Estem renovant el certificat de web segura de la seu electrònica: sortirà un advertiment de lloc web no segur entretant. Disculpeu les molèsties.
Sorteig membres de meses electorals (Parlament de Catalunya, 12 de maig de 2024): feu clic aquí per saber si has estat escollit.    ·    Info Casal d'Estiu Jove: feu clic aquí.    ·    Info Casal d'Estiu Infantil (DIVERSPORT): feu clic aquí.    ·    Servei de CITA PRÈVIA: evitareu esperes innecesàries. Truqueu al 972340100 o a la seu electrònica.    ·    Alertes de productes cosmètics: Feu clic aquí per llegir-la
Igualtat   Agenda   Parlament 2024   Europees 2024  

Alertes i activitats Informació a la ciutadania

Ajuts al lloguer per a joves fins a 35 anysSubvencions per al pagament del lloguer o preu de cessió d'habitatge o habitació per a l'any 2024 per a persones que tinguin 35 anys o menys.

OBERTA LA CONVOCATÒRIA PER A LA CONCESSIÓ D'AJUTS PER AL PAGAMENT DEL LLOGUER O PREU DE CESSIÓ D'HABITATGE O HABITACIÓ PER A PERSONES DE 35 ANYS O MENYS, ANY 2024.

A qui va dirigit?

A persones físiques, joves de 35 anys o menys en data 26/02/2024, que siguin titulars d'un contracte de lloguer o de cessió d'ús de l'habitatge o habitació que constitueixi el seu domicili habitual i permanent, en el territori de Catalunya.

 

Terminis

Termini de presentació de sol·licituds: del 11 de març de 2024 al 12 d'abril de 2024.

 

Requisits

 • Tenir la residència legal a Catalunya.
 • Estar empadronat a l'habitatge anteriormanet a la data de publicació de la convocatòria.
 • Tenir 35 anys o menys en el moment de la publicació de la convocatòria (26/02/2024).
 • S’estableixen uns límits màxims que no sobrepassin els 24.301,58 € (3,05 vegades l’indicador de renda de suficiència  (IRSC) de l'any 2022.
 • No pagar un lloguer o preu de cessió d'ús mensual per l’habitatge o habitació superior als següents imports
  • Quant es tracti d'habitatge:
   - Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 950 euros.
   - Resta de la demarcació de Barcelona: 650 euros.
   - Les Terres de l'Ebre: 600 euros.
   - Demarcació de Girona: 650 euros.Demarcació de Tarragona: 600 euros.
   - Demarcació de Lleida: 600 euros.
   Per a famílies nombroses, famílies monoparentals i per a unitats de convivència amb algun membre amb discapacitat legalment reconeguda i barem mobilitat favorable, aquest import màxim serà de 900 euros a tot el territori de Catalunya.
   Amb l'excepció de l'Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental) que serà de 1.100 euros.
  • Quant es tracti d'habitació
   - Àmbit Metropolità de Barcelona (Baix Llobregat, Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental, Vallès Oriental): 450 euros.
   - Resta de la demarcació de Barcelona: 350 euros.
   - Demarcació de Girona: 350 euros.
   - Demarcació de Tarragona: 300 euros.
   - Demarcació de Lleida: 300 euros.
   - Les Terres de l'Ebre: 300 euros.
 • Tenir domiciliat el cobrament de la subvenció en una entitat financera.
 • Estar al corrent de pagament de les rendes de en el moment de presentar la sol·licitud.
 • Pagar el lloguer o preu de cessió per mitjà de transferència bancària, rebut domiciliat, ingrés en compte, Bizum o rebut emès per la persona administradora de la finca, en el moment de presentació de la sol·licitud
 • No estar sotmès a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiari de subvencions de conformitat amb el que estableix la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i no haver estat objecte d'un procediment de revocació d'algun dels ajuts establerts pel Reial decret 106/2018, de 9 de març, o per l'anterior Pla estatal d'habitatge, per incompliment o causa imputable a la persona sol·licitant..
 • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat, la Generalitat i les obligacions amb la Seguretat Social. (Es comprovarà d'ofici abans de la proposta de la resolució)
 • Estar al corrent de pagament d'obligacions per reintegrament de subvencions.

 

Documentació

Llevat dels casos en què l’Administració pugui fer la consulta, marcats amb (*), la documentació necessària per acreditar els requisits és:

 •  Document Identitat:
  •  Document nacional d’identitat vigent (DNI) (*)
  • Ciutadans de la Unió Europea: Certificat de registre de ciutadans de la UE vigent.
  • Estrangers no comunitaris: NIE i targeta d’identitat d’estranger (TIE) (*)
 • Certificat de convivència (*)
 • Justificant ingressos de la persona sol·licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral. Caldrà acreditar-los aportant la Declaració de l'impost de la renda de les persones físiques o Certificat d’imputacions de l’Agència Estatal de l’Administració Tributària de 2021. (*)
 • Llibre de família, si s’escau.
 • El contracte de lloguer o el contracte de cessió d’ús de l’habitatge o habitació a nom de la persona sol·licitant.
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió corresponents a l’any 2023, pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Full de transferència bancària normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, del compte on s’ha d’ingressar la subvenció (El podeu trobar en el tràmit).

 

Com presentar la sol·licitud?

TELEMÀTICAMENT:

A la web de la Generalitat de Catalunya amb certificat digital o IDCAT Mòbil:

A la web de l’Ajuntament de Tossa de Mar: https://tossademar.eadministracio.cat/info.0

 

PRESENCIALMENT:

Oficina Local d’Habitatge de Tossa de Mar (C/Esglèsia, 4).

Telèfon de contacte: 682 527 117 / 972 34 2546

 

Per a més informació podeu visitar la pàgina web de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya.