Estem renovant el certificat de web segura de la seu electrònica: sortirà un advertiment de lloc web no segur entretant. Disculpeu les molèsties.
Sorteig membres de meses electorals (Parlament de Catalunya, 12 de maig de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Info Casal d'Estiu Jove: feu clic aquí.    ·    Info Casal d'Estiu Infantil (DIVERSPORT): feu clic aquí.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Educació i cultura

Preinscripció escolar 2024-2025COMENÇA EL PERÍODE DE PREINSCRIPCIÓ A L'ESCOLA I INSTITUT DE TOSSA

PREINSCRIPCIÓ

La preinscripció escolar és un procediment administratiu per assignar una plaça a cadascun dels infants o joves que s'escolaritzen per primera vegada en un centre educatiu determinat, de forma ordenada i transparent.

Les famílies han de presentar una sol·licitud en què indiquin la llista ordenada de centres que demanen i n’especifiquin les circumstàncies (residència habitual, si l’infant o jove té un germà o germana al mateix centre, si té alguna necessitat educativa específica...).

Només es pot presentar una sol·licitud per alumne o alumna.

 

COM ES FA

La sol·licitud de preinscripció és electrònica i es pot fer des de qualsevol ordinador, tauleta o mòbil amb connexió a Internet, accedint al web preinscripcio.gencat.cat.

Cal que el pare, la mare o el tutor o tutora legal que faci el tràmit tingui una eina d’identificació digital, com pot ser la T-CAT, el DNI electrònic, el sistema Cl@ve o l’IdCAT Mòbil.

 

DATES CLAU DEL CALENDARI

  • Presentació de la sol·licitud: Educació infantil de segon cicle i educació primària: del 6 al 20 de març de 2024. Educació secundària obligatòria: del 8 al 20 de març de 2024.
  • Publicació de la llista de sol·licituds que s’han presentat en cada centre amb la puntuació provisional obtinguda: 17 d’abril (es poden presentar reclamacions electrònicament, en cas de desacord, del 17 al 22 d’abril).
  • Publicació de la llista de sol·licituds que s’han presentat en cada centre, un cop resoltes les reclamacions: 25 d’abril.
  • Sorteig públic del número de desempat, que serveix per resoldre les situacions d’empat després d’aplicar els criteris de prioritat: 30 d’abril, a les 11 hores, als serveis centrals del Departament d’Educació.

  • Publicació de la llista ordenada de sol·licituds: 2 de maig.
  • Publicació de la llista d’alumnes admesos en cada centre i de la llista d’espera: 10 de juny.

  • Matrícula: del 18 al 26 de juny per a tots els ensenyaments.

 

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR AMB LA SOL·LICITUD

DOCUMENTACIÓ IDENTIFICATIVA

Si la sol·licitud és per a un infant que mai ha estat escolaritzat a Catalunya:
- El certificat electrònic de la inscripció de naixement, el llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’infant o jove es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment.
- Si és el cas, el passaport o, si es tracta de persones estrangeres comunitàries, el document d’identitat del país membre de la Unió Europea.

Preinscripció d’alumnes ja escolaritzats a Catalunya:

Si s’utilitza la sol·licitud electrònica:
- Especificar-hi el número identificador del Registre d’alumnes de Catalunya (RALC), i no cal aportar cap document identificatiu perquè
les dades ja consten al Registre.

Si s’utilitza la sol·licitud en suport informàtic, sense identificació electrònica:
- El certificat electrònic de la inscripció de naixement, el llibre de família o bé altres documents relatius a la filiació. Si l’infant o jove es troba en una situació d’acolliment, el document que cal aportar és la resolució d’acolliment.
- El document d’identitat del pare, mare o tutor que presenta la sol·licitud.

DOCUMENTACIÓ DE CRITERIS

 

En general, només cal adjuntar, a la sol·licitud, la documentació acreditativa si la consulta automàtica de dades no obté resultats o si la família s’oposa a la consulta electrònica de dades o no marca les caselles de padró i de discapacitat en la pantalla de protecció de dades. En aquest cas, es detalla la documentació per presentar al resguard de la sol·licitud de preinscripció.

 

- Si té germans o germanes que ja estan escolaritzats en el mateix centre: no cal presentar cap document.
- Segons la proximitat del domicili habitual al centre educatiu: es consultaran electrònicament les dades del padró per obtenir l’adreça del domicili familiar, sempre que s’hagi informat expressament en la sol·licitud que els membres de la unitat familiar estan assabentats de la consulta. Si no es poden obtenir, o no s’ha marcat en la sol·licitud el consentiment de la consulta, aleshores caldrà adjuntar un certificat o volant de convivència de l’alumne o alumna, on ha de constar l’adreça del domicili i que l’infant o jove conviu com a mínim amb el pare, mare o tutor que fa l sol·licitud.
- Segons la proximitat del lloc de treball al centre educatiu: en aquest cas, sempre cal presentar el contracte laboral o certificat de l’empresa; en el cas de treballadora o treballador autònom, el formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa de l’Agència Tributària.
- Si la família percep la renda garantida de ciutadania: es consultaran electrònicament les bases de dades de la Generalitat. Només si no es pot obtenir la informació, cal adjuntar l’acreditació de ser-ne beneficiària.
- Si l’alumne o alumna, tutor o tutora, o germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %: es consultaran electrònicament les bases de dades de la Generalitat, sempre que s’hagi marcat la declaració sobre la discapacitat en la sol·licitud. Només si no es pot obtenir la informació, o la certificació és d’una
altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui.
- Si el pare, mare o tutor treballa en el mateix centre: no cal presentar cap document.
- Si la família és nombrosa o monoparental: es consultaran electrònicament les bases de dades de la Generalitat. Només si no es pot obtenir la informació, o és d’una altra comunitat autònoma, cal adjuntar el títol que correspongui.
- Si l’alumne o alumna ha nascut en un part múltiple (té germans bessons): cal presentar el certificat electrònic de la inscripció de
naixement, el llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
- Si es té la condició de víctima de violència de gènere o víctima de terrorisme: en el primer cas, cal aportar la sentència de qualsevol ordre jurisdiccional, tot i que no hagi guanyat fermesa, que declari que la dona ha patit aquesta forma de violència; l’ordre de protecció vigent, o l’informe de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. En el segon cas, es pot aportar el certificat que emet la Subdirecció General de Suport a Víctimes del Terrorisme del Ministeri de l’Interior.

 

Per a més informació podeu visitar el web d'Educació de la Generalitat.