats.


1) Aneu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tossa de Mar: http://www.tossademar.cat/seu

2) Busqueu i seleccioneu el tràmit: «Preinscripció a la llar d'infants municpal "Els petits mariners"» (El trobareu com a tràmit destacat a la pàgina d'INFORMACIÓ GENERAL o bé el podeu cercar a la pestanya CATÀLEG DE TRÀMITS al quadre de cerca "Buscar tràmits" escrivint per exemple "llar d'infants" i fent clic a la tecla intro.

3) Feu clic a l'enllaç que diu "Tramitació electrònica" del tràmit «Preinscripció a la llar d'infants municpal "Els petits mariners"».

4) Seguiu les instruccions. Recordeu que és obligatori adjuntar el formulari de la preinscripció emplenat (no s'ha de signar si es fa la tramitació telemàtica) i també la documentació obligatòria (fotocòpia del llibre de família o equivalent i fotocòpia del DNI o equivalent). També es pot aportar altra documentació opcional.

 

 


 

CALENDARI 2023

Publicació de l’oferta de places

del 3 al 5 de maig

Presentació de sol·licituds

del 8 al 19 de maig

Publicació de la llista de sol·licituds amb puntuació provisional

29 de maig

Presentació de reclamacions

del 30 de maig al 2 de juny

Sorteig per resoldre sol·licituds empatades a punts

6 de juny

Publicació d'alumnat admès per ordre de puntuació i llista d'espera

12 de juny

Període de matriculació

del 16 al 15 de juliol


 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (obligatòria)

Juntament amb la petició de preinscripció i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica a la persona sol·licitant:

- Fotocòpia del Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. En el cas de fer la sol·licitud telemàtica no caldrà fotocòfia del DNI.

Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

*De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA I CRITERIS DE PRIORITAT

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic.

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat han d’aportar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri en el moment de la prienscripció.

CRITERIS:

• Infants empadronats al municipi: 5 punts
Documentació: certificat d’empadronament.

• Almenys 1 tutor legal de l’infant empadronat al municipi: 5 punts
Documentació: certificat d’empadronament.

• Germà o germana escolaritzat al centre en el moment previst de la seva escolarització: 1 punt

• Pare, mare o tutors legals que hi treballin en el moment previst de la seva escolarització, amb una activitat continuada, amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb un contracte laboral o administratiu: 1 punt
Documentació: Cap, el Centre comprova directament aquestes circumstàncies.

• Quan els dos pares/tutors legals (empadronats al domicili) treballin, o en cas de famílies Monoparentals el pare/mare/tutor legal (empadronat al domicili) treballi amb la feina l’horari de la qual sigui incompatible a l’horari de funcionament de la Llar (que els horaris de treball i l’horari de la Llar siguin els mateixos): 2 punts
Documentació: Certificat de l’empresa de treball.

• En el supòsit de no estar empadronat quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare/mare/tutor/a legal i aquest és en el municipi: 1 punt
Documentació: Certificat de l’empresa de treball.

• L’alumne/a forma part de família nombrosa o monoparental: 2 punts
Documentació: títol de família nombrosa o monoparental vigent.
MATRÍCULA

Si no es formalitza la matrícula en el període establert es considerarà que es renuncia a la plaça adjudicada.

 


PROTECCIÓ DE DADES

La direcció de la llar d’infants i l’Ajuntament de Tossa de Mar posa en el seu coneixement que les seves dades s’incorporaran al fitxer de dades d’alumnes de la Llar d’infants i a un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal que forma part de la base de dades general d’administració de l’Ajuntament de Tossa (Usuaris Llar d’Infants, codi 210329014-V).

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única tasca de donar compliment als lícits objectius i a l’ideari de l’Ajuntament i de la Llar d’infants.

La negativa a facilitar les dades demanades pot tenir com a conseqüència la impossibilitat de ser atès el més correctament possible en els nostres serveis.