EMERGÈNCIA 1: mesures per la sequera      ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Municipals 28M   Generals 23J  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

SequeraEs declara l’estat d'EMERGÈNCIA 1

DILLUNS, 05 de febrer de 2024

SESSIÓ INFORMATIVA OBERTA A:

- Hotels
- Càmpings
- Edificis comunitaris amb piscina/jardí

Sala trinquet, Edif. La Nau (Ajuntament de Tossa), a les 19h

 


 

Semàfor vermell – Escenari d’emergència (16% de les reserves)

Es produeixen restriccions amb caràcter general a tots els usos, inclosos els urbans, creixents amb l’empitjorament de l’episodi.


MESURES COMUNES

  • L’Agència Catalana de l’Aigua distribuirà els recursos disponibles per als diferents usos de manera proporcional a la criticitat de les reserves.
  • Les extraccions d’aigua dels aqüífers s’hauran d’adequar al règim que preveu el Pla de sequera per a cada escenari.
  • Les dotacions de consums d’aigua per a l’abastament de la població (litres per habitant i dia) no superaran els límits establerts en el Pla de sequera per a cada escenari.
  • L’Agència Catalana de l’Aigua podrà establir modificacions temporals dels aprofitaments de l’ús del domini públic hidràulic (concessions, autoritzacions d’aprofitament o d’abocament) i aturar la tramitació de nous aprofitaments d’aigües superficials i subterrànies mentre duri la sequera.
  • Els ens titulars dels abastaments en alta fixaran els cabals a distribuir per als serveis d’abastament domiciliari d’acord amb les directrius del Pla i hauran de facilitar la càrrega de cisternes d’aigua als municipis que es trobin en situació imminent de desabastament.
  • Només s’autoritzarà la celebració de proves esportives als rius sempre que no comportin una pèrdua dels recursos embassats ni afectin la qualitat de l’aigua.
  • El règim de cabals de manteniment podrà ser objecte de modulacions temporals en situacions excepcionals de sequera.
  • Els aprofitaments hidroelèctrics funcionaran en règim estrictament fluent o d’acord amb el règim que estableixi l’Agència Catalana de l’Aigua en el cas dels que es troben al peu dels embassaments.

 

01/02/2024 DECRET D'ALCALDIA, MESURES PER L'ESTAT D'EMERGÈNCIA 1 PER SEQUERA A TOSSA:

- El tancament i prohibició de l’ús de les dutxes de les instal·lacions esportives.
- Prohibició de reg a les instal·lacions municipals del camp de futbol.

Decret d'Alcaldia (01/02/2024)

 

El municipi de Tossa de Mar està en estat d'emergència per la greu situació de sequera. En aquesta situació s’estableixen tot un seguit restriccions d’aigua molt necessàries per a garantir l’abastament i evitar que la situació pugui arribar a ser crítica i s’hagi de declarar l’escenari d’emergència. Els volums lliurats per a abastament de població al municipi no poden superar una dotació màxima equivalent de 210 litres per habitant i dia (incloent-hi activitats municipals, econòmiques i comercials).

Des de l’ajuntament volem agrair l’esforç realitzat per la majoria de la població per reduir el consum. Globalment, al municipi de Tossa s’ha disminuït el consum d’aigua respecte al juny de l’any passat.

Amb tot, al juny es va arribar a subministrar 242 litres per habitant i dia, a tocar del llindar màxim autoritzat. No ens podem relaxar. Per aquest motiu, us volem recordar la greu situació de sequera que estem patint i demanar a tothom la màxima responsabilitat per afrontar-la, recordant que és molt important complir amb les restriccions establertes.

Al tauler d'anuncis, a la secció "Ordenances i reglaments", dins de la seu electrònica, s'ha publicat l'anunci de l'aprovació inicial de l'ordenança municipal que regula de les mesures aplicables a l'abastament d'aigua potable i als seus usos en situació de sequera. Podeu consultar el detall de l'ordenança també aquí:

Ordenança de mesures en sequera

 

 

 

  • El visor de la sequera: aplicació de consulta per saber els escenaris i mesures d'aplicació dels àmbits o unitats d'explotació i dels municipis.