ABANS de venir a l'Ajuntament, podeu demanar CITA PRÈVIA i evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·   
Ajuda a Ucraïna   Coronavirus   IGUALTAT   Agenda  

Alertes i activitats Educació i cultura

Llar d'infantsPREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2022-2023


PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR CURS 2022-2023

 

LLAR D'INFANTS: llistat d'alumnes admesos i exclosos al curs 2022-2023

 

 

 

LLAR D'INFANTS: alumnes pre-inscrits al curs 2022-2023 amb barem provisional


 *Actualitzat l'1 de juny de 2022: publicació de la llista de pre-inscrits amb el barem provisional.

 

 

ATENCIÓ:
El procés de preinscripció/matriculació escolar es fa preferentment online, a través de la seu electrònica de l'Ajuntament de Tossa de Mar, o bé presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC), a l'Edifici La Nau (Av. del Pelegrí, 25).

Preinscripció del 9 al 20* de maig de 2022.
(* El dia 20 de maig és festa administrativa i aquest dia la preinscripció només podrà ser telematìca).

 

 

INFORMACIÓ GENERAL

L'escola bressol o llar d'infants és un dels primers entorns de socialització dels vostres fills. Els nens i nenes accedeixen per primera vegades al sistema educatiu, on comencen una etapa en la qual aprendran valors i desenvoluparan aptituds que els ajudaran a créixer. Els primers anys de vida dels infants són fonamentals pel seu desenvolupament futur.
Per accedir a l'escola bressol o llar d'infants pública el nen o nena ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l'inici del curs 2022–2023.

La preinscripció es pot fer per via telemàtica (RECOMANABLE) o bé presencialment a l'OAC Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l’Ajuntament de Tossa de Mar.

S'hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil amb una identitat digital (certificat digital, idCat mòbil...).Les sol·licituds en les que es demani escolaritzar l’infant de 1-2 anys (nascuts l’any 2021) o de 2-3 anys (nascuts l’any 2020) al setembre tindran prioritat sobre les que es demani escolaritzar l’infant al març.

Els grups de nadons (nascuts l’any 2022) s’aniran omplint a mesura que les famílies ho sol·licitin i que els infants vagin tenint les 16 setmanes.

Les sol·licituds presentades dins de termini tenen prioritat respecte les sol·licituds presentades fora de termini.

 


 

TRÀMIT ONLINE A LA SEU ELECTRÒNICA

Per fer aquest tràmit és indispensable tenir una identitat digital: idCAT mòbil, idCAT certificat, DNI electrònic o certificat digital.
Cal fer servir un navegador d'internet modern (Chrome, Firefox, Edge, Safari...): no feu servir l'Internet Explorer ni sistemes operatius obsolets.
Si teniu problemes per iniciar sessió: esborreu els arxius temporals (CTRL + SHIFT + SUPR), tanque el navegador i torneu a provar, o reinicieu el vostre ordinador).

Abans de fer el tràmit telemàtic comproveu que teniu la documentació necessària digitalitzada per adjuntar-la telemàticament: no valen fotografies fetes amb el mòbil, han de ser documents digitalitzats.


1) Aneu a la seu electrònica de l'Ajuntament de Tossa de Mar: http://www.tossademar.cat/seu

2) Busqueu i seleccioneu el tràmit: «Preinscripció a la llar d'infants municpal "Els petits mariners"» (El trobareu com a tràmit destacat a la pàgina d'INFORMACIÓ GENERAL o bé el podeu cercar a la pestanya CATÀLEG DE TRÀMITS al quadre de cerca "Buscar tràmits" escrivint per exemple "llar d'infants" i fent clic a la tecla intro.

3) Feu clic a l'enllaç que diu "Tramitació electrònica" del tràmit «Preinscripció a la llar d'infants municpal "Els petits mariners"».

4) Seguiu les instruccions. Recordeu que és obligatori adjuntar el formulari de la preinscripció emplenat (no s'ha de signar si es fa la tramitació telemàtica) i també la documentació obligatòria (fotocòpia del llibre de família o equivalent i fotocòpia del DNI o equivalent). També es pot aportar altra documentació opcional.

 

 


 

CALENDARI

Publicació de l’oferta de places

4 de maig de 2022

Presentació de sol·licituds

del 9 al 20 de maig de 2022

Publicació llistes amb el barem provisional

1 de juny de 2022

Reclamacions de l'anàlisi del barem

del 2 al 8 de juny de 2022

Sorteig per resoldre sol·licituds empatades a punts

10 de juny de 2022

Publicació d'alumnat admès i llista d'espera

15 de juny de 2022

Període de matriculació

Del 1 al 31 de juliol 2022


 

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA (obligatòria)

Juntament amb la petició de preinscripció i en el termini establert, cal presentar la documentació següent, que identifica a la persona sol·licitant:

- Fotocòpia del Llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

- Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. En el cas de fer la sol·licitud telemàtica no caldrà fotocòfia del DNI.

Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

*De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.
DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA I CRITERIS DE PRIORITAT

Quan el nombre de sol·licituds d'admissió és superior a l'oferta de places s'apliquen, per ordre, els criteris de prioritat.

Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament totes les sol·licituds d'admissió i ordenar-les. En les situacions d'empat que es produeixin després d'aplicar aquests criteris, l'ordenació de les sol·licituds afectades es farà per sorteig públic.

Les persones que al·leguen el compliment d'un o més criteris de prioritat han d’aportar la documentació que a continuació s'indica per a cada criteri en el moment de la prienscripció.

Criteris:

- Pares o tutors empadronats al domicili
Barem: 2 punts
Documentació: Certificat d’empadronament.

- Germans de l'alumne o alumna escolaritzats al centre (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció) o pares o tutors legals que hi treballen (en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, amb una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent nomenament d'interí o substitut o amb un contracte laboral o administratiu).
Barem: 1 punts
Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

- Quan els dos pares/tutors legals (empadronats al domicili) treballin, o en cas de famílies monoparentals el pare/mare/tutor/a (empadronats al domicili) treballi amb feina l’horari de la qual sigui incompatible a l’horari de funcionament de la Llar.
Barem: 2 punts
Documentació: Certificat de l’empresa de treball

- En el supòsit de no estar empadronat  quan a instància de la persona sol·licitant es prengui en consideració l’adreça del lloc de treball del pare/mare/tutor/a legal i aquest és en el municipi
Barem: 1 punts
Documentació: Certificat de l’empresa de treball

 - L'alumne o alumna forma part d'una família nombrosa o monoparental.
Barem: 1 punts
Documentació: el títol de família nombrosa o monoparental vigent.
MATRÍCULA

Si no es formalitza la matrícula en el període establert es considerarà que es renuncia a la plaça adjudicada.

 


PROTECCIÓ DE DADES

La direcció de la llar d’infants i l’Ajuntament de Tossa de Mar posa en el seu coneixement que les seves dades s’incorporaran al fitxer de dades d’alumnes de la Llar d’infants i a un fitxer automatitzat amb dades de caràcter personal que forma part de la base de dades general d’administració de l’Ajuntament de Tossa (Usuaris Llar d’Infants, codi 210329014-V).

La finalitat de la seva creació, existència i manteniment és el tractament de les dades amb l’única tasca de donar compliment als lícits objectius i a l’ideari de l’Ajuntament i de la Llar d’infants.

La negativa a facilitar les dades demanades pot tenir com a conseqüència la impossibilitat de ser atès el més correctament possible en els nostres serveis.